Arkiv

Offentligt Sankt Hans bål på Navet er aflyst!

I betragtning af Covid 19 situationen og myndighedernes forsamligsforbud har Borgerforeningen besluttet
ikke at afholde offentligt arrangement på Navet med fællessang etc.

Vi vil i stedet at afbrænde bålet og sende begivenheden on-line på facebook med opfordring til folk om at blive hjemme og synge med.

Da der imidlertid er offentlig adgang til naturområdet, kan borgerforeningen ikke hindre publikum i at komme og se på.

Vi har derfor spurgt Nordjyllands Politi, om hvordan vi i den situation er stillet i forhold til Covid 19-forsamlingsforbuddet?

Nordjyllands Politi har svaret:
“Et Skt. Hans-arrangement med bål, sang, tale mv. vil som udgangspunkt være omfattet af forbuddet mod at afholde og deltage i arrangementer mv., hvor der er flere end 50 personer til stede samtidig.”

Politi oplyser dog, at i tilfælde af, der kommer flere opfordres folk til, straks at sætte sig og ikke gå mellem hinanden.

Online bålet sendes fra kl. 20:30
Alle kan følge med på:
www.facebook.com/sebberborgerforening/

REFERAT af generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet Lørdag d. 18. august 2018 kl. 16.00  Kulturbrugsen Sebbersund

Formanden bød velkommen

 1. Valg af dirigent.

Valgt blev Arne Sørensen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og forslag er fremsendt rettidigt. 3 forslag var fulgte med indvarslingen og 4 fuldmagter er afleveret.

 1. Beretning ved formanden.

Besigtigelsesdagen bliver 20-10-18. Nærmere info følger.

I samejet arbejdes der på at få opsat et skilt ved indkørslen til Navet, med henblik på at få en positiv regulering af færdslen på Navet. Det være sig hunde, heste, mountain bikere og biler.

Dispensation i forhold til Lokalplan 87 fra 2006. Hegn, skure, knopskydninger på boligen og lign. opsat efter Lokalplanens ikrafttræden kræver en dispensation. 10-12 sommerhusejere har modtaget brev fra Sameje FU, hvori der efterspørges yderligere dokumentation for lovligheden af rækværk, terrasser, skure eller andet i form af byggetilladelser. Bestyrelsen mener at Kommunen i henhold til Lokalplanen har det afgørende ord, hvis der er tvivlsspørgsmål i disse sager.

Generalforsamling og  arbejdsdag afholdes samme dag. For at øge tilslutningen til begge arrangementer foreslår bestyrelsen at de lægges samme dag i foråret. Der er ofte flere ejere i husene når sæsonen starter. Bestyrelsen har dette som et punkt under indkomne forslag. Vi fastholder, at det bliver en lørdag.

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Limfjordsmuseet i Løgstør, som beder om tilladelse til at foretage en detektor undersøgelse på den yderste spids af Navet. Der blev stillet spørgsmål om der vil komme udgifter i forbindelse ned et evt. fund af forhistoriske ting. Det er ikke oplyst at der vil komme udgifter ved eventuelle fund.

På sidste års generalforsamling blev den store mængde af sø salat drøftet. Bestyrelsen har undersøgt diverse muligheder for at afhjælpe lugt gener fra den rådnende sø salat. Der er udsendt nyhedsbrev om dette. Bestyrelsen har besluttet at det ikke er foreningens opgave at fjerne opskyllet sø salat, men vil samtidig åbne op for at enkeltpersoner evt. kan gå sammen om at stable et projekt på benene… eller helt lavpraktisk rydde et mindre område for sø salat efter forudgående aftale med den pågældende lodsejer .

Sebber Vejlaug har foreslået en ordning hvor Sommerhusforeningen står for kontingent indbetalingen for alle medlemmer. Det årlige medlems kontingent er på 175 kr. Bestyrelsen vil på næste generalforsamling stille forslag om at vi fremadrettet betaler vejlauget ud af foreningskontingentet – uden at kontingentet af den grund sættes op.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskab og budget

Kasserer, Kaj Erik Jensen, supplerende bemærkninger om det omdelte regnskab og budget.

Der blev stillet spørgsmål om det alene er sommerhusforeningen der betaler for udgifterne i forbindelse med arbejdsdagen. Svaret til dette var ja. Endvidere blev det oplyst at Sebber Borgerforening alene betaler for udgifterne i forbindelse med arbejdsdagen på legepladsen. De tilstedeværende fandt denne ordning rimelig.

Endvidere blev der spurgt, om udgiften til græsslåning. Kaj Erik oplyste at vores udgift på 3500 kr. blot er et tilskud, da den egentlige udgift er væsentlig højere.

Sommerhusforeningen er blevet kontaktet af skattevæsnet. Der er foretaget en justering således at foreningen hører under betegnelsen, virksomhedsbeskatning. Dette har ingen betydning for foreningens økonomi.

En mulig udgift til kloakering af Navet blev drøft et . Vedr. budget for 1-8 2018 – 1-8-2019:

Der vil muligvis være behov for et revideret budget, såfremt det fremsatte forslag om tilbagebetaling af advokat udgift vedtages.

Regnskab og budget blev godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Indkomne
  1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og begrundet.

Hus nr. 3 ønskede ikke generalforsamlingen flyttet til apri l/ maj. Efter afstemning blev det vedtaget at afholde arbejdsdag og generalforsamling samme dag i april/maj måned.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.

 1. Bestyrelsens forslag om tilbagebetaling af bidrag til ekstraordinære advokat omkostninger blev gennemgået og begrundet. Forslaget blev I et kommende nyhedsbrev info rmeres der om hvordan udbetalingen skal foregå.
 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at fremsætte forslag ved Samejets årsmøde, om indefrysning af Dette blev gennemgået og begrundet. Der blev stillet spørgsmål om lovligheden af dette og om bestyrelsen evt. kan gøres straf ansvarlig. Dette blev drøftet. Forslaget blev vedtaget.
 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Arvid G. Larsen, Kenn Høygaard og Jette Engelbreth. Alle var villige til genvalg – alle blev genvalgt.

Valg af 2 suppleanter.

På valg: Kate Klokkerholm og Elin Holst.

Begge var villige til genvalg- begge blev genvalgt.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Valg af 2 revisorer.

På valg: Arne Sørensen og Jesper Mølbye.

Begge var villige til genvalg – begge blev genvalgt.

Valg af 1 revisorsuppleant. På valg: Anne Mette Larsen.

Hun var villig til genvalg – hun blev genvalgt.

Arvid opfordrede medlemmerne til at friholde målerbrønde for græs. Det skal være nemt at fjerne låget på målerbrønden . Vandaflæsning foretages først i november. Se gerne informationen om vintersikring af vandrør og måler, på vores hjemmeside: navet.dk

Samejet opfordrer alle beboere på Navet til at holde en lav hastighed i området. Lad os alle foregå med et godt eksempel.

Der blev reklameret for at deltage i Kræmmermarkedet i Sebbersund, der afholdes d. 26. august.

Bestyrelsen foreslog at alle sommerhuse udstyres med en branddasker. Der var tilslutning til dette og bestyrelsen arbejder videre med dette.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og bestyrelsen takkede dirigenten for en fin indsats. Der blev afsluttet med smørrebrød og øl/vand.

I forbindelse med generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig i henhold til vedtægterme: Formand: Jette Engelbreth

Kasserer: Kaj Erik Jensen Næstformand: Arvid G. Larsen Sekretær: Kenn Høygaard Menigt medlem: Gerda Kollerup

Datoer og underskrifter:

Referent generalforsamling Kenn Høygaard

Formand Jette Engelbreth 

Søsalat/tangproblemer ved Navet.

På baggrund af den rejste problemstilling med lugt- og badegener på vestsiden af Navet har sommerhusforeningen undersøgt diverse muligheder.

Vi har adspurgt Aalborg Kommunes forskellige afdelinger samt kystdirektoratet . Alle instanser giver lov til at man kan indsamle og fjerne tangen.

1.  En mulig brug af tangen til gødning eller biobrændsel medfører udgifter til indsamling, samt analyser og rensning af tangen.

2.  En mulig afbrænding af tangen medfører indsamling af dette. De adspurgte maskinstationer ønsker ikke at påtage sig opgaven, hvorfor kun manuel indsamling er en mulighed.

Udover ovennævnte skal ejerne af matriklerne, hvor tangen befinder sig, også adspørges.

Konklusionen for foreningen er: at man selv rydder en passage gennem tangen til badning, lugtgenerne kan desværre ikke fjernes.

Sommerhusforeningen Navet

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet

LØRDAG d. 18. august 2018 kl. 16  i Sebber Kulturhus,

med efterfølgende spisning (tilmelding nødvendig)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 1. Beretning ved formanden.
 1. Regnskab
 1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 1. Behandling af indkomne forslag.
 • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

Ændringsforslagene er markeret med rødt og vil blive begrundet på generalforsamlingen.

 • Bestyrelsens forslag: bemyndigelse til at udbetale kr. 1.000 til de medlemmer, der ekstraordinært indbetalte samme sum til dækning af advokatudgifter forud for Samejets tilblivelse i 2016.
 • Bestyrelsens forslag: permanent bemyndigelse af bestyrelsen til at stille forslag til Samejets årsmøde, om at udbetaling af udbytte fastfryses på en lukket konto, såfremt forpligtelsen til at medvirke med underskrifter ifm. tinglysning o.a. ikke er overholdt af en ejer.
 1. Valg af øvrig bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

– der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

Arvid G. Larsen (Navet 24) villig til genvalg

Kenn (Navet 25) villig til genvalg

Jette Engelbreth (Navet 22) villig til genvalg

– der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen i år. På valg er

Kate Klokkerholm (Navet 26) Villig til genvalg

Elin Holst (Navet 7) Villig til genvalg

 1. Valg af 2 revisorer og suppleant. På valg er

Revisor: Jesper Mølbye (Navet 33) villig til genvalg

Revisor:  Arne Sørensen (Navet 39+ 44) villig til genvalg

Suppleant: Anne Mette Larsen (Navet 41) villig til genvalg

 1. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på jen@mf-gym.dk.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød &øl/vand/snaps) skal ske til Gerda Kollerup (mail: kollerupQ@gmail.com ) senest søndag d. 8/8.

På bestyrelsens vegne

Jette Engelbreth

Nyhedsbrev maj 2018.  Sommerhusforeningen Navet

Tak for sidst til de omkring 20 sommerhusejere, der i lørdags deltog i årets arbejdsdag, hvor vi i særlig grad havde fokus på det sydlige og vestlige område på Navet. Der blev ved vores hjælp lagt en solid bund for årets Sankt Hans bål, og vi havde en dejlig dag med god forplejning og god stemning … og et fantastisk vejr.

Vi har en stor fælles opgave i at pleje naturen på Navet, og så giver det et godt foreningsfællesskab at samles om noget praktisk – til dagligt bliver det jo mest til et nik og et hej over de ikke eksisterende hække!

Er der i forlængelse af arbejdsdagen spørgsmål til træer eller beplantning, er I altid velkomne til at henvende jer til Arvid (21956944) eller Kenn (60838807), der er ansvarlige for naturplejen.

Der ligger 2 bunker af grus på ”hovedstrøget” af Navet. Sørg gerne selv for at få fyldt huller på jeres egen stikvej – stikvejene hører nemlig ikke under Vejlauget.

I nyhedsbrevet juni 2017 opfordrede vi sommerhusejerne til at sørge for lovliggørelse af forhold omkring deres sommerhuse – og satte en frist til 1. april 2018., fordi vi som Sommerhusforening er forpligtet i forhold til Samejet, på at Lokalplan 87´s bestemmelser bliver overholdt.

Fra tiden lige efter Lokalplanens tilblivelse i 2006 har Borgerforeningen registreret og fotograferet alle sommerhuse, og hvad der derefter er kommet til af byggetilladelser skulle derefter ligge i Samejets arkiv. Men da der også har været en kommunesammenlægning (Nibe blev til Aalborg) er arkivet tilsyneladende ikke fuldstændigt opdateret.

Vi vil på Sameje FU´s maj-møde skrive til de sommerhusejere, hvor den fornødne dokumentation ikke er i arkivet, for at bede om jeres hjælp til at sikre at Samejets arkiv er fuldt opdateret.

Fra Sommerhusforeningens side går vi naturligvis ud fra, at I alle har dokumentation for tilbygninger, brændeskure, plankeværk, halvtage mm. men er dokumentationen der ikke, videregiver Sameje FU spørgsmålet til Aalborg Kommune for ad den vej at sikre, at Lokalplanen er overholdt.

Sommerhusforeningen Navets årlige ordinære generalforsamling ligger lørdag d. 18. august kl. 16, – og afholdes i Kulturbrugsen i Sebbersund.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – den officielle indkaldelse kommer senere sammen med dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

På gensyn på Navet – og fortsat godt forår

Mvh

Bestyrelsen/Jette

NYHEDSBREV SOMMERHUSFORENINGEN NAVET, DECEMBER 2017

Sammen med dette nyhedsbrev, der jo efterfølgende vil være at finde på foreningens hjemmeside, vedlægger vi en fil med såvel det godkendte generalforsamlingsreferat og det godkendte regnskab, idet bestyrelsen har besluttet at referater o.l. ikke skal være tilgængelige på den offentlige hjemmeside.

Vi minder jer om at sørge for at forsyne Gerda Kollerup med oplysninger om ændringer i mailadresser mm., så vi kan være sikre på altid at sende væsentlig information det rette sted hen. Lige som vi også minder om den udmeldte frist – 1. april 2018 – for indhentning af byggetilladelser og lovliggørelse af eksisterende byggeri.

Der har været en del henvendelser vedr. de udsendte lejeopkrævninger – at de ikke umiddelbart kan åbnes. Problemet er her, at de vedhæftede pdf- og Wordfiler skal åbnes på en pc. Åbnes de på mobiltelefoner og Ipad bliver filerne ulæselige.

2018 – kalenderen ser foreløbig således ud:

 • Lørdag d. 21. april 2018: Arbejdsdag i Sommerhusforeningen
 • Lørdag d. 18. august 2018: Sommerhusforeningens ordinære generalforsamling
 • Lørdag d. 20. oktober 2018: Besigtigelsesdag

Der kommer naturligvis yderligere information om alle arrangementer – men reserver gerne datoerne allerede nu i jeres nye kalendereJ

Bestyrelsen ønsker med dette nyhedsbrev alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et godt nytår.

Jette Engelbreth

Referat af besigtigelsesdag 2017.

Tilstede: Hans H. Lassen, Henrik Hansen, Arvid Larsen, Kenn Høygaard

Efter kaffe og rundstykker hos Arvid fremlagde Arvid et udkast til en procedure/ formular, omhandlende retningslinjerne for besigtigelsesdagen. Med få rettelser blev den vedtaget og den udsendes til de fire medlemmer af Plejeudvalget samt til sameje FU.

Arvid orienterede om en drøftelse på SF generalforsamling,  vedr. den rådnende sø salat på strækningen fra Henrik Hansen og hen mod Bjerget. Der kom et forslag om at søsalaten kunne indsamles og bortskaffes. Udvalget videregiver denne problematik til Sameje FU, som må afgøre om der skal gøres en indsats for det.

Kalle Pedersen kender en landmand som måske kan hjælpe med dette.

Indkommet forespørgsel fra Navet 41/42 – begge huse har nu samme ejer.

Ved Navet 42 ønskes det at beskære i bevoksningen mod øst, således at udsigten mod vandet tilgodeses. Der var ingen bemærkninger til dette fra udvalget. Endvidere var der forslag om at indskrænke det indhegnede areal i område 9 foran de nævnte adresser, samt at fjerne birketræer og ”pinde” af afgnavet hybenrose. Dette blev diskuteret på den efterfølgende vandring.

Områderne nævnes i den rækkefølge som vandreruten fulgte. På ruten blev følgende besluttet.

Område 9:

Ved p-området: Afgnavede ”pinde” af hyben bliver stående, for at de nye skud kan blive afgnavet hele tiden. Det stresser planten til døde og forhindrer at den sætter en masse rodskud. Opstammet egetræ bliver stående. En del af p-areal ved nr. 39 og 40 inddrages til afgræsning hyben. Æbletræ fældes pga. gnaveskader. Fældning af fyrretræ og birk, placeret ud for Navet 47 udføres af Henrik Hansen. Hegn ved Navet 47 skal flyttes tættere på grusvejen.

Navets syd spids er fint afgræsset. Stor tilfredshed med dette.

Område 8:

Langs vejen hen til Navet 50 opmærkes enkelte buske og træer som er til gene for færdsel med bil. Ca. 1/3 af de bestående birketræer opmærkes til fældning. Det undersøges om der er mulighed for afgræsning af området. I skel mellem område 7 og 8 opmærkes enkelte birketræer.

Område 3:

Tilfredshed med afgræsning af Fælleden. Der tages kontakt til Arne vedr.  græsning på sydspidsen af Fælleden, som i øjeblikket er friholdt for dette.

Område 4:

Små træer og skud samt Glansbladet Hæg, må meget gerne fjernes. Bevoksning med Snebær skal ryddes.

Område 6:

Små træer og skud samt Glansbladet Hæg,  må meget gerne fjernes. Tæt underskov i området. Enkelte opmærkede træer fra sidste års besigtigelsesdag er stadig ikke fældet. Udhængende grene og buske ved grusvejen skal fjernes af hensyn til trafikken. Hybenroser og Glansbladet Hæg på grænsen mellem område 3 og 6 skal ryddes  – ved Navet 25.

Udvalget foreslår at bommen til bålpladsen på Navet åbnes 21-4-18 og at arbejdsdagen afholdes 21-4-18.

Dato for næste besigtigelsesdag er 20-10-18.

Kontakt person til Arne vedr. afgræsning er Hans H. Lassen.

Referent: Kenn Høygaard

Besigtigelsesdag 2017

På ovennævnte dato mødes besigtigelsesudvalget og foretager en rundgang på Navet fra   kl. 1100.

Sommerhusforeningen Navets medlemmer opfordres til enten at fremsende mail til nedenstående eller være tilstede i sommerhuset for at fremsætte forslag/ønsker til plejen af Navet.

Mail kan fremsendes til:                                                                                                                                           Kenn Høygaard         kennhoey@gmail.com                                                                                                     Arvid Larsen               4agl@mail.dk

Nyhedsbrev juni 2017.

Snart er det sommerferie – og vi iler derfor med seneste nyt, inden vi måske træffes på Navet henover en forhåbentlig vidunderlig sommer.

Mulighed for dispensation for hegn omkring terrasser

Samejets FU har på baggrund af mail fra Jørgen Mark 22-02-2017 ultimo maj afholdt et møde med Aalborg Kommune, hvor der er opnået enighed om, at Aalborg Kommune fremadrettet – efter individuel ansøgning – vil give en principiel dispensation fra Lokalplan 87 afsnit 7.4 omkring indhegning af terrasser.

Hegn omkring terrasser skal overholde følgende:

 • Højden må ikke overstige 1.0 m
 • Hegnet skal udføres som bræddebeklædning, vandret på klink eller lodret 1 på 2, tilpasset sommerhuset eller Rionet med beplantning
 • Bræddebeklædning skal males i farver, som angivet i Lokalplanen afsnit 8.2

Det pointeres, at etablering af hegn omkring terrasser kræver byggetilladelse. Ansøger kan i ansøgningsmaterialet henvise til ovenstående principielle tilkendegivelse.

Vi er i Sommerhusforeningens bestyrelse glade for, at der er åbnet op for denne mulighed, der jo er i vores interesse, – og ser det også som et godt skridt på vejen i forhold til det fremtidige samarbejde i Samejet.

Procedure ved ansøgning om byggetilladelse

 1. Sommerhusejer sender ansøgning om byggetilladelse til Aalborg Kommune via Byg og Miljø
 2. Når ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, sender Aalborg Kommune materialet til Sameje-FU
 3. Samejet har mulighed for at kommentere på projektet
 4. Sameje-FU udsteder fuldmagt på, at ansøger kan søge byggetilladelse på Samejets matrikel. Samejets formand og kasserer er tegningsberettigede
 5. Aalborg Kommune behandler byggesagen
 6. Kopi af afgørelse sendes til Samejet

Der er enighed i Samejet om, at det er gældende lovgivning – herunder Lokalplan 87 – der udstikker mulighederne for at opnå en byggetilladelse og at Aalborg Kommune er myndigheden, der kan udstede en byggetilladelse.

Samejet har som ejer af matriklen mulighed for at kommentere på en byggesag, men henholder sig ovenstående.

Lovliggørelse af tilbygninger, brændeskure, plankeværk, halvtage o.a.

Sameje-FU har i forbindelse med ovenstående dialog med Aalborg Kommune besluttet at opfordre sommerhusejerne til at sørge for lovliggørelser af de tilbygninger, brændeskure, plankeværk, halvtage, hegn o.a. der måtte være opført efter Lokalplan 87 ikrafttræden i 2006.

 Der er enighed om, at en forskønnelse af Navet også på bygningssiden er i alles interesse, – og med de tinglyste lejekontrakter og Samejeaftalen er det også muligt at skaffe den nødvendige økonomi. Men der er til gengæld også enighed om, at de forbedringer, der enten måtte være sket fra 2006 til nu eller fremadrettet vil ske, skal være lovlige.

Da vi hver især på vores lejekontrakt har skrevet under på, at Lokalplan 87 afstikker mulighederne for byggeri på Navet og vi som bestyrelse har underskrevet en Sameje-aftale, der ligeledes tager afsæt i Lokalplan 87, vil vi derfor bede de af jer, hvor de er aktuelt, om at tage initiativ til at få lovliggjort jeres forskellige byggerier ved at få søgt byggetilladelser med tilbagevirkende kraft. Vi beder om, at dette er sket inden d. 1. april 2018.

Måtte der være tvivlsspørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte enten Kaj Erik (Navet 10) eller undertegnede (Navet 22).

Generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet

Der udsendes en særskilt mail, hvor I indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling

Lørdag d. 26. august kl. 15 i Kulturbrugsens lokaler i Sebber By

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

God sommer

Bestyrelsen/Jette Engelbreth

Generalforsamling 2017.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet

LØRDAG d. 26. august 2017 kl. 15

I Sebber Kulturhus,

med efterfølgende spisning (tilmelding nødvendig)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.

 1. Beretning ved formanden.

 1. Regnskab

 1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Indkomne forslag.

– bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er vedlagt. Ændringsforslagene er

markeret med rødt og vil blive begrundet på generalforsamlingen

6. Valg af formand.

– Jette Engelbreth (Navet 22) er villig til genvalg

7. Valg af øvrig bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

– der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

Kaj Erik Jensen (Navet 10) villig til genvalg

Gerda Kollerup (Navet 13) villig til genvalg

– der skal ikke vælges suppleanter til bestyrelsen i år.

8. Valg af 2 revisorer og suppleant. På valg er

Revisor: Jesper Mølbye (Navet 33) villig til genvalg

Revisor: Arne Sørensen (Navet 44 ) villig til genvalg

Suppleant: Anne Mette Larsen (Navet 41)) villig til genvalg

 1. Eventuelt.

 Tilmelding til generalforsamlingens spisning ( 3 stk. smørrebrød til kr. 75 ) skal ske til Gerda Kollerup (mail: kollerupq@gmail.com ) senest søndag d. 20/8. Øl og vand købes på stedet.

På bestyrelsens vegne

Jette

Her findes diverse dokumenter for sommerhusforeningen Navet.

Vedtægter før aug. 2017.

§1.  Foreningens navn er: SOMMERHUSFORENINGEN  NAVET. Sebbersund.  Foreningens formål er at varetage lejernes tarv i almindelighed.

§2.  Enhver, der er lejer af en grund på navet (matr. nr. 63a, omfattet af lokalplan 87), skal optages som medlem af foreningen. indmeldelse sker til bestyrelsen. udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelse og den udmeldte er pligtig til at betale skyldigt kontingent til foreningen.

§3.  Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves af kassereren direkte eller pr. giro. foreningens kassebeholdning skal henstå på en foreningskonto i et pengeinstitut. Foreningen skal være registeret med et CVR-nummer.

§4.  Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning indgå gældsforpligtelser. Enhver gæld eller forpligtelse, som foreningen lovligt måtte påtage sig, hæfter alle medlemmer solidarisk for. Ved overdragelse af lejemål skal sælger drage omsorg for at hans rettigheder over for foreningen overdrages til køberen.

§5.  Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der repræsenterer  sommerhus-foreningen. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år, således at 2 af bestyrelsens medlemmer afgår det første år ved lodtrækning og derefter skiftevis 2 og 3 på hver følgende årlige generalforsamling. Der vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer og 1 suppleant, hvis funktionstid er 2 år. Genvalg kan finde sted. Formanden vælges af generalforsamlingen forud for valg af bestyrelsesmedlemmer. Den samledes bestyrelses underskrifter forpligter foreningen i alle forhold, dog jfr. §4, idet optagelse af lån eller indgåelse af af økonomiske forpligtelser kun kan ske med generalforsamlingens godkendelse. Medlemmerne har pligt til at rette sig efter bestyrelsens henstilling. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Protokol føres over alle forhandlinger. Bestyrelsen bemyndiger formand og kasserer til at repræsentere foreningen i Samejets Forretningsudvalg (FU), herunder til at udfærdige og underskrive lejekontrakter og allonger.

§6.  Foreningen er som ejer af 16 andele af i alt 48 andele af Navet en del af Samejet Navet og omfattet af dets vedtægter, beskrevet i Samejeaftalen. Foreningens bestyrelse repræsenterer foreningen ift. Samejets Årsmøde og foreningens formand og kasserer er fødte medlemmer af Samejets Forretningsudvalg. Samejet administrerer opkrævning af lejeindtægt, betaling af udgifter og udlodning af overskud samt vedtager en plejeplan for Navet i henhold til gældende lokalplan, hvorefter vedligeholdelsen af Navet sker på arbejdsdage i enten hele Samejet eller Sommerhusforeningen Navet.

§7.  Foreningens medlemmer er forpligtede til at sørge for at relevante oplysninger vedr. ejeren skal tilgå formanden for foreningen: flytning af folkeregister adresse, ændring af e-mail, samt salg af sommerhus. Foreningens medlemmer er som udgangspunkt forpligtede til at medvirke på den/de fælles arbejdsdage – arbejdsdage, der skal medvirke til naturpleje og vedligeholdelse af Navet jf. Plejeplan vedtaget i Samejet. Det er beboerne på de enkelte stikveje, der selv varetager vedligeholdelsen af disse.

§8.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Den alene kan give, ophæve og ændre lovene samt fastsætte kontingentet. Ordinær general-forsamling afholdes hvert år i august måned med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Beretning ved formanden.

3.   Regnskab.

4.   Fastsættelse af kontingent.

5.   Indkomne forslag.

6.   Valg af formand.

7.   Valg af øvrig bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.   Valg af 2 revisorer og suppleant.

9.   Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forinden. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud ved indkaldelse pr. e-mail til hvert medlem, med mulighed for dispensation til alm. post. Regnskabet følger kalenderåret. Afstemning på generalforsamlingen kan ske skriftligt. Simpelt flertal er gældende. Et lejemål giver ret til én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af det fremmødte antal medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når bestyrelsen eller mindst 10% af medlemmerne kræve det. Såfremt der på generalforsamlingen er forslag om at optage lån eller indgå gældsforpligtelser, skal dette udtrykkeligt anføres i indkaldelsen. Lovændringer skal for at være gyldige vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer efter alle medlemmer skriftligt mindst 14 dage i forvejen i forbindelse med indvarsling til generalforsamling er blevet gjort bekendt med forslaget.

§9.  Forslag om foreningens opløsning skal behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, hvorefter den endelige beslutning for at have gyldighed skal udsendes til skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Den skal i givet fald godkendes af mindst halvdelen af medlemmerne.          I så fald deles foreningens formue ligeligt mellem de på opløsningstidspunktet værende medlemmer.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. aug. 1988.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 27. jul. 2007.

Revideret og vedtaget navneforandring til “Sommerhusforeningen Navet” på generalforsamlingen 25. aug. 2012.

Revideret på generalforsamlingen d. 15. aug. 2015

Revideret på generalforsamlingen d. 3. sep. 2016

I forbindelse med Samejeaftalens endelige underskrift d. 30. nov. 2016, trådte også sidste afsnit af §5 og hele §6 i kraft jf. godkendelse på generalforsamlingen d. 3. sep. 2016.

 • Arbejdsdag

Arbejdsdagen 2017 begynder kl. 1000 med kaffe og rundstykker hos Navet 25.

Herefter vil man gå til de forskellige indsatsområder med sit medbragte værktøj (sav, grensaks, motorsav og trailere) for der at yde efter evne.

Klokken 1300 vil der være pølser, brød, øl eller vand, hvorefter arbejdet genoptages.

VEL MØDT!!!

 • Generaforsamling

  Generalforsamling afholdes lørdag den 26 aug. 2017 i Sebber Kulturbrugs.

  Dagsorden og tidspunkt tilgår senere!!

 • Bålplads åbner.

Her er åbent for udkørsel til bålpladsen i perioden 22 apr. 2017 til 11 jun. 2017.

 • Nyhedsbrev december 2016

Kære sommerhusejer!

Efter al sandsynlighed her de fleste af jer i dag modtaget en mail fra John Jepsen, én af de private lodsejere i Samejet, – en mail, som jeg på bestyrelsens vegne på det kraftigste vil bede jer se bort fra.

I den forløbne uge har John Jepsen henvendt sig til Sommerhusforeningens bestyrelse med henblik på at få adgang til samtlige mailadresser på Sommerhusforeningens medlemmer. Under henvisning til Persondataloven nægtede vi at udlevere jeres adresser, men han har tilsyneladende haft held til ad private kanaler at få fat i adresserne alligevel.

Som I blev orienteret om på vores ordinære generalforsamling, har vejen henimod den Samejeaftale, som Borgerforeningen og Sommerhusforeningen ve deres 2 advokaters hjælp nu har indgået, været lang og besværlig. Der i Samejeaftalen er taget udstrakt hensyn til de privates ønsker bl. a. omkring en bankkonto, som ikke bare en forening kunne disponere over, beslutningen om  at regnskabet fremadrettet skal revideres af en registreret revisor mm. og derfor besluttede generalforsamlingen, at Samejeaftalen kunne underskrives. Indtil John Jepsen og de øvrige private imidlertid ønsker at skrive under på denne aftale, fungerer den indgåede aftale som et juridisk gyldigt administrationsgrundlag for Samejet, som 45 af 48 andele i Samejet er enige om og som sikre samtlige 48 andeles krav på udbetaling af udbytte.

Da vores advokat tidligere i forløbet på det kraftigste har frarådet os at overveje at indbetale vores årlige leje til en spærret konto, er det rådet, som vi giver videre: En manglende indbetaling til den af kassereren oplyste konto senest den 15 januar 2017 vil få konsekvenser i forhold til den enkelte sommerhusejers leje af en sokkelgrund på  Navet og vi beder jer derfor indbetale som beskrevet i brevet fra Sameje-FU, son I har modtaget i den forgange uge.

Hvad John Jepsens bevæggrunde til at rundsende sin mail er, kan vi kun gisne om. Vi har med indgåelsen af aftalen tilkendegivet, at vi ønsker fred omkring de to matrikler, som Samejet omfatter – dels fordi vi gerne vil have gang i naturplejen af Navet dels fordi vi ganske enkelt bare vil have fred til at nyde vores dejlige sommerhuse derude.

Vi beder derfor om, at I lader bestyrelsen varetage evt. fremtidig kommunikation med John Jepsen eller andre. Vi har brugt megen tid og megen advokathjælp på at nå hertil, og derfor er det vigtigt, at vi fastholder vores linje.

Med de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår sender vi vores bedste hilsener.

Bestyrelsen

 • Nyhedsbrev november 2016

  Konstituering:

  Bestyrelsen for Sommerhusforeningen Navet har holdt sit første møde søndag d. 20. november, hvor konstitueringen har fundet sted. Arbejdsopgaverne i bestyrelsen er fordelt således:

  Formand: Jette Engelbreth (nr. 22)

  Kasserer: Kaj Erik Bondrup Jensen (nr. 10)

  Sekretær: Gerda Kollerup (nr. 13)

  Repræsentation i Sameje-FU: Jette Engelbreth (nr.22) og Kaj Erik Bondrup Jensen (nr.10)

  Hjemmesideansvarlig: Arvid Larsen (nr.24)

  Udvalg vedr. Arbejdsdag: Arvid Larsen (nr.24) og Kenn Høygaard (nr.25)

  Kontakt til Sebber Vandværk: Arvid Larsen (nr.24)

  Samejet:

  Sebber Borgerforening har på sin ekstraordinære generalforsamling godkendt, at deres bestyrelse lige som vi kan underskrive Sameje-aftalen (der var bilag på vores ordinære generalforsamling).

  Der afholdes derfor det Stiftende Årsmøde for Samejet Navet onsdag d. 30. november, hvori de to foreningsbestyrelser og de tre private lodsejere har adgang.

  Samejet er således en realitet. Selv om de tre private endnu ikke har skrevet under, har vi således et administrationsgrundlag ift. både økonomi og naturvedligeholdelse.

  Det Ordinære Årsmøde i Samejet afholdes tirsdag d. 24. januar 2017.

  Besigtigelsesdag:

  Der har været afholdt besigtigelsesdag i Samejet lørdag d. 29. oktober. En række af foreningens medlemmer deltog i rundturen og bød konstruktivt ind i den store opgave, der nu venter os ift. at få naturplejen sat på sporet. Referat af dette møde vil snarest kunne læses på den genopståede hjemmeside.

  Arbejdsdag:

  Forårets arbejdsdag i Sommerhusforeningens regi er allerede nu fastsat til lørdag d. 22. april 2017.

  Husk at sætte kryds i kalenderen denne lørdag! Mere info kommer fra Arvid og Kenn.

   Foreningens hjemmeside:

  Hjemmesiden, der blev lagt ned ifm. det sidste formandsskifte, er ved Gerdas og Lars´ svigersøn på forunderlig vis genopstået fra, hvor den nu befandt sig i cyberspace.

  Den er dog ikke færdigbearbejdet – det tager Arvid sig af, men ambitionen fra bestyrelsens side er en enkel men informativ side, hvor foreningens medlemmer foreløbig vil kunne finde

  • Kontaktoplysninger på bestyrelsen,
  • Foreningens vedtægter (de gældende)
  • Nyhedsbreve
  • Vigtige datoer (kommende generalforsamling, arbejdsdag mm.)
  • Links til relevante samarbejdsrelationer
  • Referater af Besigtigelsesdage mm.

  Mulighed for Bredbånd:

  Bredbånd Nord har for nogle år siden tilbudt en favorabel tilslutning på abonnementsvilkår på års- eller halvårsbasis til både TV og net.

  Men nye sommerhusejere er kommet til – og til dem er kun at sige: tag selv kontakt til Bredbånd Nord. Sandsynligvis vil de fortsat tilbyde fri installering – de orange fibre stritter jo frem nogle steder og venter på flere brugere.

  Opkrævning af leje for jeres sokkelgrund/sommerhus

  Lejeopkrævningen er på vej ud inden for nærmeste fremtid til betaling inden udgangen af december 2016. Betalingen sker til Samejets konto.

  Vær opmærksom på, at den bankkonto, I skal indbetale til, er en anden end I plejer. I skal altså ændre kontonr. også hos PBS, hvis jeres lejebetaling sker ad den vej.

   Tinglysning:

  Som nævnt på generalforsamling har den største del af foreningens medlemmer ønsket af tinglyse deres lejekontrakter.

  Vores Advokat, Karen-Marie Hovmøller, gør opmærksom på, at de nødvendige fuldmagter fra de 3 private udløber omkring 1. februar 2017. Frem til denne dato vil det altså være muligt at komme med på den kollektive og favorable aftale om tinglysning, der omfatter såvel advokatdel, udarbejdelse af rids hos landinspektør som tinglysningsafgift.

  Tag gerne kontakt til undertegnede (26158855), hvis I alligevel ønsker tinglysningen, så skal jeg formidle kontakten til advokaten.

  Problemstillinger omkring tinglysning efter 1. februar 2017 – hvis f.eks. de private ikke alligevel ønsker at udstede de nødvendige fuldmagter – vil påhvile den enkelte sommerhusejer at få løst f.eks. gennem privat søgsmål.

  Det vil altså efter 1. februar 2017 ikke mere være en sag bestyrelsen vil involvere sig i og som ikke fremadrettet skal påføre foreningen udgifter til advokatbistand.

  Tilbage står vist blot at sige tak for i år og Godt Nytår

  På gensyn på Navet i 2017.

  Jette Engelbreth, November 2016

 • Besigtigelse 29.10. af Navet mht. forårets arbejdsdag.
 • Afgræsning.Ved den indledende snak blev spørgsmålet om afgræsning drøftet. Der var enighed om, at der fortsat må ske afgræsning af næsset, men at der også nødvendigvis må ske en udvidelse af områderne på grund af det store efterslæb i vedligeholdelsen. Det drejer sig f. eks. om fælleden mellem legepladsen, Fælledvej og vejen ned til Navet. Arealet her må dog deles i 2 stykker, således at stien fra transformatortårnet og nr. 26 holdes fri for færdsel.Ligeledes må der foretages afgræsning af området mellem “hovedvejen” og husene nr. 11, 12, 18 og 20, “trekantområdet” over for nr. 39 – 44 samt i det østlige område mellem husene nr. 28, 29 og 50. Desuden kan andre lidt større, åbne områder kan komme på tale.Det blev aftalt, at der tages kontakt til Arne Justesen ang. den udvidede græsning. Hvis denne er indstillet på det, gennemføres den over en periode på to år, hvorefter indsatsen evalueres.Det var ikke muligt at komme igennem alle områder, men der blev set på og drøftet vedligeholdelse i områderne 3, 6, 7, 8 samt dele af område 4 (jfr. inddeling i plejeplan for Navet). Der var en indledende drøftelse, hvor en del af de “uønskede plantearter” blev gennemgået. Disse er gran, sildig og alm. hæg, ahorn, navr, gyvel og syren samt naturligvis rynket rose eller ‘hybenrose’. Det blev her nævnt, at den enkelte sommerhusejer med fordel kan “ringskære” disse træer, hvor de findes i nærheden af huset. Dette betyder, at man med en sav, økse eller kniv skærer barken helt af hele vejen rundt og gerne lidt ind i træet. Træet vil efter en tid gå ud og kan derefter fældes, uden at der kommer mange nye rodskud.Område 6:Der blev udpeget enkelte uheldige / uønskede træer mellem nr. 21 og 22. I området mellem nr. 17 og 18 blev mærket en del høje sildig hæg samt ege, således at den igangsatte proces med en foryngelse af de ret høje træer kan fortsætte hen imod lave og mere buskformede eg og røn kan fortsættes. Langs vejen blev de udhængende hyben drøftet, og det blev aftalt, at der tages kontakt til Biegel mhp. at sikre, at der kan bliver bedre passage for køretøjer.Område 4:Ved nr. 13 og 12 blev mærket enkelte større ege, som stod markant tæt på husene eller for tæt på andre træer. Her var også flere store hæg, som blev mærket. Langs vejen frem mod nr. 11 blev også drøftet behovet for at bekæmpe de mange syrener, som ikke er ønskede, og som breder sig meget kraftigt. Endelig blev en del ahorn og navr mærket i området vest for nr. 10.Område 3:Det er behov for en indledende indsats med fældning af enkelte træer samt af den store bevoksning af hyben lige ved nedkørslen til Navet, hvis der bliver mulighed for afgræsning.Område 7:Mellem nr. 26 og 27 findes flere store buskagtige røn el. lign., som godt kan fældes efter nærmere aftale med ejerne af de to huse. Desuden blev mærket enkelte store sildig hæg omkring nr. 50. Endelig blev der mellem nr. 42 og 35 opdaget en bestand af japansk pileurt, som er en officielt erklæret invasiv art, der skal bekæmpes.Område 8:Der blev afmærket en del birk, således at den gradvise bortrydning af “birkelunden” fortsættes. Efter aftale med ejeren af nr. 43 fældes samtlige af de nordligste birke. Desuden fældes en del af de unge ege lige syd for nr. 43.I løbet af besigtigelsen blev det desuden aftalt, at der kan gøres en indsats flere steder med buskrydder mod diverse genvækst af sildig hæg m.v. Dette drejede sig især om området mellem nr. 17 og 18 samt nord for nr. 11 og 12.Der har efter besigtigelsen har været kontakt til Arne Justesen, som er blevet forelagt ønskerne om afgræsning. Arne vil godt fortsætte afgræsningen og også inddrage de nye områder. Arne oplyser, at han foretager afgræsningen i samarbejde med Niels Lomborg, som har indgået forpagtningsaftale med Naturstyrelsen om afgræsning på Bjerget og de tilliggende fredede områder.Arne oplyser videre, at han agter at reducere bestanden af geder. Afgræsningen foretages derfor i videre omfang med får. De to fåreholdere vil fremover søge at opbygge en bestand af krydsninger med Spellsau og andre fåreracer, som er egnede til naturpleje, og som er godkendt til at være ude i en lang periode.Ref. Henrik Gorm Hansen
 • Orientering om tinglysning. Nov. 2015

Lige en kort orientering om processen bl.a. med tinglysningen.

Desværre er det  meget svært at få denne proces startet. For at kunne tinglyse alle lejekontrakter, kræves det at vi som ejere er forsamlet i et Sameje, med selvstændig CVR nummer og en tilhørende konto i banken.

Selvom både de private og Borgerforeningen har sagt god for tinglysningen, har det hidtil været umuligt at får Borgerforeningen til at indse at vi har brug for dette sameje, og en selvstændig konto. De forsøger på alle mulige måder at undgå dette, de vil helst køre videre som altid.

Navets økonomi kører på en underkonto i Borgerforeningen, og kontoen bliver revideret af…borgerforeningen! Dette er ikke ifølge reglerne!

Hverken de private eller vi kan derfor leve med det: når et sameje ikke har regler, skal alle beslutninger tages i enighed, det siger loven, men Bf vil bare tage både økonomiske og andre beslutningen uden at inddrage andre.

Borgerforeningen skriver på deres hjemmeside at de har et rigtig godt samarbejde med os. Bare dette var rigtigt. De har ‘bestilt’ en udtalelse fra banken hvor banken skriver at Borgerforeningen skal være ‘uigenkaldelig’ administrator. Dette er vi selvsagt meget uenig i.

Dette skal drøftes i samejet, og de private vil have en ekstern adminstrator, som adminstrerer efter nogle regler vi alle er enige om. Vi forsøgte at lave en ‘pixi’ udgave af regler for et sameje, men dette er også afvist. De private ville ellers gerne være med til at snakke om dette. I det hele taget er alle initiativer kommet fra vores side. BF sidder lidt på sidelinjen, og håber det alt sammen går over…

I får snart nærmere om processen.

I øvrigt har vi været til møde med Aalborg kommune og Vandværket. Vandværkets ‘nye’ formand var ikke just samarbejdsvillig. Men vi fik slået fast med syvtommerssøm at de ikke under nogen omstændigheder må lukke for vandet til alle, hvis en enkel bruger ikke betaler. Og det var jo det vigtigste for os i dette møde.

Jeg vender tilbage.

Maurits Eijgendaal navet 5

 • Tinglysning.  Aug. 2015

Vi er startet processen med tinglysningen, men det kan ikke gå så hurtig som vi alle kunne tænke os, tålmodighed kræves. Men vi arbejder på det.

 • Generalforsamling 2015

Generalforsamling blev afholdt i Nibe denne dag, hvor alle de tilstedeværende fik  en underskrevet lejekontrakt.  De øvrige vil blive sendt med posten, eller afleveret i jeres postkasse,  når vi konstaterer ‘liv’ i huset.

Læs referat og beretning under dokumenter her på hjemmesiden.

Tak til alle de tilstedeværende for en rigtig dejlig dag med enighed omkring alle punkter, og en hyggelig afslutning med spisning på restaurant Bryggen og en traditionel 3. runde, denne gang hos Arne.

 • Alle kontrakter er nu underskrevet. Aug. 2015

Alle kontrakter er nu underskrevet (af alle), og de vil blive uddelt på GF på lørdag, eller sendt til dem der ikke er der denne dag!

 • Alle lejekontrakter er retur. Aug. 2015

Alle lejekontrakter er nu retur hos mig, underskrevet  af Sommerhusforeningen, og der mangler nu kun underskrifter fra BF og 1 af de private. De er undervejs til BF.

Vi regner med at give alle dem der møder op til generalforsamlingen deres lejekontrakt denne dag, de øvrige vil blive sendt!!

 • Godt nyt om lejekontrakterne. Juli 2015

Godt nyt! Lejekontrakterne er på vej med posten!!

Bf, har imod vores ønske i øvrigt, forlangt at alle kontrakter skal skrives under af alle lejere, før de skriver under. Så hold øje med postkassen, læs og skriv under, og send tilbage til den adresse, som er angivet i følgebrevet.

Vi er sådan set godt tilfreds med kontrakten og glæder os over at den er i hus nu. Der mangler en sidste lille brik for kontrakterne kan tinglyses: den sidste halve andel, skal tilbageføres fra det Barnowske fond, til ejeren af den anden halvdel.

I et møde med vores advokat i dag, har det vist sig at selve tinglysningsprocessen, der skal i gang efter underskrifterne på lejekontrakterne er på plads, er ret indviklet og kræver både landmåler og en klar registrering af ejerne, med cpr. m.v.

Men oplysninger om denne proces vil vi komme med på vores generalforsamling. Der kommer også nogle udgifter til denne proces, desværre, ca. 5000 kr. pr hus. Der er ingen der tvinges til tinglysning, men vi anbefaler det kraftigt, både i forhold til evt. låntagning, og som sikkerhed for lejekontrakten f.eks. ved et evt. salg. vi kan holde prisen lidt ned ved f.eks. at bestille landmåler til samtlige huse på en gang.

I hører nærmere. I første omgang skal I dog hurtigst muligt sende kontrakterne tilbage til mig, adressen er i følgebrevet.

Det koster kun et frimærke 🙂 Maurits

 • Opdatering på lejekontrakter og vandværk. Juli 2015

Tingene udvikler sig stadigvæk, dog ikke til det bedre lige nu.

Endnu en gang har BF forsinket processen, på trods af løftet om at skrive under nu, ved at henvende sig til deres advokat. Han finder så nogle ubetydelige juridiske krummelurer, så har han timelønnen hjem skulle man tro, f.eks. at alle lejere skal skrive under først, inden de selv skriver. Uforståeligt!

Men som det desværre har vist sig før synes BF åbenbart det er helt rimeligt at trække sagen ud igen, og at bruge mest mulig penge på advokater. De har brugt rigtig mange penge! ( og derfor var vi også nødt til at bruge penge der)

Vi har nu også kontakt til den sidste private ejer, som også gerne vil skrive under på den lejekontrakt vi er enige om. Vi har understreget at absolut sidste frist for en aftale er 8. august, en uge før vores generalforsamling.

Sebbersund vandværk

Ved en tilfældighed fandt en af sommerhusejere ud af at Sebbersund Vandværk er ved at forhandle en ny regulativ med Aalborg Kommune, vedr. vandforsyning i Sebbersund, og derfor også til alle sommerhusene. Vi fandt formuleringerne noget uklare så en af sommerhusejerne og jeg,  på vegne af alle, har klaget over denne aftale.

Klagen er accepteret og der skal være en forhandling under Aalborg kommunes ledelse en gang i september.

Baggrunden for klagen er en episode lige før Kristi Himmelfartsdag hvor vandværkets kasser, i vulgært sprog, truede mig, og andre tilfældige naboer med at lukke for vandet til alle sommerhuse, fordi to af disse ikke havde betalt vandregningen.Dette  uden skelen til persondata-loven i øvrigt.

Først efter flere henvendelser til vandværkets formand,  han er ægtefælle til formanden for BF i øvrigt, (!) indrømmede han at han have forsynings ret, men også forsyningspligt. Vi skal selvfølgelig ikke udsættes for kollektiv afstraffelse når nu vi hver har en vandmåler.

Derfor er klagen meget relevant. I hører nærmere d. 15. august

 • Generalforsamlingen afholdes i år d. 15 august.

30 Juni 2015;  Tid, sted og dagsordenen sendes ud snarest

Vi er nu enige med BF og de private ejere om udformningen af den ny lejekontrakt. Indholdet bliver nogenlunde som vi har talt om før, men i en mere forenklet udgave. I får snarest brev/mail fra bestyrelsen. Det kan oplyses at der ikke skal betales mere i år (efter betaling af kr. 3456,– her d. 1 juli, husk den..) men at det fremover vil være kalenderåret der gælder som regnskabsår. DVS at der pr. januar bliver opkrævet 6000 kr. plus pristalsreguleringen på kr. 240, i alt kr. 6240 for hele 2016.

Der er dog nogle tekniske problemer. Den sidste ejer, af  2 x 1/2 andel har vi ikke kunnet komme i kontakt med endnu, og alle underskrifter er påkrævede hvis det skal være muligt at tinglyse kontrakten, noget der betyder meget for jer, hvis I har ønske om at optage kreditforeningslån. Den ny kontrakt har en opsigelsesfrist på 30 år til en 1. januar.

Vi har accepteret at forhandlingerne om samejeaftalen tages op efter udsendelsen af lejekontrakten. Det har BF og de private accepteret. Disse forhandlinger bliver sikkert også komplicerede, men vi har så i hvert fald ro på lejeaftalerne.

Det har været en travl tid!

Maurits

 • Opdatering på forhandlinger, Skt.Hans 2015

Til medlemmerne af Sommerhusforeningen Navet

Kære medlemmer af sommerhusforeningen. Som vi tidligere har oplyst, har der været (endnu) et møde med repræsentanter fra de private ejere og Borgerforeningen.

Mødet varede til midnat, søndag, men nu ser det ud til vi har en aftale. Det har hele tiden været meningen at koble samejeaftalen med den ny huslejekontrakt, de hænger nemlig sammen. Vi redigerede de oplæg til aftaler vi havde, og de er nu til renskrivning hos næstformanden, Jette.

Når papirerne så sendes rundt, i denne uge, til underskrift , så betyder vi har en aftale. Og først da..

Vi ved mange af jer venter spændt på den nye huslejekontrakt, men vi melder ikke detaljer ud, for alle underskrifter er sat på.

Men nu er vi fortrøstningsfuld at dette vil ske i løbet af ugen.

BF mener de skal have aftalen godkendt på en ekstraordinær Generalforsamling, hvilket vi er noget uforstående overfor.

Forhandlingerne har været hårde, alle måtte bøje sig mod midten, så en generalforsamling kan ikke bare lave sådanne aftaler om, så bliver det aldrig til noget. vi i sommerhusejerforeningen  jo arbejdet med et rummeligt mandat, og tak for det, så vi kunne repræsentere jer på bedste vis.

Hold øje med hjemmesiden, og mailboxen, så vil I snart kunne se og downloade aftalerne

Maurits Eijgendaal, formand.

 • Nyt om forhandlingerne – møde planlagt juni 2015.

Vi vil gerne informere jer om at vi har en forhandling med Borgerforeningen og repr. for de private (John Jepsen) d. 21 juni om aftenen. Vi håber virkelig vi kan afslutte forhandlingerne denne dag.

 • Nyt om forhandlingerne – Opdatering, maj 2015

Pinsen 2015

Desværre er vi ikke færdige endnu med forhandlingeren, det er virkelig ikke nemt. Men vi håber stadig.

 •  Nyt om forhandlinger

Til medlemmerne af Sommerhusforeningen Navet

Kære sommerhusejere på Navet! Mange har efterlyst nyheder i forhold til forhandlingerne om den nye huslejekontrakt, samarbejdsaftalen og administrationsaftalen. Vi kan godt forstå at I er nysgerrige, men det har vist sig at forhandlingerne er mere komplicerede end vi kunne ane på vores generalforsamling i November.

Siden vi holdt generalforsamlingen har der været omkring 10 møder på kryds og tværs i vores bestyrelse, med borgerforeningen, med den nye repræsentant for de private ejere og med forskellige sammensætninger af ovennævnte parter.

Vi vil forhåbentlig snart kunne melde ud hvordan det hele ender, men indtil videre er det sådan, at det er den gamle husleje der gælder, indtil der er underskrevet en ny kontrakt. Derfor vil der, hvis ikke vi har færdigforhandlet før, blive opkrævet en husleje til sommer, som svarer til det I har betalt hidtil, men vi kan ikke helt udelukke at stigning vil blive opkrævet senere, med tilbagevirkende kraft til 1 januar, som en del af forhandlingen.

I Bestyrelsen er vi i øvrigt enige om, at vi udsætter vores arbejdslørdag indtil vi har en aftale på plads.

pbv.  Maurits Eijgendaal, formand Navet 5

 • Generalforsamling 29. november 2014 i Hobro.

Til medlemmerne af Sommerhusforeningen Navet Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, lørdag den 29. November 2014, klokken 14.00 på Mariagerfjord Gymnasium, Amerikavej 5, 9500 Hobro. Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formanden
 3. Regnskab ved kasserer
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr. årligt
 5. Indkomne forslag:
  1. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  2. Bestyrelsen kan allerede nu meddele, at den som sidste år ønsker drøftelse og stillingtagen til foreningens handlemuligheder på baggrund af den fortsat fastlåste situation vedr. lejekontrakt mv. Bestyrelsen har til dette punkt valg at invitere vores advokat, Martin Dahl. Under punktet behandles indkommet forslag, pkt. 1, fra Arne Sørensen, Navet 39, som vedlægges denne indkaldelse.
  3. Endvidere ønsker bestyrelsen en stillingtagen til forslag om, at eventuelt overskud af Navets drift også i dette år udbetales til foreningen og ikke til det enkelte medlem.
  4. Slutteligt en stillingtagen til forslag om ekstraordinært indskud til betaling af advokatsalær, jf. generalforsamlingen i 2013, hvor generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen kunne fortsætte samarbejdet med advokat.
  5. Forslag fra Arne Sørensen, pkt 2,vedr. afgræsning af fællesareal (vedlagt).
 6. Gennemgang af de retningslinjer for fældning og beskæringer af træer og buske, der er aftalt med ejerkredsen.
 7. Valg af bestyrelsen Torben  Lønskov(Villig til genvalg) Lars Thomsen (ikke villig til genvalg): Bestyrelsen foreslår, at suppleant Jette Engelbreth træder ind i bestyrelsen.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen har bevist ikke på forhånd peget på kandidater og opfordrer til at interesserede melder sig på banen.
 9. Valg af revisorer. Arvid Larsen og Arne Sørensen modtager begge genvalg.

Der serveres øl/vand og kaffe under generalforsamlingen, mens det mere sociale samvær omkring en middag gemmes til næste ordinære generalforsamling i august. Bestyrelsen henleder igen opmærksomheden på, at der er meget vigtige punkter om hele foreningens virke og vore medlemmers ejendomsbesiddelser på dagsordenen og anmoder kraftigt til, at så mange som overhovedet muligt tager del i beslutningerne og deltager i generalforsamlingen.

Med venlig hilsen. På bestyrelsens vegne Lene Lie formand

 •  Generalforsamling 16. august 2014 udsat.

Kære Sommerhusejere

Bestyrelsen for Sommerhusforeningen Navet er bekendt med, at der i vedtægterne står, at den årlige Generalforsamling skal afholdes i august. Ikke desto mindre, har vi besluttet at aflyse den netop indkaldte Generalforsamling den 16. August 2014 med forventet udskydelse til afholdelse ultimo september/primo oktober.

Anledningen er, at vi på nuværende tidspunkt ikke mener vi kan tilføre de detaljerede afklaringer, der er nødvendige for at Generalforsamlingen kan tage den stilling til en række forhold vedrørende vores fremtidige forhold lige i øjeblikket – afklaringer vi mener at have overblik over i løbet af de kommende 1-2 måneder.

Det ville betyde, at vi om kort tid ville være nødt til at ulejlige jer med at indkalde til ekstraordinær Generalforsamling.

Bestyrelsen har derfor besluttet at udskyde, til vi har det fornødne overblik – og understreger samtidig, at vi til den tid har brug for et solidt fremmøde så vi kan være sikre på et stærkt mandat!

Vi beklager ulejligheden for de, der havde planlagt at deltage!

Med venlig hilsen, På bestyrelsens vegne   Lene Lie Formand

 • Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag d. 16. august kl. 16.00.

Generalforsamlingen foregår på Halkær Kro og der vil på sædvanlig vis være mulighed for efterfølgende spisning. På grund af kommunikationsvigt i bestyrelsen, ferieafholdelse m.v., er vi en smule forsinket i forhold til vedtægternes tidsfrist for rettidig indkaldelse.

Såfremt dette giver anledning til indsigelse, bedes dette meddelt undertegnede senest d. 23. juli og anden dato for afholdelse af generalforsamling vil blive oplyst. Der vil efterfølgende blive udsendt dagsorden og forslag til menu.

Tilmelding til generalforsamlingen bedes meddelt undertegnede senest d. 1. august. Ved tilmelding bedes oplyst antal, navn og sommerhusadresse.

På bestyrelsens vegne Kaj Erik Jensen Navet 10 kebondrup@gmail.com

 •  Nyhedsbrev marts 2014

Så blev det endelig officielt forår! I haven har småfuglene travlt med at se på egnede redemuligheder. Blåmejserne flyver ihærdigt rundt og ser på lejligheder  – en kende optimistisk, al den stund at erfaringen viser (burde vise) at om ganske kort tid bliver de smidt væk af musvitterne – der igen med vige pladsen, når skovspurvene kræver deres ret og snupper stort set alle redekasser. Ganske som det er sket de seneste år, – og nok også sker i år…

Og med foråret bliver det også for alvor tid til at samles igen på Navet. Madrasserne skal ud på terrassen og bankes igennem, de største edderkopper nænsomt fejes bort og – ikke at forglemme – udsigten skal nydes med en kop kaffe og småsnakken med naboer og forbipasserende – om livet, om geder og om brædder, der skal males i år. Herligt.

Sommerhusene har muligvis stået i hi, men det har Bestyrelsen ikke været. Vi har benyttet efteråret og vinteren på at fortsætte arbejdet med at sikre lejernes vilkår på Navet.

Som nævnt på Generalforsamlingen i september, var samarbejdet med Borgerforeningen kørt noget skævt. Vi har med det mandat, der blev os givet på generalforsamlingen, forsøgt at ryste posen, og lige p.t. tyder det på, at vi måske alligevel kan nå i mål med en lejekontrakt, der sikrer vores vilkår som lejere og derved opfylder alle de betingelser, der skal til for at kunne opnå Kreditforeningslån. Såfremt dette lykkes, er målet at få lejekontrakten tinglyst på ejendommen, og hermed burde det være muligt for vores medlemmer at ”komme videre” i forhold til evt. køb/salg. Det er vores – og advokatens – vurdering, at lejekontrakten er betydeligt bedre end den eksisterende, men den skal fortsat suppleres af en samejeaftale (som vi har tilsagn fra Borgerforeningen om at de er villige til at indgå).

Som tingene ser ud lige nu, er vi – som blåmejsen – faktisk forholdsvist optimistiske i at det kommer til at lykkes i denne omgang! Nogle vil måske have bemærket, at vi har fået vores egen hjemmeside på www.navet.dk. Borgerforeningen ønskede ikke længere at dele hjemmeside-platform med os. Umiddelbart lidt ærgerligt, men ved nærmere eftertanke kan vi se, at det er mere fleksibelt at være ”herre i eget hus”, og med hjælp udefra er det lykkedes os at få lavet vores egen – og så er det måske slet ikke så skidt endda. Den bærer endnu præg af at være et forholdsvist ubeskrevet blad, og vi modtager med glæde materiale, der kunne berige den – særligt billeder og ”lokalhistorisk” materiale ville være rigtig fint at få fat i!

Som noget nyt giver hjemmesiden mulighed for at vi alle får en mailadresse, der hører til Navet.  Mailadressen vil være jeres husnummer@navet.dk (min er f.eks 14@navet.dk) – og er egentlig blot en omdirigering af en eksisterende mailadresse (f.eks en hotmail eller hvad I nu har i forvejen). Så kan vi altid ’huske’ hinandens mails, og det er meget nemmere at skrive nyhedsbreve mv. ud. Har I materiale og/eller ønsker at få lavet en ny mailadresse, kan I sende en mail til vores nye webmaster – Maurits i nr. 5 (5@navet.dk).

Arbejdsdagen har tidligere været berammet til ultimo april, men Bestyrelsen har besluttet at flytte den til 3. Maj kl 9.00, hvor Lars Thomsen i lighed med tidligere år, har tilbudt at lægge terrasse til. Vi mødes derfor alle på Navet 42 kl. 9 til en kop kaffe og et lille stykke brød inden dagens tjans.

Til vi ses igen på Navet, Lene Lie

 • Hyggelig arbejdslørdag på Navet.

I strålende solskin, og med en perfekt temperatur har mange af os knoklet på Navet, og fået ryddet en del af de uønskede gevækster, fældet træer ‘vi ikke kan lide’ trukket  ‘hey Jude’  (eller hvad det nu var det hed) op med de bare næver og gendannet en sti der var vokset helt til. Bålet blev noget større efter en hel container kortege der kørte konstant! Som sædvanlig bød Lars Velkommen i 42, helt henne ved vejen, nok mest af hensyn til de nye beboere på Navet.

Der var dækket op med hele og halve rundstykker og halve smør!

Strategien blev lagt og kaj Erik og Lene fortalte om gennemgangen af området, som har været her på siden, indtil idag.

Der var lidt undervisning I hvad der var ukrudt og uønskede arter på navet, som blev døbt til ‘dem vi ikke kan lide!

Og så skulle der arbejdes og saves og slæbes og køres væk…

INGEN ARBEJDSLØRDAG UDEN RØDE PØLSER I NR. 42

14

Og selvfølgelig sluttede det hele med en kop kaffe! Alle takkes for en god indsats og en rigtig dejlig og hyggelig dag!!

 • Det nye brev er nu kommet. (dateret d. 18.06.2014).

Kasseren fra Sebbersund borgerforening har sendt et nyt brev ud med opkrævning af à konto husleje. De havde glemt at de normalt også opkræver kontingentet til Sommerhusejerforeningen, og formuleringen omkring à konto var noget uklar. Som I alle ved er vi i gang med forhandlinger om en ny huslejekontrakt. Disse forhandler forløber meget langsomt, (for langsommeligt!!) gennem advokater m.m. men vi vil have nyt meget snart. Og så vil I straks få en orientering. Det er nok ikke så klogt at melde noget ud lige nu, inden forhandlingerne er helt afsluttede. En ting er dog sikker, der skal nok komme en lejekontrakt snart, som jeres bank kan godkende, hvis I har brug for for et kreditforeningslån! Det beløb der opkræves er nu 3216 kr. hvilket er rigtigt. (husleje og kontingent)

Nyhedsbrev sommer 2013, besigtigelse.

Den årlige besigtigelses tur på Navet fandt sted den 6. april 2013. Turen blev afholdt med udgangspunkt i den vedtagne plejeplan og aftalerne på møde med Sebber Borgerforening i september 2012, ligesom de træer der kan fældes blev mærket. Der blev udarbejdet særskilt referat fra denne tur, hvilket kan ses på Sommerhusforeningens afsnit på www.sebbersund.dk

Udover fældning af udvalgte træer, har der også i år været fokus på skrænten foran husene 1 – 5, samt bekæmpelse af hybenroser, ligesom birkelunden har stået for skud. I husnære områder er der en stående aftale om, at der ikke fjernes bevoksning, uden aftale med de involverede husejere. Dette gælder også ved bevoksning af hybenroser, hvor det tilstræbes at disse efterhånden erstattes med anden vegetation. Dette kan f.eks. ske ved at den enkelte husejer er opmærksom på eg, røn o. lignende i hybenbevoksningen og klipper fri omkring disse så de får gunstige vækstbetingelser.

Der var enighed om, at husene og områderne omkring dem generelt fremstår i pæne og i ordentlig stand. Dog trænger enkelte huse absolut til en kærlig hånd, hvilket vi kun kan opfordre ejerne af disse til.

Det nye tiltag med besigtigelse om efteråret, mens der stadig er løv på, bliver en realitet første gang, den 5. oktober 2013, kl.10.00. Mere herom følger senere.

Vor årlige arbejdsdag blev vanen tro startet med kaffe og rundstykker på terrassen hos Ellen og Lars i nr. 42. Der var pænt fremmøde og der var medbragt godt humør og gå på mod, hvilket gjorde at vi nåede alle de valgte indsatsområder, samtidig med at der blev tid til en god nabo snak over pølserne til frokost. En god tradition, hvor vi får soigneret området, og samtidig får tid til at lære hinanden at kende, og vende de store og små ting i samfundet. Der var dog enighed om, at der til næste års arbejdsdag skal koordineres med Vejlauget, såle-des at der er tilstrækkeligt vejgrus til rådighed på arbejdsdagen.

Igennem første halvår har vi fra Sommerhusforeningens side brugt rigtig mange kræfter på møder og forhandlinger med repræsentanter for ejerkredsen på at få en samejeaftale og en ny lejekontrakt på plads, tillige med vor advokat har haft korrespondance og drøftelser med advokat Borregaard. Desværre uden at vi er nået i mål med en aftale.

Vi har i bestyrelsen en klar opfattelse af, at Sebber Borgerforening ikke er indstillet på et ligeværdigt samarbejde, men stadig kun har vist stejlhed og stivsind og dermed ikke bidraget positivt til nogen som helst forsøg på en forhandlingsmæssig løsning, hvilket kan forekomme os fuldstændig ufatteligt, når Sebber Borgerforening tidligere, sammen med Advokat Borregaard har skrevet til alle vore medlemmer og bedyret at de jo kun ønsker en hurtig løsning for sommerhusejernes skyld.

Igen i år har vi på vore opkrævninger af grundleje fået oplyst, at der er tale om en aconto regning og at den senere vil blive reguleret. Jeg skal gøre opmærksom på, der ikke foreligger nogen aftale i ejerkredsen herom og at vi tager afstand herfra, idet kommentaren alene må stå for Sebber Borgerforenings regning.

Sebber Borgerforening har kort før sommerferien via advokat Borregaard stillet krav om, at forhandlingerne var færdiggjort senest 15/6 2013, hvilket vi i Sommerhusforeningen glædede os over. Desværre var der igen kun tale om overfladiske krusninger og ikke reel vilje, idet vores advokats besvarelse til Borregaard igen kun blev misbrugt til at forhale processen.

Vi har nu bedt vor advokat tage stilling til en række spørgsmål og samtidig tage kontakt til Advokat Borregaard og bede om møde snarest muligt.

Sebber Borgerforenings mange forhalinger og afvisninger af at indgå i en reel forhandling om en samejeaftale har desværre medført, at vi faktisk ikke er kommet et eneste skridt videre siden sidste generalforsamling i 2012.

I sommeren har vi desværre også haft en lidt uheldig sag, idet vor tidligere advokat, på trods af klare aftaler om anden løsning, valgte at gå rettens vej og få tinglyst udlæg i vor ejerandel af matr. 63a og f. Tinglysningen af udlægget er nu fjernet og vi har løst sagen med vor tidligere advokat. Sebber Borgerforening valgte igen her, at anvende denne uheldige episode, til yderligere forhaling af forhandlingsprocessen, hvilket vi tager afstand fra, idet sagen reelt ikke vedkommer den øvrige ejerkreds. Vi forventer derfor, at Sebber Borgerforening og advokat Borregaard indtræder i en positiv forpligtende og afklarende dialog med vores advokat fra mandag, hvor vor advokat vender tilbage, således at denne for alle vore medlemmer uholdbare situation omkring lejekontrakt og samejeaftale kan færdiggøres.

Bestyrelsen har med baggrund i den nuværende situation vurderet at en udskydelse af vor generalforsamling til lørdag den 28. september 2013 vil være på sin plads, idet vi ikke forventer at have beslutningsforslag klar til den tidligere aftalte dato (17. august 2013)

Vi vil på den ordinære generalforsamling den 28. september 2013 komme med opdateret status.
Nærmere information samt indkaldelse udsendes så snart vores advokat har nye informationer.

Bestyrelsen er klar over, at en ændring af den tidligere udmeldte dato for generalforsamlingen kan være en belastning for mange medlemmer, som har planlagt ferie for at deltage i generalforsamlingen.
Vi beklager, men beder om forståelse for beslutningen.

Såfremt der måtte være spørgsmål eller ønskes uddybning, hører jeg naturligvis gerne.

Med venlig hilsen

Jens Møller, Formand.

Nyhedsbrev marts 2013

Kære medlemmer af Sommerhusforeningen Navet.

Sammen med dette nyhedsbrev udsendes opdateret navne og adresseliste for medlemmer og kon- takt oplysninger på bestyrelsen.

Tidligere udsendte vi nyhedsbrev omkring årsskiftet, men har ventet idet vi gerne ville have Sebber Borgerforenings svar tilbage vedrørende det udkast til samejeaftale som vor advokat fremsendte til Borgerforeningen. Det har taget lidt tid, idet Borgerforeningen skiftede en del ud i deres bestyrelse i forbindelse med deres generalforsamling, og med den baggrund udbad sig betænkningstid i længere tid. Vi har nu modtaget Sebber Borgerforenings tilbagemelding vedrørende samejeaftalen og kan konstatere, at der ikke er meget nyt under solen, bortset fra, at Borgerforeningen nu tilsyneladende er indstillede på at der skal laves en samejeaftale. Der er stadig store knaster i denne, specielt om- kring stemmeretter, hvor uenigheden drejer sig om hvilke elementer der kan vedtages med almin- delig stemmeflertal og hvilke der kræver kvalificeret flertal i ejerkredsen. Borgerforeningen er jo selvsagt interesseret i, at mest mulig kan vedtages ved almindelig stemmeflertal, da dette jo vil give dem suveræn enevælde i forhold til os og den øvrige ejerkreds, hvilket vi ikke kan acceptere. Leje- kontrakten afventer samejeaftalens færdiggørelse, men er ellers forhandlet langt frem.

Desværre har Borgerforeningen i deres offentliggjorte referat fra bestyrelsesmøde i januar 2013 skabt en del forvirring blandt vore sommerhusejere, ved at skrive at de nu har underskrevet doku- ment vedrørende kreditforeningslån til et af vore medlemmer. Underskriften er korrekt, men dette giver absolut ikke automatisk adgang til udbetaling af kreditforeningslånet, idet Borgerforeningen selv havde rettet i dokumentet forinden underskrift, samt at de øvrige ejere også skal underskrive dokumentet, da Borgerforeningen ikke har fuldmagt til at handle på det samlede ejerskabs vegne. Såfremt i som medlemmer har spørgsmål herom, er i naturligvis velkommen til at kontakte bestyrelsen i Sommerhusforeningen.

Efter generalforsamlingen har vi konstitueret os, som det fremgår af vedlagte bestyrelsesliste.

Vi afholdte i oktober 2012 det årlige møde med Sebber Borgerforenings bestyrelse.
Fra Borgerforeningen deltog Hanne Gerges, Ulla Rahn, Hans Heidemann og Henrik Hansen. Evy Moric deltog i en del af mødet

Fra Sommerhusforeningen Jens Møller, Kai Erik Jensen, Torben Lønskov og Lars Thomsen.

Mødet bar præg af den anspændte situation omkring samejeaftale og lejekontraktforhandlinger, uden at disse punkter blev drøftet.
Der blev drøftet budget for det kommende år, eventuelt muldtoilet ved legepladsen, anvendelse af sportspladsen til arrangementer, vedligeholdelse af bænke, afgræsning mv.

Efter mødet sidder vi i bestyrelsen med en stor skuffelse over samarbejdets nuværende karakter. At vi i ejerkredsen, sidder og påpeger, på to på hinanden følgende samarbejdsmøder, at ejerskabet af matr. 63a og f selv skal vælge en revisor for Navets regnskab, og derefter må konstatere at Bor- gerforeningen igen vælger at ignorere dette og tilsidesætte nogle af samfundets og demokratiets mest elementære spilleregler, findes ganske enkelt forkasteligt, og understreger dermed tydelighe- den af, at en samejeaftale er essentiel.
Vi måtte således igen i år konstatere, at Borgerforeningen valgte at godkende Navets regnskab på deres egen generalforsamling og straks herefter, i strid med alle love og regler, at udbetale over- skudsandele til medejerne af Navet, uden at indkalde til møde i ejerkredsen, der er eneste myndig- hed der kan beslutte dette.

Arbejdsdagen blev også drøftet, og der var enighed om at denne var gået godt og, at det er vigtigt at bevare dette initiativ, både for at få gjort det praktiske arbejde på Navet, men i ligeså høj grad for at lære hinanden at kende i byen og på Navet. Der opfordres derfor til at alle også fremover bakker op omkring arbejdsdagen på Navet, men også at Sommerhusforeningens medlemmer deltager i ar- bejdsdagen omkring legepladsen – den er jo også en del af Navet som helhed.

Ved tidligere års besigtigelsesdage har vi kunnet konstatere at det ville give et bedre overblik, så- fremt der er blade på træer, og andre planter er i vækst. Vi er derfor enedes om, at der i år afholdes to besigtigelsesture på Navet. En den 6/4, kl. 10.00, der vanen tro starter hos Henrik Hansen, Navet 47 og omhandler dette års arbejdsdag.
Herudover afholdes besigtigelsesdag igen den 5. oktober 2013, kl. 10.00, også her med start på Na- vet 47.
På besigtigelsesturen aftales hvilke indsats områder, fældning mv. der skal foretages i år, og på be- sigtigelsesturen i efteråret aftales næste års indsats. Det er en god ordning, og vi opfordrer alle til at deltage, og fremkomme med deres ønsker og synspunkter.
Dette bliver endnu mere vigtigt at deltage fremover, idet vi i samarbejde med Borgerforeningen er enedes om, at kun de aftaler der indgås på besigtigelsesdagen kan gennemføres efterfølgende. Det- te sker efter at nogle har sat sig udover de aftaler der er lavet på besigtigelsesturen og blot har fæl- det og ryddet som de selv har syntes bedst.

I lighed med sidste år vil der blive lavet referat i umiddelbart forlængelse af besigtigelsesturen, tillige med at de træer, der skal fældes i løbet af den følgende sæson vil bliver mærket. Det er i den forbin- delse vigtigt at påpege, at mærkede træer der står i umiddelbar nærhed af sommerhuse kun må fjer- nes i enighed med sommerhusejeren.

Der blev ligeledes evalueret omkring fåre- og gedeholdet på Navet og der er stadig nedsat et udvalg med repræsentanter for Borgerforeningen og Sommerhusforeningen der skal udpege fremtidige områder for afgræsning. Lene Lie er Sommerhusforeningens repræsentant. Det blev overordnet aftalt, at der ikke udsættes får og geder i sommerhusnære områder.

Sommerhusforeningen Navet har købt www.navet.dk og vi vil gerne have en flot hjemmeside lavet, hvor vi kan offentliggøre referater, nyhedsbreve, indkaldelser, billeder fra Navet og alt det andet spændende der sker på og omkring Navet. I bestyrelsen har vi desværre ikke ressourcerne til at opsætte hjemmesiden og dette spændende projekt. Vi håber derfor at der blandt vore medlemmer

er nogen der vil påtage sig denne opgave. Er du interesseret er du meget velkommen til at kontakte Jens Møller på tlf. 2291 0417.

Vigtige datoer til kalenderen:

Besigtigelsesdag, lørdag den 6. april 2013, klokken 10.00 – 13.00, hvor vi mødes ved Henrik Hansen, Navet 47. Der vil blive kaffepause hos Henrik på dagen.
Besigtigelsesdag lørdag den 5. oktober 2013, klokken 10.00 -13.00. Start hos Henrik Hansen Navet 42.

Arbejdsdag, lørdag den 27. april 2012, klokken 9.00, hvor vi mødes ved Lars Thomsen, Navet 42. Tilmelding til Lars Thomsen, tlf. 20301550 eller mail: larsnavet@gmail.com senest den 22. april 2013

Generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet, lørdag den 17. august 2012

Der afholdes Sankt Hans bål den 23. juni. Grenaffald til bålet kan afleveres fra den 27. april og indtil den 2. juni 2012.

Såfremt der måtte være spørgsmål eller ønskes uddybning er i velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

Med ønsket om et godt år til alle på Navet. Med venlig hilsen

Sommerhusforeningen Navet Jens Møller
Formand

Nyhedsbrev sommer 2012

Den årlige besigtigelses tur på Navet fandt sted den 24. marts 2012. Turen blev afholdt med udgangspunkt i den vedtagne plejeplan, ligesom de træer der kan fældes blev mærket. Der blev udarbejdet særskilt referat fra denne tur, hvilket er udsendt tidligere.

Udover fældning af udvalgte træer, har der i år specielt været fokus på skrænten foran husene 1 – 5, samt bekæmpelse af hybenroser. I husnære områder er der en stående aftale om, at der ikke fjernes bevoksning, uden aftale med de involverede husejere. Dette gælder også ved bevoksning af hybenroser, hvor det tilstræbes at disse efterhånden erstattes med  anden vegetation. Dette kan f.eks. ske ved at den enkelte husejer er opmærksom på eg, røn o. lignende i hybenbevoksningen og klipper fri omkring disse så de får gunstige vækstbetin-gelser.

Der var enighed om, at husene og områderne omkring dem generelt fremstår pæne og i or-dentlig stand. Dog trænger enkelte huse absolut til en kærlig hånd, hvilket vi kun kan opfor-dre ejerne af disse til.

Vor årlige arbejdsdag var lørdag, den 28. april, og blev vanen tro startet med kaffe og rund-stykker på terrassen hos Ellen og Lars i nr. 42. Der var pænt fremmøde og der var medbragt godt humør og gå på mod, hvilket gjorde at vi nåede alle de valgte indsatsområder, samtidig med at der blev tid til en god nabo snak over pølserne til frokost. En god tradition, hvor vi får soigneret området, og samtidig får tid til at lære hinanden at kende, og vende de store og små ting i samfundet.

Igennem første halvår har vi fra Lejerforeningens side brugt rigtig mange kræfter på møder og forhandlinger med repræsentanter for den øvrige del af ejerkredsen af Navet på at få en samejeaftale og en ny lejekontrakt på plads. Desværre uden held. Specielt de seneste par måneder har processen virket som om Sebber Borgerforening ikke helhjertet har ønsket en forhandlingsløsning, baseret på et ligeværdigt samarbejde i ejerkredsen, ligesom der tilsyne-ladende er en væsentlig forskel på opfattelsen af hvad der er de faktiske forhold i forhandlingerne.

Senest har alle husejere tilsyneladende modtaget brev fra advokat Borregaard, der skriver på vegne af Sebber Borgerforening. Af brevet fremgår det hvordan processen omkring fornyelse af lejekontrakten, ifølge Sebber Borgerforenings og Borregaards opfattelse er forløbet og hvad status er. Jeg bliver her nødt til at tilføje følgende: En del af indholdet er korrekt og resten af indholdet er fordrejet som vi tidligere har set det. Alle er enige i at lejekontrakten er vigtig at få på plads. Det har vi som lejere den allerstørste interesse i. Sebber Borgerforening ønsker blot ikke at få en formaliseret samejeaftale, idet dette vil udelukke dem fra at udøve enevælde i ejerkredsen, som de har gjort gennem mange år efterhånden. Som tingene er p.t., kan ingen ejer træffe beslutninger alene, og derfor tvinger det ejerkredsen til at samarbejde. Dette ønsker Sebber Borgerforening at undgå ved at undgå en samejeaftale. Hvilke hensigter har en part, der kun ønsker at udbygge et samarbejde hen ad vejen, men ikke vil indgå en for alle forpligtende samejeaftale……. Min holdning er, at det ikke virker særlig betryggende!

Som vi efterhånden har nævnt mange gange, kan vi i den samlede ejerkreds ikke lave en lejekontrakt med husejerne, når vi ikke er enige om samejet. Kunne du forestille dig at eje et sommerhus sammen med f.eks. et vennepar, og udleje dette, uden at i er enige om hvordan i vil udleje, til hvilken pris, hvem bestemmer hvad o.s.v. …. Nej vel – derfor ønsker vi sameje aftalen på plads sammen med lejekontrakten og ikke engang hen ad vejen, som Borgerfor-eningen ønsker.

Vi skal retfærdighedsvis også nævne, at vi i forhandlingerne omkring lejekontrakten er enige med Sebber Borgerforening om mange ting, herunder en 30 årig løbetid, mulighed for ting-lysning af lån med pant i sommerhuset og flere andre punkter. De helt store uenigheder lig-ger omkring lejestørrelsen og Sebber Borgerforenings krav om ekstern rådgivers garanti for overholdelse af lokalplan ved ny -, til- og ombygninger. Sidstnævnte ser vi som kommunens opgave i forbindelse med en byggesag og derfor ikke en omkostning der skal pålægges hus-ejerne.

Vi har således gennem de seneste knap 2 måneder opfordret til, at lade dommeren afgøre de sidste punkter i lejekontrakten, og på seneste møde omkring samejeaftalen foreslog Borgerforeningens repræsentanter, at samejeaftalen ligeledes blev sendt til en uvildig advo-kat med henblik på en afgørelse omkring samejeaftalen også. Vi var meget enige heri, men måtte desværre efterfølgende konstatere at et flertal i Sebber Borgerforeningsbestyrelse havde underkendt denne beslutning. Igen her må vi konstatere at der end ikke er enighed i Sebber Borgerforenings bestyrelse om tingene……. Blot kan jeg konstatere at vi lever i 2012 og det er absolut nødvendigt at vi også får de kontraktlige forhold omkring Navet til at følge dette årstal og ikke fortsætte med forhistoriske levn, men basere os på demokrati og jura, som det er i dag. Dette synes jeg vi skylder Navet og dets sommerhusejere, men også Seb-bersunds borgere. Uden at Navets forhold fungerer optimalt for alle, forsvinder et væsentligt indtægtsgrundlag for Sebber Borgerforening.

Vi vil på den ordinære generalforsamling den 25. august 2012 komme med opdateret status.

Lejerforeningen har igen i år indgået aftale med Borgerforeningen om afgræsning af visse områder på Navet. Dog er fåre- og gedeholdet begrænset til ikke sommerhusnære områ-der, hvilket vil sige spidsen af Navet. Dette af lugt- og støjmæssig grunde.

Sammen med dette nyhedsbrev udsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling. Vi har fået meget positiv tilbagemelding og afholder derfor igen generalforsamlingen på Halkær Kro. Vi håber på stor tilslutning til både generalforsamling og den efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.

Vi håber at I vil snakke med naboen, og sikre at alle har transportmulighed.

Med venlig hilsen

Jens Møller, Formand.

Nyhedsbrev februar 2012

Kære medlemmer af Lejerforeningen Navet.

Sammen med dette nyhedsbrev udsendes opdateret navne og adresseliste for medlemmer og kontakt oplysninger på bestyrelsen.

Normalt ville vi udsende nyhedsbrev omkring årsskiftet, men har ventet idet vi havde håbet at vi kunne bibringe nyheden om at den nye lejekontrakt var på plads. Desværre er vi stadig ikke færdige med genforhandling idet forholdene har vist sig noget mere komplicerede end først antaget, samt at der i ejerkredsen er en noget divergerende opfattelse af hvor tingene skal lande. Dog er der i ejer-kredsen enighed om at målet er 30 årige lejekontrakter og at de skal kunne tinglyses, således at sommerhusejerne med den fremtidige lejekontrakt har mulighed for at optage lån med pant i deres sommerhus. På det seneste har der dog vist sig en vis fremdrift i processen og der er nu kun ganske få punkter tilbage, hvor der skal opnås enighed.

Efter generalforsamlingen har vi konstitueret os, som det fremgår af vedlagte bestyrelsesliste.

Vi afholdt den 12. september 2011 det årlige møde med Sebber Borgerforenings bestyrelse. Fra Lejerforeningen deltog den samlede bestyrelse.

Mødet blev afholdt i en god tone og med forståelse og respekt fra begge sider for hinandens syns-punkter. Arbejdsdagen blev drøftet og alle var enige om at denne var gået godt og at det er vigtigt at bevare dette initiativ, både for at få gjort det praktiske arbejde på Navet, men i ligeså høj grad for at lære hinanden at kende i byen og på Navet. Der opfordres derfor til at alle også fremover bakker op omkring arbejdsdagen på Navet, men også at Lejerforeningens medlemmer deltager i arbejdsdagen omkring legepladsen – den er jo også en del af Navet som helhed.

Som forløber for arbejdsdagen afholdes den årlige besigtigelsestur, hvor det aftales, hvilke indsats områder, fældning mv. der skal foretages det pågældende år. Det er en god ordning, og vi opfordrer alle til at deltage, og fremkomme med deres ønsker og synspunkter.

Dette bliver endnu mere vigtigt at deltage fremover, idet vi i samarbejde med Borgerforeningen er enedes om, at kun de aftaler der indgås på besigtigelsesdagen kan gennemføre efterfølgende. Dette sker efter at nogle har sat sig udover de aftaler der er lavet på besigtigelsesturen og blot har fældet og ryddet som de selv har syntes bedst.

I lighed med sidste år vil der blive lavet referat i umiddelbart forlængelse af besigtigelsesturen, tillige med at de træer, der skal fældes i løbet af den følgende sæson vil bliver mærket. Det er i den forbin-delse vigtigt at påpege, at mærkede træer der står i umiddelbar nærhed af sommerhuse kun må fjernes i enighed med sommerhusejeren.

Den vedtagne plan for pleje og udvikling af Navet som helhed blev også drøftet, og der var enighed om at den er et godt værktøj. Der blev ligeledes evalueret omkring fåre- og gedeholdet på Navet og der blev nedsat et udvalg med repræsentanter for Borgerforeningen og Lejerforeningen der skal udpege fremtidige områder for afgræsning. Lene Lie er indtrådt som repræsentant for Lejerforenin-gen. Det blev overordnet vedtaget at der ikke udsættes får og geder i sommerhusnære områder.

Tidligere havde kommunen ansvaret for vedligeholdelse af stamvejene. Denne aftale er opsagt af Aalborg Kommune, og Sebber Vejlaug er stiftet til at varetage vejvedligeholdelsen for samtlige grusveje i Sebbersund. Lejerforeningen blev kontaktet af Sebber Vejlaug og vi har indgået aftale om, at samtlige sommerhusejere er forpligtet til at være medlem i Sebber Vejlaug, der til gengæld varetager vejvedligeholdelsen af stamvejene på Navet, samt gratis leverer grus til stikvejene, hvilket stadig pålægges af sommerhusejerne. Sidstnævnte skyldes at de store maskiner der anvendes vil ødelægge vore stikveje, hvis de blev anvendt der.

Den årlige kontingent er aftalt til 50% af årskontingentet for en helårsbolig i byen. Vi skal derfor fra og med 2011 betale 175 kr. årligt pr. sommerhus. Driften for Navet har i 2011 udlagt beløbet og dette opkræves derfor dobbelt i 2012.

Vigtige datoer til kalenderen:

Besigtigelsesdag, lørdag den 24. marts 2012, klokken 10.00 – 13.00, hvor vi mødes ved Henrik Hansen, Navet 47. Der vil blive kaffepause hos Henrik på dagen.

Arbejdsdag, lørdag den 28. april 2012, klokken 9.00, hvor vi mødes ved Lars Thomsen, Navet 42.

Generalforsamling i Lejerforeningen Navet, lørdag den 25. august 2012.

Der afholdes Sankt Hans bål den 23. juni. Grenaffald til bålet kan afleveres fra den 22. april og indtil den 3. juni 2012.

Såfremt der måtte være spørgsmål eller ønskes uddybning er i velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

Med ønsket om et godt år til alle på Navet.

Med venlig hilsen

Lejerforeningen Navet

Jens Møller, Formand

Nyhedsbrev juli 2011

Kære medlemmer af Lejerforeningen Navet.

Den årlige besigtigelses tur på Navet fandt sted den 26. marts 2011. Turen blev afholdt god ro og orden og med udgangspunkt i den udarbejdede plejeplan, ligesom de træer der kan fældes blev mærket. Der blev i år udarbejdet særskilt referat fra denne tur, hvilket er udsendt tidligere.

Udover fældning af udvalgte træer, har der i år specielt været fokus på bekæmpelse af hyben-roser. I husnære områder blev det aftalt at vi tager drøftelse med de involverede husejere, og aftaler hvordan vi i fællesskab bedst bekæmper hybenroserne, og får disse erstattet med an-den vegetation, specielt på de steder hvor hybenroserne udgør et naturligt skærm for/mellem de enkelte huse.

Der var enighed om, at huse og områderne omkring husene fremstår i pæn og ordentlig stand, dog med den bemærkning, at enkelte huse absolut trænger til en kærlig hånd. Samtidig kan det med glæde også konstateres at flere huse har fået nye ejere, derimellem også småbørns familier, hvilket lover godt for Navets fortsatte liv og dynamik. Flere af de nye ejere er/har allerede været i gang med en foryngelseskur på husene.

Vor årlige arbejdsdag var lørdag, den 30. april, og blev vanen tro startet med kaffe og rundstykker på terrassen hos Ellen og Lars i nr. 42. Der var et godt fremmøde og der var medbragt godt humør og gå på mod, hvilket gjorde at vi nåede alle de valgte indsatsområder, samtidig med at der blev tid til en god nabo snak over pølserne til frokost. En god tradition, hvor vi får soigneret området, og samtidig får tid til at lære hinanden, herunder ikke mindst de nye.

Det har været et begivenhedsrigt 1. halvår, med forhandling af ny lejekontrakt med Sebber Borgerforening, og selvom det er lykkedes os at samle repræsentanter for alle lodsejerne omkring forhandlingsbordet, og udvise stor fleksibilitet, er det ikke uden komplikationer, ikke mindst grundet problemer med de ikke eksisterende fuldmagter, og stor modstand hos dele af ejerkredsen mod at forny lejekontrakten efter nutidige juridiske forhold. Forhandlingerne er derfor endnu ikke i mål, men der er dialog mellem parterne, om end det p.t. er sommerferie. Vi vil på den ordinære generalforsamling den 20. august 2011 komme med opdateret status.

Som det måske er bemærket har vi fået gæster på spidsen af Navet, i form af geder. Der har tidligere på sommeren også være får på Navet. Fårene blev startmæssigt fejlagtigt placeret i en indhegning umiddelbart vest for Navet nr. 39 – 44 (mellem) vejene. De blev dog flyttet i løbet af kort tid. Lejerforeningen har på Borgerforeningens forespørgsel accepteret at der kan være fårehold i ikke sommerhusnære områder, men at vi, af lugt- og støjmæssig grunde, ikke kan acceptere geder på Navet, ud over spidsen.

Sammen med dette nyhedsbrev udsendes indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Som det fremgår har vi, grundet lukning af Sebbersund Kro, været nødsaget til at flytte til andet  sted. Bestyrelsen har valgt Halkær Kro i stedet, og håber på stor tilslutning til både generalforsamling og den efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.

Vi håber at i vil snakke med naboen og sikre at alle har transportmulighed.

Med venlig hilsen

Jens Møller, Formand.

 Nyhedsbrev december 2010

Kære medlemmer af Lejerforeningen Navet.

Sammen med dette nyhedsbrev udsendes referat og bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen i august 2010. Der vedlægges tillige opdateret navne og adresseliste for medlemmer, kontakt oplysninger på den nye bestyrelse.

Af beretning og generalforsamlingsreferatet fremgår det hvad der er foregået siden sidste nyhedsbrev i forsommeren 2010.

Efter generalforsamlingen har vi konstitueret os, som det fremgår af vedlagte bestyrelsesliste. Vi afholdt den 13. september det årlige møde med Borgerforeningen. Fra Borgerforeningen deltog Evy Moric, Hanne Gerges, Henrik Hansen og Ulla Rahn. Fra Lejerforeningen deltog hele den nye bestyrelse.

Mødet blev afholdt i en god tone og med forståelse og respekt fra begge sider for hinandens synspunkter. Arbejdsdagen blev drøftet og alle var enige om at denne var gået godt og at det er vigtigt at bevare dette initiativ, både for at få gjort det praktiske arbejde på Navet, men i ligeså høj grad for at lære hinanden at kende i byen og på Navet. Der opfordres derfor til at alle også fremover bakker op omkring arbejdsdagen på Navet, men også at Lejerforeningens medlemmer deltager i arbejdsdagen omkring legepladsen – den er jo også en del af Navet som helhed.

Som forløber for arbejdsdagen afholdes den årlig besigtigelsestur, hvor det aftales, hvilke indsatsområder, fældning mv. der skal foretages det pågældende år. Det er en god ordning, hvor vi opfordrer alle til at deltage, og fremkomme med deres ønsker og synspunkter.

Dette bliver vigtigere fremover, idet vi i samarbejde med Borgerforeningen desværre er tvun-get til at stramme op på disse aftaler. Dette sker efter at nogle har sat sig udover de aftaler der er lavet på besigtigelsesturen og blot fældet og ryddet som de selv har syntes bedst.

Der vil derfor fremover blive lavet referat i umiddelbart forlængelse af besigtigelsesturen, tillige med at de træer, der skal fældes i løbet af den følgende sæson vil bliver mærket. Dette er en ærgerlig, men nødvendig udvikling, når der udøves selvtægt.

En langsigtet plan for pleje og udvikling af Navet som helhed blev også drøftet, der var enig-hed om at lave et fælles udkast hertil.

Der er gennem flere år brugt mange kræfter omkring fuldmagtsforhold vedrørende finansie-ring af sommerhusene. Denne problemstilling skulle nu være løst. Det betyder at hvis du som sommerhusejer ønsker at få dit hus finansieret med sikkerhed i huset, skal du henvende dig til formanden for Lejerforeningen, der sammen med formanden for Borgerforeningen sørger for at indhente de nødvendige underskrifter på belåningsfuldmagt, som du skal bruge overfor finansieringsinstitut og til tinglysning af lånet.

Vi berørte ligeledes punkter som vejvedligehold mv. Alle punkter der skal tages op i forbindelse med den forestående genforhandling af lejekontrakten for Navet.

Som nævnt på generalforsamlingen, er det aftalt med Borgerforeningen at regnskabet og bankkonto for Navet udskilles fra Borgerforeningens regnskab for at skabe større gennem-skuelighed. Dette er nu på plads.

Vi har i løbet af efteråret påbegyndt forberedelserne til genforhandling af lejekontrakten, og har aftalt med Borgerforeningen at første møde herom afholdes senest 1. december 2010.

Der har været ønske om at kende fastlagte datoer tidligst muligt, så her er de:

Besigtigelsesdag, lørdag den 26. marts 2011, klokken 10.00, hvor vi mødes ved Henrik Hansen, Navet 47.

Arbejdsdag, lørdag den 30. april 2011, klokken 9.00, hvor vi mødes ved Lars Thomsen, Navet 42.

Generalforsamling i Lejerforeningen Navet, lørdag den 20. august 2011.

Der afholdes Sankt Hans bål den 23. juni. Grenaffald til bålet kan afleveres fra den 30. april og indtil den 8. juni.

Jeg vil gerne benytte lejlighed til at ønske alle en glædelig jul, samt et lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Lejerforeningen Navet

Jens Møller, Formand

Nyhedsbrev juli 2010

Kære medlemmer af Lejerforeningen Navet.

På besigtigelsesdagen lørdag den 27. marts 2010 deltog Henrik Hansen og Ulla Rahn for Borgerforeningen, Jens Møller og Lars Thomsen for Lejerforeningen. Desuden deltog Torben Løntoft, Navet 15 og Karl Pedersen, Navet 27, i dele af turen.

Det blev hurtigt besluttet, at indsatsområderne på den kommende arbejdsdag skulle være stier, stikveje og området syd for boldbanen og hen mod Pallestien.

På rundturen bemærkede man overordnet, at der er blevet fældet mange gran- og fyrretræer de sidste år. Enighed om, at der fortsat må fældes gran og fyrrestræer, men at der fortsat ikke ønskes store åbne pladser.

Desuden forslag om, at ejerne er opmærksomme på:

Området ved nr. 1-5: Udtynding af hybenroser. Store grantræer må gerne fældes. Ikke eg.

Området ved festpladsen: Fortsat regelmæssig udtynding, så arealet ikke vokser til igen.
Området ved nr. 10: Lyngområdet ønskes bevaret. Usikkerhed om ejerskab for området bag ved nr. 10 og ind mod Fælledvej 10. Området trænger til udtynding.

Området ved nr. 50: Udtyndning af hybenroser i råderum.

Området ved nr. 34- 35 og 37: Store grantræer og visne grantræer kan fældes.

Området ved nr. 31 og 32: Udtyndning af gyvel.

Der var enighed om, at langt, langt de fleste huse og områderne omkring husene fremstår i pæn og ordentlig stand.

Nogle ganske få huse er dog i så dårlig vedligeholdelsesmæssig stand, at de læner sig  faretruende mod et brud på reglerne i lejekontraktens § 3.

Lejerforeningen anbefaler, at ejerne snarest får bragt tingene i orden, da hverken Borgerforeningen eller Lejerforeningen kan acceptere helt indiskutable overtrædelser af reglerne i lejekontrakten eller i Lokalplanen.

Arbejdsdagen lørdag den 24. april var igen en rigtig god oplevelse, hvor der blev udført meget arbejde i en god og hyggelig stemning.

Der blev lavet en meget bedre sti mellem nr. 34 og 35 til glæde for de mange, som nu er begyndt at anvende stien.

Samtlige stikveje blev udbedret og der blev arbejdet flittigt ved udtyndning og oprydning af området ved boldbanen.

Der vil blive afholdt arbejdsdag igen næste forår.

Lejerforeningen har modtaget tilbud om rabatordning til foreningens medlemmer. Tilbudet medsendes. Firmaet har tilbudt løbende at orientere om særlige tilbud ved at udsende mails.

Bestyrelsen har ikke videregivet medlemmernes mailadresse og opfordrer den enkelte til selv at kontakte firmaet, hvis det har interesse.

Bestyrelsen har fortsat arbejdet på at få bragt orden i Borgerforeningens manglende fuldmagter.

Advokaten har nu udsendt skrivelser til de 4 ejere af et lod på Navet.  To har indsendt underskrift. Én har ikke reageret og én har stillet en række spørgsmål inden underskrift.

Samtidig med dette  nyhedsbrev udsendes indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen håber på stor tilslutning til både generalforsamlingen og til den efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen

Lars Thomsen, Formand.

Nyhedsbrev december 2009

Kære medlemmer af Lejerforeningen Navet.

Gennem hele december måned har jeg hver dag lovet mig selv at få skrevet og udsendt det lovede nyhedsbrev.

Det blev altså først på årets korteste og mørkeste dag.
Men, det er en rigtig god dag til at glæde sig til den kommende sommer på Navet.

Siden I modtog det sidste nyhedsbrev, i juni 2009, har foreningen den 15. august afholdt sin årlige generalforsamling. Det var en god generalforsamling med pænt fremmøde og god stemning, både under selve generalforsamlingen og ved det efterfølgende sociale samvær med spisning af stegte ål eller Wienerschnitzel, de gode kendte sange fra foreningens sanghæfte og ”op og ned” banko.

Referatet fra generalforsamlingen samt bestyrelsens beretning medsendes til alles orientering.

Det fremgår af referatet, at Kaj Hyldgaard, Navet 31 ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, hvorfor generalforsamlingen valgte Jens Møller, Navet 13.

Jeg vil gerne endnu engang takke Kaj for over 25 års arbejde i foreningens bestyrelse.

Liste med navne, adresser, telefonnumre m.v. medsendes.

Den 14. september 2009 deltog bestyrelsen i det årlige faste møde med bestyrelsen for Sebber Borgerforening. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi bl.a. drøftede regnskab for Navet, vinterbeboelse og helårsbenyttelse, veje, rapport  om Borgerforeningens opmåling og fotografering af husene, fuldmagter og gensidig information.

Der er endnu ikke helt klarhed over den fremtidige vedligeholdelse af vejene. Borgerforeningens arbejder med Aalborg kommune om en løsning og holder os orienteret.

Vedr. spørgsmål om helårsbeboelse er lejerforeningen fortsat af den opfattelse, at alle regler skal overholdes og gør i den forbindelse opmærksom på, at der er forskel på helårsbeboelse og helårsbenyttelse. Det er fortsat tilladt at benytte husene i korte perioder i løbet af vinterhalvåret.

Der har været lidt usikkerhed vedr. Borgerforeningens regnskab vedr. Navet. Der er derfor blevet afholdt et særligt møde mellem Arne Sørensen og Jens Møller fra Lejerforeningen og Evy Moric, Ulla Rahn og Henrik Hansen fra Borgerforeningen.

På dette møde viste det sig, at der ikke er begået fejl i regnskaberne, men de har været lidt

uoverskuelige. Der blev aftalt, at Borgerforeningen fremtidigt opretter en særlig konto for administrationen af matr. 63a, ligesom det blev aftalt, at det ved de årlige betalinger af leje af grund tydeligt skal fremgå hvad der er leje af grund og hvad der er kontingent til Lejerforeningen Navet. Kontingent til lejerforeningen er for tiden 150 kr. om året.

Rapporten om opmåling og fotografering af husene er færdig. Lejerforeningen vil foreslå nogle får ændringer af teksten ved kommende ajourføring af registreringen.

Hvis nogle ønsker at se registreringen for eget hus, kan de henvende sig til Lars Thomsen.

Der var stor enighed om vigtigheden af god information mellem de to bestyrelser.

På baggrund af en konkret sag og de ændrede forhold i forbindelse med kommunesammenlægningen vil bestyrelsen anmode om, at vi går tilbage til den gamle model, således at alle skrivelser til Aalborg kommune vedr. byggetilladelser, ændringer af bolig m.v. fremsendes via lejerforeningens bestyrelse, som videresender til Borgerforeningen som fremsender til Aalborg kommune.
Derved sikrer vi, at vi alle er orienteret.

På mødet aftalte vi datoer besigtigelsestur til lørdag den 20. marts 2010 klokken 10 med start hos Henrik Hansen, Navet 47 og arbejdsdagen til lørdag den 24. april klokken 9 med kaffe og rundstykker hos Lars Thomsen, Navet 42. Tilmelding til Lars Thomsen tlf. 20301550 senest 8 dage før.

Som skrevet i indledningen har jeg været sent ude med nyhedsbrevet så ikke alle kan have det inden jul.

Jeg ønsker alligevel alle en rigtig Glædelig jul og et Godt Nytår.

Lars Thomsen

Nyhedsbrev juli 2009

Til medlemmerne af Lejerforeningen Navet

Arbejdsdag:

Lørdag den 25. april 2009 mødtes 26-28 morgenfriske op til morgenkaffe i nr. 42. Det var starten på årets arbejdsdag på Navet. En måneds tid tidligere havde vi haft den årlige besigtigelsesvandring med Henrik Hansen fra Borgerforeningen og aftalt indsatsområderne, som blev festpladsen bag nr. 14-15 og ud mod nr. 10 samt arealet bag nr. 40-39-38-37 og 36.

Det blev en rigtig god arbejdsdag i meget fint vejr. Godt humør, stor arbejdsindsats til stor nytte for Navet i almindelighed og Skt. Hans bålet i særdeleshed.

Til foråret bliver der igen afholdt arbejdsdag. Datoen udsendes i Nyhedsbrevet til jul

Indsatsområderne aftales med Borgerforeningen, men det kan nævnes, at der sikkert bliver en gruppe, som skal arbejde med vedligeholdelse af veje/stier på Navet og ændring af stien ved nr. 34-35.

Bestyrelsen har bestemt, at ingen af deltagerne i en fælles arbejdsdag skal have væsentlige personlige udgifter i forbindelse med arbejdsdagen. Det betyder, at eksempelvis benzin til motorsav, kæde eller slibning af kæde, længere køreture, leje af buskrydder m.v. kan refunderes.
Det skal understreges, at leje af maskiner altid skal aftales med bestyrelsen inden der indgås lejemål, som foreningen skal betale.

Leje af grund:

Flere har bemærket, at udsendelse af PBS meddelelse vedr. leje af grund viste usikkerhed om Borgerforeningens regnskab og lejerforeningens gæld til Borgerforeningen. Kassereren arbejder med sagen, men er bl.a. på grund af egen ferie og Borgerforeningens kasserers ferie ikke blevet helt færdig.

Nærmere derom på generalforsamlingen den 15. august.

I forbindelse med denne usikkerhed har en lejer skrevet til Borgerforeningen og sendt Lejerforeningen en kopi. Bestyrelsen påskønner denne opmærksomhed og indsats, og vil anbefale, at henvendelser til Borgerforeningen af spørgsmål med almen interesse altid fremsendes gennem Lejerforeningens bestyrelse.

Generalforsamlingen og valg af medlemmer til bestyrelsen.

Der er udsendt indkaldelse til generalforsamlingen den 15.august klokken 18 på Sebbersund Kro.

Som nævnt i indkaldelsen er det bestyrelsens opfattelse, at mange nye medlemmer viser stor interesse for bestyrelsens arbejde og stor interesse for forholdene på Navet i det hele taget.
Vi har derfor opfordret til, at alle med lyst til at deltage i bestyrelsen og med interesse og  ideer om forholdene på Navet stiller op til valg til bestyrelsen, således at bestyrelsen vælges ud fra interesse i at deltage og ikke ud fra, at man ikke kan undslå sig.

Ændring om ejerforhold m.v.

Bestyrelsen vil gentage opfordringen til, at alle ændringer af ejerforhold, adresseændringer, ændringer af telefonnummer og ændring af mail adresse altid oplyses til både  Borgerforeningen og til Lejerforeningen. Vi bruger faktisk megen tid hvert år på at finde de rette ejere af husene og medlemmer af Lejerforeningen. Det vil vi godt undgå, og I kan undgå usikkerhed om rettidig betaling af lejen og rykkergebyr ved overskridelse af betalingsdato.

Hjemmeside.

Vil til slut gentage, at alle relevante oplysninger om Lejerforeningen Navet findes på Borgerforeningens hjemmeside: www. Sebbersund.dk

Oplysninger om lejerforeningen findes både under overskriften Aktuelt og overskriften Foreninger.

Med venlig hilsen og ønske om fortsat god sommer

Lars Thomsen, Formand.

Nyhedsbrev december 2008

Til medlemmerne af lejerforeningen Navet

Siden udsendelsen af den sidste Nyhedsbrev i juli 2008 har der været afholdt generalforsamling og bestyrelsen har deltaget i det aftalte møde med bestyrelsen for Sebber Borgerforening.

Der medsendes referat fra både generalforsamlingen og mødet, og jeg vil derfor kun supplere med nogle få ting fra de to møder.

Også sommerhusejerne på Navet har bemærket, at flere ting er ændret siden Nibe Kommune blev en del af Aalborg Kommune. Ændringerne vedrørende affaldstømning og årlig tømning af septiktanke er trådt i kraft.

Derimod kan jeg endnu ikke orientere om ændringen af vedligeholdelse af vejene.

Bestyrelsen har fremført sine forslag, men er endnu ikke orienteret om nogen endelig afgørelse fra Aalborg Kommune.

Det er derimod bestyrelsens opfattelse, at samarbejdet med bestyrelsen for Sebber Borgerforening fungerer godt og hensigtsmæssigt.
Den afholdte besigtigelsestur og de trufne aftaler og vedligeholdelse, beplantning og fældning har været meget hensigtsmæssig.

Bestyrelsen vil minde om, at træfældning på Navet kan være et ømt punkt for mange borgere i Sebbersund.

Vi skal derfor minde om, at der fortsat fældes med “nænsom hånd” ud fra aftalerne med Borgerforeningen, ligesom vi skal minde om, at der altid træffes aftale med de nærmeste naboer, inden motorsaven startes og inden der plantes eller opsættes nyt.

Samtidig skal vi minde om, at der ryddes op efter sig, således at der ikke i årevis ligger store bunker af grenaffald ved husene.
Disse bunker må ikke afbrændes, men skal fjernes.

I den sammenhæng kan oplyses, at grenaffald kan køres til Sankt Hans bålet i perioden fra den 25. april til den 7. juni 2009.

Den årlige besigtigelsestur er aftalt til lørdag den 14. marts 2009 med start klokken 10 hos Henrik Hansen, Navet 47.

Den efterfølgende arbejdsdag er aftalt til lørdag den 25. april med start klokken 9 hos Lars Thomsen, Navet 42.

Desværre er der endnu ikke fundet endelig løsning på problemerne med kreditforeningslån og desværre har flere sommerhusejere fortsat problemer dermed. Formanden for Borgerforeningen og undertegnede har haft et indledende møde med advokat, hvor alle viste positiv interesse for at løse problemet.

Sommerhusejere, som har vanskeligheder med belåning er fortsat velkomne til at kontakte mig.

Det har vist sig, at der har været nogle få uoverensstemmelser mellem Borgerforeningens adresseliste og vores medlemsliste. Jeg håber, problemet er løst og medsender den aktuelle liste. Listen kan være nyttig, hvis I opdager noget unormalt ved tomme sommerhuse, så I kan kontakte ejeren og også derved vise god naboskik.
Samtidig opfordrer jeg til, at alle orienterer mig ved ændringer af ejerforhold, bopælsadresse eller ændring af telefon- eller mailadresse.

Jeg vil til samtidig gøre opmærksom på, at der afholdes generalforsamling, lørdag den 15. august 2009.

Jeg vil til slut minde alle om Borgerforeningens hjemmeside, www.sebbersund.dk

På denne side kan I holde jer orienteret både om Borgerforeningens møder og Lejerforeningen, da vi har vore oplysninger under punktet foreninger.

Om 12 dage har vi årets korteste dag. Derefter går vi igen mod lysere tider.

Med venlig hilsen og ønske om God Jul og Godt Nytår til alle.

Lars Thomsen

formand.

Nyhedsbrev juli 2008

Til alle medlemmer af Lejerforeningen NAVET

I det første nyhedsbrev fra december 2007 lovede bestyrelsen at udsende et nyhedsbrev igen i løbet af sommeren 2008.

Som nævnt i sidste Nyhedsbrev har bestyrelsen truffet aftale med bestyrelsen for Sebber Borgerforening om at målrette den årlige besigtigelsesvandring på Navet til at omfatte en egentlig aftale om, hvad der skal udføres af vedligeholdelse, og hvem der skal gøre det.

Vi havde en rigtig god tur den 15. marts 2007 med god deltagelse og interesse, både fra Borgerforeningen og fra Lejerforeningen.
Der viste sig stor enighed om, hvor der kunne fældes træer og hvilke områder, vi ville vælge som indsatsområder for den planlagte arbejdsdag.
Vi valgte området ved fællesarealet ved nr. 39 til 44, arealet ved nr. 18 samt området ved festpladsen.

På turen blev det iagttaget, at der flere steder ligger bunker med store grene/træer, som ikke er blevet fjernet i forbindelse med oprydning på eget råderum.

Bestyrelsen skal derfor opfordre alle til at rydde op efter sig, da disse bunker ikke forsvinder af sig selv og samtidig udgør de en ikke uvæsentlig brandrisiko.

Bestyrelsen skal samtidig minde om, at der ikke må fyldes store mængder af  ”haveaffald” i grubehullerne på arealet.
Disse grubehuller må kun fyldes i særlige tilfælde, og kun efter aftale med Borgerforeningen og Lejerforeningen. 

Arbejdsdagen den 26. april var en stor succes. 26 personer deltog og i løbet af dagen fik de udført et flot stykke arbejde på de tre indsatsområder.
Der er stor interesse for, at der også næste forår gennemføres en  fælles arbejdsdag.

Bestyrelsen vil aftale dette med Borgerforeningen.

Bestyrelsen har aftalt møde med bestyrelsen for Borgerforeningen til den 15. september, hvor vi bl.a. skal drøfte de endnu ikke løste spørgsmål om belåning af husene og planlægning af besigtigelsestur og arbejdsdag i foråret 2009. Vi håber på, at vi kan udarbejde en fælles kalender for både Borgerforeningens og vores arbejdsdage og arrangementer.

Hvis I har forslag eller ønsker til vores møde med Borgerforeningen, hører vi gerne derom.

Vi håber på, at rigtig mange vil deltage i den årlige generalforsamling den 16. august og ønsker alle en god sommer.

Med venlig hilsen

Lars Thomsen
formand.

Nyhedsbrev december 2007

Kære alle.

Som tidligere oplyst, udsender bestyrelsen 2 årlige nyhedsbreve. Et omkring juletid og et en måneds tid for den årlige generalforsamling. Dette er det 1. nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 3 møder samt et møde med bestyrelsen for Sebber Borgerforening. Kort resume fra disse møder udsendes hermed.

Mødet med bestyrelsen for Sebber Borgerforening den 24. september 2007. Vi havde et rigtigt godt og konstruktivt møde og drøftede bl.a.: Velkomstfolder. Denne er efter nogle få rettelser nu færdig og udsendes sammen med dette Nyhedsbrev. Det er vores håb, at velkomstfolderen kan give nye lejere lidt baggrundshistorie om Navet og samtidig være en lille informationsfolder om bl.a. kontaktoplysninger til både Lejer- og Borgerforeningen.

Besigtigelse af Navet. Henrik Hansen fra Borgerforeningen havde udarbejdet en grundig og informativ rapport om forårets besigtigelse på Navet og har efterfølgende udarbejdet en kort udgave af rapporten. Den korte udgave giver nogle retningslinier for, hvordan vi alle kan være med til at sikre, at bevoksningen på Navet kan bibeholdes med sit præg af strandoverdrev.

Den korte udgave udsendes samme med velkomstfolderen.

Samtidig aftalte vi, at vil forsøge at målrette den årlige besigtigelsestur med forslag til, hvad der skal gøres med hensyn til vedligeholdelse af beplantningen på fællesområderne og hvem der skal gøre det.

Desuden vil vi forsøge at genoptage den gamle tradition med en fælles arbejdsdag, hvor Sebbersunds borgere og lejerne på Navet kan hjælpe hinanden med vedligeholdelse af fællesarealerne på Navet.

Vi aftalte:

1. Alle lejere, som har ønsker, ideer og forslag til oprydning, fældning og/ eller beplantning kan indsende disse forslag til Lejerforeningens formand senest den 15. februar 2008.

2. Disse forslag medtages til den årlige besigtigelsestur, som er aftalt til den 15. marts 2008.

Efter denne besigtigelse forsøger Borgerforeningen og Lejerforeningen i fællesskab at udarbejde plan for en fælles arbejdsdag, som er aftalt til lørdag den 26. april 2008 fra klokken 9. Inden vi går i gang med arbejdet mødes vi til morgenkaffe hos Lars Thomsen, Navet 42.

Alle, som har lyst og mulighed for at deltage og yde efter lyst og evne bedes sætte kryds i kalenderen ved denne dag.

Bestyrelsen tror på, at mange sommerhusejere ønsker at medvirke ved denne fællesopgave og opfordrer til at deltage

Af hensyn til planlægning indkøb af kaffe og rundstykker samt pølser og øl/vand til frokost bedes tilmelding til Lars Thomsen senest den 6. april. Tlf. 20 30 15 50 eller mail: lthomsen@privat.dk

Navet 46. På mødet med bestyrelsen for Sebber Borgerforening, den 24.sept. 2007 oplyste Borgerforeningen, at den af august 2007 indgåede aftale om tillæg til lejekontrakt vedr. Navet 46 er ændret, idet landinspektørens opmåling viste, at det aftalte udgør et areal over det aftalte på 5000 kvm.

Den nye aftale, indgået mellem Borgerforeningen og lejeren af Navet 46 omfatter 5001 kvm og omfatter ikke arealet ud for Navet 39 til Navet 44, som derfor kan anvendes som tidligere. Lejen er som tidligere aftalt til 10 000 kr. pr. år.

Belåning af sommerhusene på Navet. Som tidligere nævnt har der gennem flere år været vanskeligheder med at opnå kreditforeningslån i sommerhusene.

Bestyrelsen har ved både skriftlige og mundtlige henvendelser til to kreditforeninger erfaret, at flere foreninger kræver, at allongen til lejekontrakten skal tinglyses sammen med lejekontrakten.

Det kan den ikke på nuværende tidspunkt grundet manglende fuldmagter.

Bestyrelsen vil forsøge at indgå aftale med bestyrelsen for Sebber Borgerforening for at få løst dette problem.

Heldigvis gælder kravet om tinglysning af denne allonge ikke alle kreditforeninger.

Bestyrelsen anbefaler, at medlemmer kan rette henvendelse til formanden, hvis de påtænker at optage kreditforeningslån i sommer- huset.

Hjemmeside: Der er aftalt, at Lejerforeningen tilsluttes Sebbersund Borgerforenings hjemmeside, www.sebbersund.dk under punktet foreninger. Lejerforeningens ” side” omfatter:

 1. Forside med en kort beskrivelse af foreningen.
 2. Foreningens vedtægter.
 3. foreningens bestyrelse.
 4. Nyhedsbreve.
 5. Velkomstfolderen.

Lejerforeningens materiale er efter aftale sendt til Taco Bos, som velvilligt har lovet at “lægge” materialet på hjemmesiden.

Bestyrelsen som “opslagstavle”. Bestyrelsen har kendskab til, at mange medlemmer bliver kontaktet af mennesker, som ønsker at vide, om der er sommerhuse på Navet til salg. Også bestyrelsesmedlemmer har modtaget forespørgsler om ” ledige huse”.

Bestyrelsen har ikke i alle tilfælde kendskab til ” ledige” sommerhuse.

Bestyrelsen vil derfor tilbyde, at interesserede kan henvises til bestyrelsens formand, ligesom medlemmer, som ønsker at sælge deres hus kan henvende sig til formanden.

Formanden kan derved medvirke som formidler af viden om interesserede købere og sælgere, og det skal understreges, at bestyrelsen på ingen måde ønsker at medvirke ved handelen.

Bestyrelsen som ” opslagstavle” kan ligeledes anvendes, når medlemmer har gode ideer, forslag og lign, som kan komme alle medlemmerne til gode.

Generalforsamlingen. På sidste generalforsamling blev der stillet forslag om, at datoen for den ordinære generalforsamling fastlægges under hensyn til de ændrede datoer for skolernes sommerferie.

Bestyrelsen har drøftet dette og finder ikke, at der er noget i foreningens vedtægter, som hindrer en ændring af datoen.

Den kommende ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 16. august 2008. Der udsendes indbydelse og varsel iht. vedtægterne.

Lørdag den 22. december 2007 er årets korteste dag.

Så går det igen mod lysere tider, og jeg tror, at mange allerede nu er begyndt at glæde sig til sommeren på Navet.

Med ønske om God Jul og Godt Nytår til alle i Lejerforeningen Navet.

På bestyrelsens vegne Lars Thomsen formand.

Referater fra generalforsamlinger.

Links: