Nyhedsbrev marts 2019

Sommerhusforeningen Navet
Nyhedsbrev marts 2019
1) Så er det tid igen at trække i arbejdstøjet. Sommerhusforeningen holder arbejdsdag
Lørdag d. 27. april kl. 10-15.30.
Vi mødes til morgenmad hos Kenn og Charlotte i nr. 25 kl. 10 og deler os derefter op i arbejdshold i henhold til vedligeholdelsesudvalgets beslutninger. Tilkørslen til Navet åbnes denne dag, så man ved samme lejlighed kan slippe af med grene mm. fra omegnen af ens eget hus. Undervejs serveres der frokost og vi afslutter med eftermiddagskaffe. (det bliver altså ikke fortæring og forkælelse, der mangler denne dag )
2) Der indkaldes ligeledes til Sommerhusforeningens ordinære generalforsamling
Lørdag d. 27. april kl. 17.30 i Kulturbrugsen, Sebbersund.
Med dagsorden i henhold til vedtægterne (se bilag)
3) Efter generalforsamlingen er der spisning, hvor foreningen er vært (smørrebrød, øl/vand og snaps).
Tilmelding hertil er nødvendig og skal ske senest d. 22/4 til Gerda ( på mail: kollerupq@gmail.com).
4) Som en ny praksis vil vi hvert år før generalforsamlingen bede om, at hvert hus sender sine kontaktoplysninger. Vi har brug for et (eller evt. flere navne, f.eks. mand og kone), mailadresse(r), telefonnumre, og postadresse på de enkelte huses ejere, så vi er sikre på fremadrettet at være opdaterede omkring udsendelse af opkrævninger og andre væsentlige informationer.
I henhold til EU-data-forordningen er den udarbejdede liste over sommerhusejere udelukkende til internt brug og opbevares sikkert hos bestyrelsens sekretær og kasserer.
Ovennævnte sendes til Kenn inden 1. april 2019 (på mail: kennhoey@gmail.com)
5) I forbindelse med arbejdsdag og generalforsamling udleveres de på sidste års generalforsamling omtalte BRANDDASKERE.
Branddaskerne er Sommerhusforeningens ejendom og placeres tilgængelige på samtlige sommerhuse.
6) Husk at reservere lørdag d. 27. april til at deltage i samtlige arrangementer.
Det blev på sidste års generalforsamling besluttet at flytte generalforsamlingen til foråret og at placere den i forlængelse af arbejdsdagen i en tro på, at der generelt er flere på Navet i forårssæsonen .…. så kom og vær med og lær dine naboer at kende!
Jette Engelbreth
(ny mail: jette.engelbreth@gmail.com)
Vedtægter for Sommerhusforeningen Navet, Sebbersund.

1. Foreningens navn er Sommerhusforeningen Navet, Sebbersund.
Foreningens formål er at varetage lejernes tarv i almindelighed.
2. Enhver, der er lejer af en grund på Navet (matr. nr. 63a omfattet af lokalplan 87), er pligtig til at være medlem af foreningen. Indmeldelse sker til bestyrelsen. I forbindelse med salg af huset skal udmeldelse af foreningen ske skriftligt til bestyrelsen, og den udmeldte er pligtig til at betale skyldigt kontingent til foreningen.
3. Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves af kassereren direkte eller pr. giro. Foreningens kassebeholdning skal henstå på en foreningskonto i et pengeinstitut. Foreningen skal være registreret med et CVR-nummer.
4. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning indgå gældsforpligtelser. Enhver gæld eller forpligtelse, som foreningen lovligt måtte påtage sig, hæfter alle medlemmer solidarisk for. Ved overdragelse af lejemål skal sælger drage omsorg for, at hans rettigheder over for foreningen overdrages til køberen.
5. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der repræsenterer Sommerhusforeningen. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år, således at 2 af bestyrelsens medlemmer er på valg i ulige år og 3 i lige år. Der vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, hvis funktionstid er 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv – konstituering af formand og kasserer skal allerede ske i forbindelse med generalforsamlingen.
Den samlede bestyrelses underskrifter forpligter foreningen i alle forhold, dog jfr. 4, idet optagelse af lån eller indgåelse af økonomiske forpligtelser kun kan ske med generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
Protokol føres over alle forhandlinger.
Bestyrelsen bemyndiger formand og kasserer til at repræsentere foreningen i Samejets Forretningsudvalg – herunder til at udfærdige og underskrive lejekontrakter og allonger.
6. Foreningen er som ejer af 16 andele af i alt 48 andele af Navet en del af Samejet Navet og omfattet af dets vedtægter, beskrevet i Samejeaftalen. Foreningens bestyrelse repræsenterer foreningen ift. Samejets Årsmøde og Sommerhusforeningens formand og kasserer er fødte medlemmer af Samejets Forretningsudvalg.
Samejet administrerer opkrævning af lejeindtægter, betaling af udgifter og udlodning af overskud samt vedtager en Plejeplan for Navet i henhold til gældende Lokalplan, hvorefter vedligeholdelsen af Navet sker på arbejdsdage i enten hele Samejet eller Sommerhusforeningen Navet.
7. Foreningens medlemmer er forpligtede til at sørge for at relevante oplysninger vedr. ejeren skal tilgå formanden for foreningen: flytning af folkeregisteradresse, ændring af e-mail, samt salg af sommerhus.
Medlemmerne har pligt til at rette sig efter bestyrelsens henstillinger og beslutninger.
Foreningens medlemmer er som udgangspunkt forpligtede til at medvirke på den/de fælles arbejdsdage – arbejdsdage, der skal medvirke til naturpleje og vedligeholdelse af Navet jf. Plejeplan vedtaget i Samejet.
Det er beboerne på de enkelte stikveje, der selv skal varetage vedligeholdelsen af disse.
Foreningens medlemmer er økonomisk forpligtet på rettidigt at betale de udgifter, der er forbundet med lejen af deres sokkelgrund (kontingent til Sommerhusforeningen, leje til Samejet, vand til Vandværket).
Manglende betaling af vand til Vandværket, vil betyde nedtagning af vandur og lukning af vand til sommerhuset. Genetablering af forsyning sker på sommerhusejerens regning jf. Sebber Vandværks takstblad.
Restancer vil medføre, at Sommerhusforeningen først vil underskrive allonge (tillæg til den eksisterende lejekontrakt) ifm. salg, når evt. økonomisk mellemværende med foreningen er bragt ud af verden.
8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Den alene kan give, ophæve og ændre lovene samt fastsætte kontingentet.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj i forbindelse med arbejdsdagen med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og suppleant.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger forinden, således at foreningens medlemmer kan modtage forslagene som mail ca. 1 uge før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen indvarsles mindst 4 uger forud ved indkaldelse pr. e-mail til hvert medlem.
Regnskabet følger kalenderåret.
Afstemningen på generalforsamlingen kan ske skriftligt. Simpelt stemmeflertal er gældende.
Et lejemål giver ret til én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af det fremmødte antal medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne kræver det.
Såfremt der på generalforsamlingen er forslag om at optage lån eller indgå gældsforpligtelser, skal dette udtrykkeligt anføres i indkaldelsen.
Lovændringer skal for at være gyldige vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer efter at alle medlemmer skriftligt mindst 14 dage i forvejen i forbindelse med indvarsling til generalforsamling er blevet gjort bekendt med forslaget.
Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigent, referent, formand og kasserer.
9. Forslag om foreningens opløsning skal behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, hvorefter den endelige beslutning for at have gyldighed skal udsendes skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Den skal i givet fald godkendes af mindst halvdelen af medlemmerne.
I så fald deles foreningens formue ligeligt mellem de på opløsningstidspunktet værende medlemmer
Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. august 1988.
Vedtægter revideret:
– Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 27. juli 2007.
– Revideret og vedtaget navneforandring til “Sommerhusforeningen Navet” på Generalforsamlingen 25. August 2012.
– Revideret på Generalforsamlingen d. 15. august 2015
-Revideret på Generalforsamlingen d. 3. september 2016
-I forbindelse med Samejeaftalens endelige underskrift d. 30.11. 2016, træder også
Sidste afsnit af §5 og hele §6 i kraft jf. godkendelse på generalforsamlingen d. 3. september
2016.
– Revideret og vedtaget på Generalforsamlingen d. 26. august 2017
– Revideret og vedtaget på Generalforsamlingen d. 18. august 2018
Underskrift formand Underskrift kasserer
Underskrift dirigent på generalforsamling d. 18/8-2018
Underskrift referent

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.