Arbejdsdag 2024.

Arbejdsdag d. 27 april 2024.


Vanen tro mødes vi hos Kenn og Charlotte, Navet 25 kl. 10.00 til morgenbord.
Senere er der lune hotdogs til frokost.


Efter morgenbordet uddelegeres opgaverne.


Til årets arbejdsopgaver har vi brug for yderligere 1 stk buskrydder, 2 stk. motorsave og
2 – 3 trailere.


Arbejdsdagen slutter ved 16-tiden med fælles kaffebord.

PÅ GENSYN”

Pva

Bestyrelsen

Generalforsamling 2024

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet lørdag den 13. april 2024 kl. 14 i Kulturbrugsen, Sebbersund. Dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne (se www.Navet.dk):

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes til formanden på Jette.engelbreth@gmail.com i henhold til vedtægterne.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Der skal vælges tre medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
 • Arvid G. Larsen, villig til genvalg.
 • Elin Holst, villig til genvalg.
 • Anne-Mette Larsen, ikke villig til genvalg.
  Der skal ikke vælges to suppleanter til bestyrelsen i 2024 jf. vedtægterne.
 1. Valg af to revisorer og en suppleant.
  Der skal ikke vælges revisorer og suppleant i 2024.
 2. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage. Tilmelding hertil bedes ske til Elin Holst på elin.m.holst@gmail.com senest onsdag den 6. april 2024.

På mbestyrelsens vegne

Jette Engelbrecht

Nyhedsbrev, Sommerhusforeningen Navet – juni 2023

Med udmeldingen om, at årets Skt.Hansbål er aflyst, forsvandt muligheden for der at få sagt god sommer til de mange sommerhusejere, der plejer at støtte op om denne tradition.

 I stedet bliver det et kort nyhedsbrev, bl.a. for at indskærpe nødvendigheden af, at vi med vores tætbeliggende sommerhuse er overordentlig forsigtige med brugen af åben ild i denne usædvanlige tørkeperiode.

 Med dette vil bestyrelsen også byde velkommen til nye beboere på Navet, og minde både nye som gamle om, at man før man giver sig i kast med at udvide terrasser, bygge til eller lignende, bør tjekke hvilke begrænsninger såvel vores lejekontrakter som lokalplan 87 omfatter de lejede sokkelgrunde med. Samt fastslå at ift. alle byggeforhold er det Aalborg Kommune, der som myndighed skal søges.

 Det er vores fornemmelse, at der er nogle af sommerhusene, der i år står foran at blive overdraget fra forældre til børn – enten som arv eller som gave. Husk i denne forbindelse at henvende jer til Samejet via Sommerhusforeningens bestyrelse, således at der bliver udfærdiget et tillæg til den originale lejekontrakt (en allonge), så snart overdragelsen juridisk kan dokumenteres enten via f.eks. en skifteretsattest eller et juridisk gyldigt gavebrev. Først når denne allonge er underskrevet af Samejet, står man som ejer!

Tilbage er kun at ønske jer alle fortsat god sommer på Navet.

Bestyrelsen/Jette

Nyhedsbrev Sommerhusforeningen Navet, forår 2023.

Kære sommerhusejere

 Vi i håber, at vi alle kan se frem til et dejligt forår. Se frem til en god og lang sæson på Navet, hvor vi kan få hilst på hinanden. Nyhedsbrevet indeholder orientering og besked om flg.:

o Indkaldelse til ordinær generalforsamling 22.4.2023

o Besigtigelsesdagen på Navet d. 5.11.2022

o Arbejdsdagen 22.4. 2023 på Navet

 o Opfordring til opmærksomhed vedrørende el- og vandforbrug

Efter den årlige arbejdsdag på Navet lørdag den 22. april 2023 er der ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet kl. 17 i Kulturbrugsen, Sebbersund, med efterfølgende spisning.

 Dagsorden er ifølge vedtægterne (se www.Navet.dk) og kan ses på vedhæftet bilag.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød &øl/vand/snaps) skal ske til Elin Holst på mail: elin.m.holst@gmail.com – senest onsdag den 19.4.2023.

Forud for besigtigelsesdagen på Navet d. 5.11.2022 modtog udvalget flere mails fra sommerhusejere, som ønskede besøg eller havde forespørgsler. Der blev fulgt op på disse under turen. Arvid har efterfølgende sendt svar på de henvendelser, som blev modtaget på mail. Nyhedsbrev Sommerhusforeningen Navet Forår 2023 2 Deltagere på turen var flg.:

– Sommerhusforeningen: Arvid Larsen og Kenn Høygaard

 – Sebber Borgerforening: Hans Heideman og Henrik Hansen Inden turen mødtes udvalget til kaffe hos Arvid for at planlægge rundturen på Navet.

Lørdag d. 22. april er der arbejdsdag i Sommerhusforeningen Navet. Traditionen tro mødes vi kl. 10 hos Kenn og Charlotte i nr. 25 til morgenmad. Her vil Arvid orientere om dagens opgaver. Opgaver, der er aftalt på besigtigelsesdagen den 5. november 2022. Opgavefordelingen plejer at gå op – ganske smertefrit. Man opfordres til at medbringe relevant udstyr til dagen, så der kan arbejdes effektivt. Arvid (4agl@mail.dk) kan kontaktes for at oplyse om evt. medbragt “redskab”.

Lune hotdogs nydes igen hos Charlotte og Kenn i nr. 25 til frokost.

 Efter arbejdsdagen er der, som annonceret allerede, ordinær generalforsamling kl. 17 i Kulturbrugen. (Se vedhæft med dagsorden for ordinær generalforsamling)

Bestyrelsen opfordrer sommerhusejere til at være opmærksom på eget el- og vandforbrug. Elforbruget kan være estimeret meget højt i perioder, hvor man normalt ikke opholder sig i sommerhuset. Enkelte sommerhusejere har oplevet dette. Så blot en opfordring til at være opmærksom på dette.

Der har desværre været et par tilfælde af vandspild og lækage. Derfor følger information om vandledning på Navet og ansvarsforholdene desangående. Det er ejerne af de enkelte sommerhuses vandinstallation, der selv afholder udgifterne i forbindelse med beskadigelse af målerbrønd, brud på rørinstallation i brønd, defekte haner og vandmåler. Se detaljeret information vedhæftet.

De bedste hilsener

Jette Engelbreth

Ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet

 lørdag d. 22. april 2023 kl. 17 i Kulturbrugsen, Sebbersund

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden.

3. Regnskab for perioden 2022/2023 ved kassereren

 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på: Jette.engelbreth@gmail.com

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. – der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

Kaj Erik Jensen, villig til genvalg

Jette Engelbreth, villig til genvalg

 – der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen i år.

Dorthe Kudsk, kan ikke genvælges, da de har solgt deres sommerhus

 Suppleant 1: Gerda Kollerup, villig til genvalg

Suppleant 2:

7. Valg af 2 revisorer og suppleant.

Revisor: Anne Mette Larsen, kan ikke genvælges, da hun er medlem af bestyrelsen

Revisor: Arne Sørensen, villig til genvalg

 Revisor: Kenn Høygaard, villig til genvalg

Suppleant: Jesper Mølbye, villig til genvalg

8. Eventuelt.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød &øl/vand/snaps) skal ske til Elin Holst (mail: elin.m.holst@gmail.com ) senest onsdag d. 19/4-2023.

På bestyrelsens vegne

Jette Engelbreth

INFO vedrørende vandinstallation på NAVET.

Indtil 1993 betalte sommerhusejerne en fast pris for levering af vand. Ved lovbestemmelsen 1994 om vandmålere, og dermed betaling efter målt forbrug af ledningsført vand samt spildevandsafgift, besluttede Sebber Vandværk at alle ejere skulle have installeret vandmålere.

Vandværket har forpligtigelsen til at levere vand via stikledning, forstået som ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund (skel, her matrikel 63a), herunder eventuel afspærringsanordning på stikledning. Stikledning med eventuelle afspærringsanordning (stophane, vandmåler) anlægges, vedligeholdes og tilhører Vandværket.

Afspærringsanordninger, vandmåler, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledning på ejerens vandinstallationer, herunder jordledning, ejes og vedligeholdes af ejeren. Vandværket fastsætter antal og placering af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer.

Jævnfør ovenstående er Vandværket kun forpligtet til at anlægge vandmålere på de to stikledninger, som forsyner det eksisterende ledningsnet på matrikel 63a med vand (henholdsvis ved Fælledvej 12 og ved Navet 1). Sommerhusejerne afregner forbrug efter det der målte. I forbindelse med førnævnte lovbestemmelse besluttede sommerhusejerne i 1995 at:

 – anlægge en ny jordledning fra skel (vandmåler) for at forsyner sommerhusene 26 – 50,(grundet utætheder på den gamle),

– installere vandmåler og brønd ved samtlige sommerhuse, dette med det formål at den enkelte sommerhusejer kun betaler for eget forbrug.

Det betyder at:

• vandinstallation (jordledning) fra skel til de enkelte sommerhuses målerbrønd er etableret, vedligeholdt og tilhører sommerhusejerne. Alle udgifter vedrørende denne jordledning afholdes af Sommerhusforeningen NAVET (sommerhusejerne i fællesskab).

• ejerne af de enkelte sommerhuses vandinstallation afholder selv udgifterne i forbindelse med beskadigelse af målerbrønd, brud på rørinstallation i brønd, defekte haner og vandmåler.

 Sommerhusejeren opfordres til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand i vinterhalvåret.

VEJLEDNING I LUKNING AF VAND.

 1. FJERN DET ISOLEREDE MÅLERBRØNDSDÆKSEL.
 2. LUK FOR VANDET MED STOPHANEN: DREJ DET BLÅ/GRØNNE HÅNDTAG MED URET INDTIL STOP.
 3. KONTROLLER, AT DEN LILLE ROSET I VANDMÅLEREN STÅR STILLE. ÅBN ALLE VANDHANER I HUSET.
 4. SKRU LUFTVENTILENS BESKYTTELSESHÆTTE AF OG TILSLUT EN LUFTPUMPE TIL LUFTVENTILEN.
 5. TØM INSTALLATIONEN FOR VAND VED AT PUMPE LUFT IND, INDTIL DER IKKE KOMMER MERE VAND UD AF HANERNE.
 6. FJERN PUMPEN OG SKRU BESKYTTELSESHÆTTEN PÅ IGEN.
 7. LUK FOR KUGLEHANEN VED AT DREJE HÅNDTAGET PÅ TVÆRS.
 8. INDEN MÅLERBRØNDSDÆKSLET IGEN SÆTTES PÅ PLADS, SKAL KANTEN PÅ BRØND OG DÆKSEL RENSES FOR JORD OG ANDET SNAVS.
 9. DET ER FORBRUGERENS EGET ANSVAR, AT VANDMÅLEREN IKKE FROSTSPRÆNGER I LØBET AF VINTEREN.

Se også under Vandforsyning på Navet på hjemmesiden Navet.dk

Nyhedsbrev – efterår 2022

 Kære sommerhusejere

 Hermed et nyhedsbrev med nogle få – dog relevante informationer og reminders.

Vi håber, at I har nydt sommer, sensommer og nu nyder efteråret på Navet. Dog er det en kendsgerning, at Halkær Bredning denne sensommer har været ramt af et meget alvorligt iltsvind, bundvending og der af store lugtgener i nærområderne. Det er meget trist og bekymrende, at det står så skidt til med fjordens miljøtilstand. Den bekymring er påtalt flere steder i medierne allerede, men vi har i bestyrelsen alligevel besluttet at rette en henvendelse til Aalborg Kommune for at spørge om mulig hjælp til at få fjernet opskyllet tang. En sådan handling kan på ingen måde redde fjordens miljøtilstand. Men vi tror og håber, at den kan medvirke til at mindske lugtgenen og gøre det muligt af gå ved fjorden. Kort sagt – at vi kan nyde vores sommerhusområde – også sensommer.

Datoer for retssagen er netop blevet udmeldt. Retssagen er berammet til den 4. og 5. september 2023. Afgørelsen vil formodentlig først foreligge i 2024. Man kan vist godt tillade sig at bemærke, at vi har at gøre med temmelig lange sagsbehandlinger.

Vedr. affaldscontainer-situationen kan vi oplyse, at vi er i fortsat dialog med Aalborg Kommune. Når placering og anvendelsesform er kendt, vil I blive orienteret.

 For at sikre at vores medlemsliste indeholder helt korrekte oplysninger, beder vi om at få tilsendt flg. oplysninger:

1. sommerhushusnummer

2. navn(e)

3. adresse(r)

4. telefonnummer/numre

5. e-mailadresse(r) til elin.m.holst@gmail.com

Vi opfordrer til, at man får kalenderført flg. datoer:

• 5.11. 22 – Besigtigelsesdag (orientering herom allerede udsendt pr. mail)

• 22.4. 23 – Arbejdsdag. Invitation følger

 • 22.4. 23 – Generalforsamling – om aftenen. Invitation følger

Reminder:

1. Indbetaling af kontingent 2022 til Sommerhusforeningen Navet Kontingentet udgør kr. 250,00 som venligst bedes indbetalt senest 15. oktober 2022 på foreningens konto Reg.nr. 7444 – konto nr. 4144195. HUSK at anføre navn og husnummer!

 2. Besigtigelsesdag på Navet er 5. november 2022, hvor udvalget har rundgang på Navet i tidsrummet 10.30 – 13.00. Er der spørgsmål eller lignende til udvalget kan dette eventuelt sendes på mail til:

Arvid Larsen 4agl@mail.dk

Kenn Høygaard kennhoey@gmail.com

Alternativt kan man være til stede i sit hus. I så fald meddeles det på mail til ovenstående mailadresser.

Vi håber, at I må nyde efteråret – måske endda en efterårsferie på Navet.

De bedste hilsner

 Bestyrelsen Sommerhusforeningen Navet

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet.

               LØRDAG d. 23. april 2022 kl. 17 i Kulturbrugsen, Sebbersund                                             med efterfølgende spisning (tilmelding nødvendig)

Dagsorden ifølge vedtægterne (se www.Navet.dk):                          

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden.

3. Regnskab ved kassereren.

 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag.                                                                                                                      Forslag, der ønskes behandlet fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på: Jette.engelbreth@gmail.com

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. – der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.                På valg er:

Arvid Larsen, villig til genvalg

 Elin Holst, villig til genvalg

Kenn Høygaard, ikke villig til genvalg.

 Valg af to suppleanter udgår, da de på generalforsamlingen d. 2-10-21 blev valgt. Suppleanternes funktionstid er to år.

7. Valg af 2 revisorer og suppleant. Valg af revisorer og revisor suppleant udgår, da de på generalforsamlingen 2-10-21 blev valgt. Revisorer og revisor suppleant har en funktionstid på to år

 8. Eventuelt.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød & øl/vand/snaps) skal ske til Elin Holst (mail: elin.m.holst@gmail.com ) senest onsdag d. 20/4-2022.

På bestyrelsens vegne

Jette Engelbreth

Arbejdsdag 2022

Arbejdsdag i Sommerhusforeningen Navet,
D. 23-4-2022.

Så er det atter tid at trække i arbejdstøjet og tilbringe nogle timer i den
friske forårsluft.
Vi afholder vores årlige arbejdsdag i foreningen:
Lørdag d. 23. april kl. 10 – 15.30

Vi mødes til morgenmad kl. 10.00 hos Kenn og Charlotte i nr. 25.
Derefter laves der arbejdshold i henhold til vedligeholdelsesudvalgets
beslutninger. Tilkørslen til Navet åbnes samme dag, så man kan aflevere
grene mv. ude på bålpladsen.

Til frokost serveres der traditionen tro, Hotdogs m/tilbehør og vi afslutter
med eftermiddagskaffe og et stykke kage.

Så kom og vær med og lær dine naboer at kende!
Vi ses…
PS: Vi har brug for et par personer som har lyst til at bage en kage til eftermiddagskaffen.
Send mig venligst en mail hvis det har din interesse.

Pbv
Kenn Høygaard
Navet 25

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Sommerhusforeningen Navet
LØRDAG d. 2. oktober 2021 kl. 17 i Kulturbrugsen, Sebbersund
med efterfølgende spisning (tilmelding nødvendig)
Dagsorden ifølge vedtægterne (se www.Navet.dk):

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning ved formanden.
 3. Regnskab for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 ved kassereren
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes behandlet fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på: Jette.engelbreth@gmail.com
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  Kaj Erik Jensen (Navet 10) villig til genvalg
  Jette Engelbreth (Navet 22) villig til genvalg
 8. der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen i år.
  Dorthe Kudsk (Navet 4) Villig til genvalg
  Gerda Kollerup (Navet 13) Villig til genvalg
 9. 7.Valg af 2 revisorer og suppleant.
  Revisor: Anne Mette Larsen (Navet 41), villig til genvalg
  Revisor: Arne Sørensen (Navet 44), villig til genvalg
  Suppleant: Jesper Mølbye (Navet 33), villig til genvalg
 10. 8-Eventuelt.
  Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød &øl/vand/snaps) skal ske til Elin Holst (mail: elin.m.holst@gmail.com ) senest onsdag d. 22/9-2021.
  På bestyrelsens vegne
  Jette Engelbreth

Besigtigelsedag 30-10-2020

Referat fra besigtigelsesdagen på Navet d. 30-10-20

Deltagere:

Sebber Borgerforening: Hans H. Lassen og Henrik Hansen

Sommerhusforeningen Navet: Arvid Larsen og Kenn Høygaard

Besigtigelsesudvalget mødtes til kaffe og rundstykker hos Kenn i Navet 25. Der var kommet enkelte henvendelser fra nogle sommerhusejere som ønskede besøg af udvalget, så ruten blev planlagt herefter.

Følgende blev noteret på turen rundt på Navet:

Ved nr. 25 skal der ryddes hybenroser på det åbne område og langs den gennemgående grusvej Navet. Det undersøges, om der kan skaffes en større maskine til dette.

Ved hus nr. 31 må birketræer, fyr og et kirsebærtræ fældes af ejer.

Mellem hus nr. 10 og 11 er der et ønske om at få klippet græsset ned, for at fremme væksten af lyng. Træer og buske af arten sildig hæg fældes i området. Buskads af hæg og ahorn ryddes, op til Festpladsen.

Ved hus nr. 10 må en stor ahorn fældes af ejer. En eg er opmærket til fældning. Hyben langs grusvejen klippes ca. to meter ind.

Ved hus nr. 2 skal japansk pileurt løbende bekæmpes. Ejer kontaktes vedrørende dette.

Ved hus nr. 3 må hybenroser ud mod fjorden meget gerne fjernes på ejers egen foranledning. Området ned mod fjorden forventes at blive indsatsområde, et af de kommende år.

Ved hus nr. 4 må ahorn og hæg fældes. Æbletræ og tjørn må beskæres.

Overfor hus nr. 5 skal syren og buskads fjernes for at gøre vejen bredere for større køretøjer.

Ved hus nr. 29 må hæg og gyvel i området ned mod fjorden fjernes på egen foranledning.

Ved vejen mellem hus nr. 39-40-41 skal udgået gran fældes, gyvler fjernes og hyben klippes ca. en meter ind.

Ved hus nr. 44 er to små birketræer opmærket til fældning.

Ved vejen hen mod nr. 50 skal udsigtsbænken fritlægges for hyben. Området langs vejen, nedenfor nr. 33-34-30, skal indhegnes og afgræsses med får. Hans kontakter Arne vedrørende dette.

Ved hus nr. 20 skal egetræ ved vejen beskæres, således at lastbiler kan passere.

På turen rundt i området havde vi fornøjelsen af at hilse på de nye sommerhusejere i husene nr. 1, 4 og 39. Der blev tid til en kort information om hvilke plantearter der er uønskede på Navet.

Der opfordres som altid til at sommerhusejerne gør en indsats for at fjerne sildig hæg og gyvel i nærheden af deres sommerhus. Disse er invasive arter, som hurtigt spreder sig og derfor skal bekæmpes.

Dato for arbejdsdagen i foråret 2021 meddeles i næste nyhedsbrev fra Sommerhusforeningen.

Adgang til bålplads vil være åben på arbejdsdagen og alle weekender i maj måned.

Dato for besigtigelsesdagen i 2021 er d. 30-10-21.

Referent: Kenn Høygaard,

Nyhedsbrev, påsken 2020

Kære sommerhusejere

Som de fleste af jer sikkert har tænkt, får corina-restriktionerne også betydning for vores lille forening!

Det  betyder, at arbejdsdagen lørdag d. 25. april 2020 er aflyst – og IKKE  vil blive afholdt før i 2021. Opgaverne for årets arbejdsdag var i virkeligheden ret beskedne, så derfor har bestyrelsen besluttet dette.

Der vil imidlertid efter aftale i Samejet blive åbnet for kørsel til bålpladsen på spidsen af Navet i perioden 25/4 til 7/6, således at den enkelte sommerhusejer har mulighed for at slippe af med sit grønne affald fra det enkelt sommerhus´ nærområde. Borgerforeningen vil senere beslutte, om der vil blive et virtuelt Sankt Hans bål eller om det grønne affald vil blive brændt af ved en anden lejlighed, – men det vil vi holde jer orienterede om på Sommerhusforeningens hjemmeside.

Den ordinære generalforsamling lørdag den 25. april er ligeledes aflyst. Bestyrelsen har fastlagt en ny dato for afholdelsen af denne til lørdag d. 12. september kl. 17 – i håbet om, at denne dato ”holder vand” og at Danmark til den tid er åbnet igen. Selv om denne dato for nogen måske er lidt i den sene ende, håber vi, at I vil kunne kombinere eventuel nedlukning af sommerhus med årets generalforsamling.

Det er derudover en glæde for bestyrelsen at kunne orientere jer om, at der som vedtaget på sidste års generalforsamling er indkøbt såvel trailer, motorsav som buskrydder, som sommerhusejerne kan låne/reservere ved at kontakte:

Kenn Høygaard. Navet 25, mobil: 60838807.

Arvid G. Larsen,  Navet 24, mobil: 2195694.

På et senere tidspunkt vil det være muligt at reservere via et link på hjemmesiden.

Mange påskehilsener

Jette Engelbreth