Besigtigelse okt. 2016.

Besigtigelse 29.10.2016 af Navet m.h.t. forårets arbejdsdag.

Afgræsning

Ved den indledende snak blev spørgsmålet om afgræsning drøftet. Der var enighed om, at der fortsat må ske afgræsning af næsset, men at der også nødvendigvis må ske en udvidelse af områderne på grund af det store efterslæb i vedligeholdelsen. Det drejer sig f. eks. om fælleden mellem legepladsen, Fælledvej og vejen ned til Navet. Arealet her må dog deles i 2 stykker, således at stien fra transformatortårnet og nr. 26 holdes fri for færdsel.

Ligeledes må der foretages afgræsning af området mellem “hovedvejen” og husene nr. 11, 12, 18 og 20, “trekantområdet” over for nr. 39 – 44 samt i det østlige område mellem husene nr. 28, 29 og 50. Desuden kan andre lidt større, åbne områder kan komme på tale.

Det blev aftalt, at der tages kontakt til Arne Justesen ang. den udvidede græsning. Hvis denne er indstillet på det, gennemføres den over en periode på to år, hvorefter indsatsen evalueres.

Det var ikke muligt at komme igennem alle områder, men der blev set på og drøftet vedligeholdelse i områderne 3, 6, 7, 8 samt dele af område 4 (jfr. inddeling i plejeplan for Navet). Der var en indledende drøftelse, hvor en del af de “uønskede plantearter” blev gennemgået. Disse er gran, sildig og alm. hæg, ahorn, navr, gyvel og syren samt naturligvis rynket rose eller ‘hybenrose’. Det blev her nævnt, at den enkelte sommerhusejer med fordel kan “ringskære” disse træer, hvor de findes i nærheden af huset. Dette betyder, at man med en sav, økse eller kniv skærer barken helt af hele vejen rundt og gerne lidt ind i træet. Træet vil efter en tid gå ud og kan derefter fældes, uden at der kommer mange nye rodskud.

Område 6:

Der blev udpeget enkelte uheldige / uønskede træer mellem nr. 21 og 22. I området mellem nr. 17 og 18 blev mærket en del høje sildig hæg samt ege, således at den igangsatte proces med en foryngelse af de ret høje træer kan fortsætte hen imod lave og mere buskformede eg og røn kan fortsættes. Langs vejen blev de udhængende hyben drøftet, og det blev aftalt, at der tages kontakt til Biegel mhp. at sikre, at der kan bliver bedre passage for køretøjer.

Område 4:

Ved nr. 13 og 12 blev mærket enkelte større ege, som stod markant tæt på husene eller for tæt på andre træer. Her var også flere store hæg, som blev mærket. Langs vejen frem mod nr. 11 blev også drøftet behovet for at bekæmpe de mange syrener, som ikke er ønskede, og som breder sig meget kraftigt. Endelig blev en del ahorn og navr mærket i området vest for nr. 10.

Område 3:

Det er behov for en indledende indsats med fældning af enkelte træer samt af den store bevoksning af hyben lige ved nedkørslen til Navet, hvis der bliver mulighed for afgræsning.

Område 7:

Mellem nr. 26 og 27 findes flere store buskagtige røn el. lign., som godt kan fældes efter nærmere aftale med ejerne af de to huse. Desuden blev mærket enkelte store sildig hæg omkring nr. 50. Endelig blev der mellem nr. 42 og 35 opdaget en bestand af japansk pileurt, som er en officielt erklæret invasiv art, der skal bekæmpes.

Område 8:

Der blev afmærket en del birk, således at den gradvise bortrydning af “birkelunden” fortsættes. Efter aftale med ejeren af nr. 43 fældes samtlige af de nordligste birke. Desuden fældes en del af de unge ege lige syd for nr. 43.

I løbet af besigtigelsen blev det desuden aftalt, at der kan gøres en indsats flere steder med buskrydder mod diverse genvækst af sildig hæg m.v. Dette drejede sig især om området mellem nr. 17 og 18 samt nord for nr. 11 og 12.

Der har efter besigtigelsen har været kontakt til Arne Justesen, som er blevet forelagt ønskerne om afgræsning. Arne vil godt fortsætte afgræsningen og også inddrage de nye områder. Arne oplyser, at han foretager afgræsningen i samarbejde med Niels Lomborg, som har indgået forpagtningsaftale med Naturstyrelsen om afgræsning på Bjerget og de tilliggende fredede områder.

Arne oplyser videre, at han agter at reducere bestanden af geder. Afgræsningen foretages derfor i videre omfang med får. De to fåreholdere vil fremover søge at opbygge en bestand af krydsninger med Spellsau og andre fåreracer, som er egnede til naturpleje, og som er godkendt til at være ude i en lang periode.

Ref. Henrik Gorm Hansen