Vedtægter

Vedtægter for Sommerhusforeningen Navet, Sebbersund.

 1. Foreningens navn er Sommerhusforeningen Navet, Sebbersund. Foreningens formål er at varetage lejernes tarv i almindelighed.
 1. Enhver, der er lejer af en grund på Navet (matr. nr. 63a omfattet af lokalplan 87), er pligtig til at være medlem af foreningen. Indmeldelse sker til bestyrelsen. I forbindelse med salg af huset skal udmeldelse af foreningen ske skriftligt til bestyrelsen, og den udmeldte er pligtig til at betale skyldigt kontingent til foreningen.
 1. Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves af kassereren via e-mail. Foreningens kassebeholdning skal henstå på en foreningskonto i et pengeinstitut. Foreningen skal være registreret med et CVR-nummer.
 1. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning indgå gældsforpligtelser. Enhver gæld eller forpligtelse, som foreningen lovligt måtte påtage sig, hæfter alle medlemmer solidarisk for. Ved overdragelse af lejemål skal sælger drage omsorg for, at hans rettigheder over for foreningen overdrages til køberen.
 1. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der repræsenterer Sommerhusforeningen. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år, således at 2 af bestyrelsens medlemmer er på valg i ulige år og 3 i lige år. Der vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, hvis funktionstid er 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv – konstituering af formand og kasserer skal allerede ske i forbindelse med generalforsamlingen.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift. Der tages et beslutningsreferat af samtlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Bestyrelsen bemyndiger formand og kasserer til at repræsentere foreningen i Samejets Forretningsudvalg, hvor Sommerhusforeningen ejer 16 af i alt 48 andele af Matrikel 63 a og 63f  – herunder til at udfærdige og underskrive lejekontrakter og allonger.

 1. Foreningens medlemmer er forpligtede til at sørge for at relevante oplysninger vedr. ejeren skal tilgå formanden for foreningen: flytning af folkeregisteradresse, ændring af e-mail, samt salg af sommerhus.

Medlemmerne har pligt til at rette sig efter bestyrelsens henstillinger og beslutninger. Foreningens medlemmer er som udgangspunkt forpligtede til at medvirke på den/de fælles arbejdsdage – arbejdsdage, der skal medvirke til naturpleje og vedligeholdelse af Matrikel 63 a   jf. Plejeplan vedtaget i Samejet.

Alle stikveje vedligeholdes af sommerhusejerne. Til vedligeholdelsen leveres grus i passende kvalitet af Vejlauget efter anvisning fra bestyrelsen.

Sker der skade på stikveje/stikvejene som følge af materialeleveringer eller lignende i forbindelse med til-, om- eller nybygning af sommerhus, da er sommerhusejeren forpligtet til at foretage udbedring af skaden for egen regning.

Foreningens medlemmer er økonomisk forpligtet på rettidigt at betale de udgifter, der er forbundet med lejen af deres sokkelgrund (kontingent til Sommerhusforeningen, leje til Samejet, vand til Vandværket).

Manglende betaling af vand til Vandværket, vil betyde nedtagning af vandur og lukning af vand til sommerhuset. Genetablering af forsyning sker på sommerhusejerens regning jf. Sebber Vandværks takstblad.

Restancer vil medføre, at Sommerhusforeningen først vil underskrive allonge (tillæg til den eksisterende lejekontrakt) ifm. salg, når evt. økonomisk mellemværende med foreningen er bragt ud af verden.

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Den alene kan give, ophæve og ændre lovene samt fastsætte kontingentet.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj i forbindelse med arbejdsdagen med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning ved formanden.
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og suppleant.
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger forinden, således at foreningens medlemmer kan modtage forslagene som mail ca. 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indvarsles mindst 4 uger forud ved indkaldelse pr. e-mail til hvert medlem.

Regnskabet følger kalenderåret.

Afstemningen på generalforsamlingen kan ske skriftligt. Simpelt stemmeflertal er gældende.

Et lejemål giver ret til én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af det fremmødte antal medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne kræver det.

Såfremt der på generalforsamlingen er forslag om at optage lån eller indgå gældsforpligtelser, skal dette udtrykkeligt anføres i indkaldelsen.

Vedtægtsændringer skal for at være gyldige vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer efter at alle medlemmer skriftligt mindst 14 dage i forvejen i forbindelse med indvarsling til generalforsamling er blevet gjort bekendt med forslaget.  Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigent, referent, formand og kasserer.

 1. Forslag om foreningens opløsning skal behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, hvorefter den endelige beslutning for at have gyldighed skal udsendes skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Den skal i givet fald godkendes af mindst halvdelen af medlemmerne. I så fald deles foreningens formue ligeligt mellem de på opløsningstidspunktet værende medlemmer.

Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 2 marts 2020