Nyhedsbrev Sommerhusforeningen Navet, forår 2023.

Kære sommerhusejere

 Vi i håber, at vi alle kan se frem til et dejligt forår. Se frem til en god og lang sæson på Navet, hvor vi kan få hilst på hinanden. Nyhedsbrevet indeholder orientering og besked om flg.:

o Indkaldelse til ordinær generalforsamling 22.4.2023

o Besigtigelsesdagen på Navet d. 5.11.2022

o Arbejdsdagen 22.4. 2023 på Navet

 o Opfordring til opmærksomhed vedrørende el- og vandforbrug

Efter den årlige arbejdsdag på Navet lørdag den 22. april 2023 er der ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet kl. 17 i Kulturbrugsen, Sebbersund, med efterfølgende spisning.

 Dagsorden er ifølge vedtægterne (se www.Navet.dk) og kan ses på vedhæftet bilag.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød &øl/vand/snaps) skal ske til Elin Holst på mail: elin.m.holst@gmail.com – senest onsdag den 19.4.2023.

Forud for besigtigelsesdagen på Navet d. 5.11.2022 modtog udvalget flere mails fra sommerhusejere, som ønskede besøg eller havde forespørgsler. Der blev fulgt op på disse under turen. Arvid har efterfølgende sendt svar på de henvendelser, som blev modtaget på mail. Nyhedsbrev Sommerhusforeningen Navet Forår 2023 2 Deltagere på turen var flg.:

– Sommerhusforeningen: Arvid Larsen og Kenn Høygaard

 – Sebber Borgerforening: Hans Heideman og Henrik Hansen Inden turen mødtes udvalget til kaffe hos Arvid for at planlægge rundturen på Navet.

Lørdag d. 22. april er der arbejdsdag i Sommerhusforeningen Navet. Traditionen tro mødes vi kl. 10 hos Kenn og Charlotte i nr. 25 til morgenmad. Her vil Arvid orientere om dagens opgaver. Opgaver, der er aftalt på besigtigelsesdagen den 5. november 2022. Opgavefordelingen plejer at gå op – ganske smertefrit. Man opfordres til at medbringe relevant udstyr til dagen, så der kan arbejdes effektivt. Arvid (4agl@mail.dk) kan kontaktes for at oplyse om evt. medbragt “redskab”.

Lune hotdogs nydes igen hos Charlotte og Kenn i nr. 25 til frokost.

 Efter arbejdsdagen er der, som annonceret allerede, ordinær generalforsamling kl. 17 i Kulturbrugen. (Se vedhæft med dagsorden for ordinær generalforsamling)

Bestyrelsen opfordrer sommerhusejere til at være opmærksom på eget el- og vandforbrug. Elforbruget kan være estimeret meget højt i perioder, hvor man normalt ikke opholder sig i sommerhuset. Enkelte sommerhusejere har oplevet dette. Så blot en opfordring til at være opmærksom på dette.

Der har desværre været et par tilfælde af vandspild og lækage. Derfor følger information om vandledning på Navet og ansvarsforholdene desangående. Det er ejerne af de enkelte sommerhuses vandinstallation, der selv afholder udgifterne i forbindelse med beskadigelse af målerbrønd, brud på rørinstallation i brønd, defekte haner og vandmåler. Se detaljeret information vedhæftet.

De bedste hilsener

Jette Engelbreth

Ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet

 lørdag d. 22. april 2023 kl. 17 i Kulturbrugsen, Sebbersund

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden.

3. Regnskab for perioden 2022/2023 ved kassereren

 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på: Jette.engelbreth@gmail.com

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. – der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

Kaj Erik Jensen, villig til genvalg

Jette Engelbreth, villig til genvalg

 – der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen i år.

Dorthe Kudsk, kan ikke genvælges, da de har solgt deres sommerhus

 Suppleant 1: Gerda Kollerup, villig til genvalg

Suppleant 2:

7. Valg af 2 revisorer og suppleant.

Revisor: Anne Mette Larsen, kan ikke genvælges, da hun er medlem af bestyrelsen

Revisor: Arne Sørensen, villig til genvalg

 Revisor: Kenn Høygaard, villig til genvalg

Suppleant: Jesper Mølbye, villig til genvalg

8. Eventuelt.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød &øl/vand/snaps) skal ske til Elin Holst (mail: elin.m.holst@gmail.com ) senest onsdag d. 19/4-2023.

På bestyrelsens vegne

Jette Engelbreth

INFO vedrørende vandinstallation på NAVET.

Indtil 1993 betalte sommerhusejerne en fast pris for levering af vand. Ved lovbestemmelsen 1994 om vandmålere, og dermed betaling efter målt forbrug af ledningsført vand samt spildevandsafgift, besluttede Sebber Vandværk at alle ejere skulle have installeret vandmålere.

Vandværket har forpligtigelsen til at levere vand via stikledning, forstået som ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund (skel, her matrikel 63a), herunder eventuel afspærringsanordning på stikledning. Stikledning med eventuelle afspærringsanordning (stophane, vandmåler) anlægges, vedligeholdes og tilhører Vandværket.

Afspærringsanordninger, vandmåler, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledning på ejerens vandinstallationer, herunder jordledning, ejes og vedligeholdes af ejeren. Vandværket fastsætter antal og placering af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer.

Jævnfør ovenstående er Vandværket kun forpligtet til at anlægge vandmålere på de to stikledninger, som forsyner det eksisterende ledningsnet på matrikel 63a med vand (henholdsvis ved Fælledvej 12 og ved Navet 1). Sommerhusejerne afregner forbrug efter det der målte. I forbindelse med førnævnte lovbestemmelse besluttede sommerhusejerne i 1995 at:

 – anlægge en ny jordledning fra skel (vandmåler) for at forsyner sommerhusene 26 – 50,(grundet utætheder på den gamle),

– installere vandmåler og brønd ved samtlige sommerhuse, dette med det formål at den enkelte sommerhusejer kun betaler for eget forbrug.

Det betyder at:

• vandinstallation (jordledning) fra skel til de enkelte sommerhuses målerbrønd er etableret, vedligeholdt og tilhører sommerhusejerne. Alle udgifter vedrørende denne jordledning afholdes af Sommerhusforeningen NAVET (sommerhusejerne i fællesskab).

• ejerne af de enkelte sommerhuses vandinstallation afholder selv udgifterne i forbindelse med beskadigelse af målerbrønd, brud på rørinstallation i brønd, defekte haner og vandmåler.

 Sommerhusejeren opfordres til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand i vinterhalvåret.

VEJLEDNING I LUKNING AF VAND.

  1. FJERN DET ISOLEREDE MÅLERBRØNDSDÆKSEL.
  2. LUK FOR VANDET MED STOPHANEN: DREJ DET BLÅ/GRØNNE HÅNDTAG MED URET INDTIL STOP.
  3. KONTROLLER, AT DEN LILLE ROSET I VANDMÅLEREN STÅR STILLE. ÅBN ALLE VANDHANER I HUSET.
  4. SKRU LUFTVENTILENS BESKYTTELSESHÆTTE AF OG TILSLUT EN LUFTPUMPE TIL LUFTVENTILEN.
  5. TØM INSTALLATIONEN FOR VAND VED AT PUMPE LUFT IND, INDTIL DER IKKE KOMMER MERE VAND UD AF HANERNE.
  6. FJERN PUMPEN OG SKRU BESKYTTELSESHÆTTEN PÅ IGEN.
  7. LUK FOR KUGLEHANEN VED AT DREJE HÅNDTAGET PÅ TVÆRS.
  8. INDEN MÅLERBRØNDSDÆKSLET IGEN SÆTTES PÅ PLADS, SKAL KANTEN PÅ BRØND OG DÆKSEL RENSES FOR JORD OG ANDET SNAVS.
  9. DET ER FORBRUGERENS EGET ANSVAR, AT VANDMÅLEREN IKKE FROSTSPRÆNGER I LØBET AF VINTEREN.

Se også under Vandforsyning på Navet på hjemmesiden Navet.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *