Om Navet

Sommerhusforeningen NAVET’s hjemmeside!

Lidt historie
Navet omfatter området syd for Fælledvej i Sebbersund. Der er 40 huse på lejet jord, tre helårshuse og tre sommerhuse på egne (ejede) grunde samt en privat jordlod tilhørende ejeren af sommerhus nr. 16.

De første sommerhuse blev opført i 1930’erne. De fleste huse er dog etableret i perioden 1940 – 1960. Frem til midten af 1960 var der hverken indlagt vand eller el i husene. De blev derfor  som nu brugt som deciderede sommerhuse, hvor fokus var at nyde freden og roen samt den flotte natur som omkranser området med dels Navet, Bjerget og fjorden.

Området forvaltes og administreres af Sebber Borgerforening i fællesskab med Sommerhusforeningen Navet. I lejekontrakten for sommerhusene er anført de retningslinjer, som den enkelte skal overholde i forhold til dels lejemålet, dels arealets anvendelse. Og derudover findes nogle få retningslinjer som bruger af Navet skal respektere. I det følgende er angivet en række af de væsentligste rettigheder og pligter.

  • Lejemålet omfatter den jord hvorpå sommerhuset ligger samt et begrænset område omkring huset, – råderum. Indenfor dette råderum må den enkelte lejer foretage rydning af træer og buske med henblik på at bevare et frirum rundt om husene samt bevare udsigten fra husene. Beskæring og rydning skal dog selvfølgelig foretages i samråd med relevante naboer.
  • Det på det lejede areal opførte sommerhus må som udgangspunkt alene benyttes til permanent beboelse i tiden 1. oktober til det efterfølgende års 1. april efter fritidshusreglerne. Alle kan færdes frit på veje og stier i området med skyldigt hensyn til privatlivets fred i husene.
  • Al færdsel på Navet skal ske med skyldigt hensyntagen til be-boerne. Unødvendig støj kørsel med høj fart må ikke finde sted.
  • Luftning af hunde skal ske under hensyntagen til områdets beboere samt dyreliv.
  • Hele Navet er at betragte som et stort naturområde og der må ikke etableres hække/hegn eller anlægges kolonihave lignende haver eller dyrkning i nogen form. Græsslåning må kun foretages i umiddelbar nærhed af sommerhuset.
  • Lejeren har pligt til indenfor for råderummet at holde hus og omgivelser i god orden herunder bl.a. at beplantning ikke rækker ud over fælles gang, sti eller kørearealer.
  • Der må ikke anvendes kemikalier til ukrudtsbekæmpelse indenfor råderummene.
  • Alle former for beplantning og rydning udenfor det begrænsede råderum skal godkendes af Sebber Borgerforening og Sommerhusforeningen i fællesskab.
  • Der må ikke indenfor råderummet opstilles telte eller campingvogne i længere tid (over l uge) uden tilladelse fra Sebber Borgerforening.

Der kan findes flere oplysninger på www.sebbersund.dk/index.html om dels Borgerforeningen dels Sommerhusforeningen samt forhold omkring brugen af Navet herunder også den gældende lokalplan for området.