Nyhedsbrev, maj 2019


Allerførst tak for sidst til en velbesøgt og meget regnvåd arbejdsdag, hvor vi fik ryddet grundigt op på Festpladsen og langs stien ved nr. 10 – og ikke mindst en stor tak for forplejningen (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/kager). For første gang afholdt vi den ordinære generalforsamling i forlængelse af arbejdsdagen – og med stort fremmøde også her, må denne ændring vel nærmest karakteriseres som en succes. Referat af generalforsamlingen og det godkendte regnskab vedlægges nyhedsbrevet og referatet vil efterfølgende være at finde på foreningens hjemmeside.
Vedlagt dette nyhedsbrev er en række filer som bilag. Vi gør opmærksom på, at I modtager nyhedsbrev og bilag i jeres mail, men at vi ikke lægger bilagene på foreningens hjemmeside, da hjemmesiden jo er offentlig tilgængelig.
Ansøgninger om byggetilladelser hos Aalborg Kommune inden for rammerne af Lokalplan 87.
Ansøgninger om til-, om- og nybygninger inden for rammerne af lokalplan 87 skal sendes direkte til Aalborg Kommune som myndighed. (udfyldes digitalt via kommunens hjemmeside). I skal udover relevante tegninger mm. vedlægge:
1) Jeres lejekontrakt
2) Evt. allongen, hvis der står et andet navn end jeres på den oprindelige lejekontrakt
3) Kopi af fuldmagt fra de 2 private lodsejere givet til John Jepsen til at underskrive lejekontrakt (vedlagt som bilag 1)
Vedlagt (som bilag 2) er endvidere brevveksling mellem Aalborg Kommunes tekniske Forvaltning og vores advokat, Karen-Marie Hovmøller, der dokumenterer forløbet henimod at sikre en enkel procedure for byggeansøgninger inden for Lokalplan 87. Vi opfordrer alle sommerhusejere til at gemme disse bilag både i papirform og digitalt.
For byggeansøgninger, der ligger ud over Lokalplan 87, skal der derimod fremadrettet indhentes fuldmagter fra samtlige ejere (hhv. Borgerforeningen, de 3 private og Sommerhusforeningen) før ansøgning kan indsendes til Aalborg Kommune.
Har I yderligere spørgsmål, er I velkomne til at ringe til mig (26158855)
Vejlauget
Generalforsamlingen besluttede, at med virkning pr. 1. maj 2019, betales opkrævningen til Sebber Vejlaug samlet af kasseren. I vil således ikke modtage individuelle opkrævninger til vejlauget mere – betalingen sker af foreningen gennem de indbetalte kontingenter. Eller sagt på en anden måde er jeres udgifter til jeres sommerhus på Navet blevet reduceret en smule.
Branddaskere
I forbindelse med arbejdsdagen er der blevet udleveret branddaskere til samtlige sommerhuse. Branddaskeren skal placeres synligt og tilgængeligt uden på sommerhusene og er udlånt af foreningen til de enkelte sommerhuse.
Brugsanvisning til branddaskerne ses her: https://www.youtube.com/watch?v=Sk5pWSNST3A
Såfremt jeres hus ikke har modtaget en branddasker send en mail til Arvid: 4agl@mail.dk
Tilbagebetaling af ekstraordinært kontingent
I lighed med sidste år, har sommerhusejere, der kan dokumentere at have indbetalt ekstraordinært kontingent til advokatbistand omkring tilblivelsen af Samejet, mulighed for at få tilbagebetalt kr. 1000.
Procedure herfor er, at I skal sende en mail til Kaj Erik (kasserer), hvor I beder om refusionen og oplyser såvel bankkonto som telefonnummer, så vi er sikre på at få sendt beløbet den rette vej.
Kaj Eriks mail: kebj1501@stofanet.dk
Med de bedste ønsker om endnu en herlig sommer på Navet sender jeg på vegne af bestyrelsen mange hilsener til jer alle!
Jette Engelbreth (Navet 22)

Referat fra ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet

d. 27-4-19 i Kulturbrugsen, Sebbersund.

Formand Jette Engelbreth bød velkommen.

Alle fremmødte præsenterede sig kort og fortalte,i hvilket sommerhus man var beboer.

  1. Valgaf dirigent:

Valgt blev Elin Holst. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 4 forslag var rettidigt indsendt.

  • Beretning ved formand Jette Engelbreth:

Beretningen var i sagens natur kort, da den efter sidste års vedtægtsændring kun dækkede et halvt år.

Formanden ridsede kort de chikanerier, som Samejet• og altså dermed også Sommerhusforeningen har været ude for fra Samejets fødsel og til nu, og orienterede til sidst om “de privates” (+1 sommerhusejers)sidste forsøg på chikane,• nemlig at forhindre sommerhusejere i at kunne indhente byggetilladelserhos Aalborg Kommune inden for rammerne af Lokalplan 87.

Ved advokat Karen-Marie Hovmøllers bistand er der nu fundet en løsning herpå – en løsning, som bestyrelsen efterfølgende vil orientere om i det kommende nyhedsbrev.

  • Regnskab:

Kasserer Kaj Erik Jensen orienterede de fremmødte om, at han indenfor de næste to år ønsker at fratraede sit hverv somkasserer. Han henviste til forslag nr. 1 under indkomne forslag, hvor bestyrelsen søger om tilladelse til selvsupplering, med henblik på at få en person mere i bestyrelsen. Denne person vil få vejledning i kasserer jobbet, for senere at kunne tiltraede som kasserer ved næste generalforsamling.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Han gjorde opmærksom på, at det er et 8 måneders regnskab, der fremlægges. Det skyldes, at dette års generalforsamlingen er flyttet til foråret 2019, hvor generalforsamlingne i 2018 blev afholdt i efteråret Derved opstår perioden på de 8 måneder. Det blev bemærket, at der mangler kontingent indbetailng fra en sommerhusejer.

En deltager ved generalforsamlingen ønskede at få ført til referat, at alle deltagere ved denne generalforsamling, enstemmigt gav deres opbakning til bestyrelsen i deres ageren og arbejde. Dette blev vedtaget og ingen talte imod dette. Endvidere blev der fremsat forslag om at gå rettens vej ved yderligere chikane af bestyrelsen. Der var opbakning til dette.

Der blev stillet et spørgsmål om, hvem der fastsætter størrelsen af det beløb der udloddes til andelshaverne. Svaret var, at Samejet fastsætter beløbet, under hensyntagen til at der skal være en sund økonomi i Samejet, således at rimelige udgifter kan betales.

Kassereren gennemgik budgettet for perioden 1-4-19 til 1-4-20.

Der blev stillet spørgsmål om størrelsen af lejen fra “Næsset”. Formanden oplyste at beløbet er ca. 12.000 kr. årligt, og at lejeprisen er til genforhandling i øjeblikket.

  • astsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.

  • Behandling af indkomne forslag:

Der var indsendt 4 forslag fra den siddende bestyrelse. Forslag 1:

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at supplere bestyrelsen med en ekstra person, med henblik på overdragelse af kassererposten. Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2:

Bestyrelsen foreslår at medlemmernes kontingent til Vejlauget betales af Sommerhusforeningen. Forslaget blev vedtaget.

Forslag 3:

Bestyrelsen ønskede bemyndigelse til, inden for rammerne af foreningens økonomi, at kunne hente advokatbistand til sikring af sommerhusejernes rettigheder ift. ansøgning om tilbygning, ombygning og andre forhold der relaterer sig til bestyrelsens arbejde og ansvar. Forslaget kom til afstemning: 19 stemte for – 1 stemte imod. Forslaget blev vedtaget.

Forslag 4:

Bestyrelsen foreslår, at det også i regnskabsåret 2019/2020 bliver muligt at ansøge om refusion af ekstraordinært indbetalt kontingent. Der kan maksimalt ansøges om 1.000,00 kr. Nærmere info, følger. Forslaget blev vedtaget.

  • Valg af øvrigebestyrelsesmedlemmerog suppleanter:

Der skulle vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg var:

Kaj Erik Jensen (Navet 2)

Gerda Kollerup (Navet 13)

Begge var villige til genvalg. De blev begge genvalgt

Valg af suppleanter udgik, da valget iht. vedtægterne fandt sted i august 2018. De nuværende suppleanter er Elin Holst og Kate Klokkerholm.

  • Valg af to revisorer og suppleant:

Valg af revisorer og suppleant udgik, da valget iht. vedtægterne fandt sted i august 2018.

De nuværende revisorer er Arne Sørensen og Jesper Mølbye. Suppleant er Anne Mette Larsen.

  • Eventuelt:

Arvid informerede om følgende:

Bestyrelsen har indkøbt branddaskere, som Sommerhusforeningen udlåner til medlemmerne. Disse placeres synligt på sommemusene.

Der blev fremvist et udkast til et skilt som omhandler regulering af færdslen på Navet. Det blev diskuteret, om det er nødvendigt med sådan et skilt. Den videre beslutning vedrørende dette blev overdraget til Samejet.

På arbejdsdagen blev der fældet nogle træer, som blev opskåret til brænde. Dette brænde kan afhentes uden beregning af medlemmer, som deltog i arbejdsdagen.

Desuden blev følgende emner drøftet:

Sommerhusforeningen har indkøbt en buskrydder til brug for foreningensmedlemmer. Den placeres i det aflåste skur hos Kenn og Charlotte, Navet 25.

Vedrørende udlån så kontakt Kenn på mail: kennttoøy@gmail.com

Der blev stillet forslag om et punkt til den næste generalforsamling – Opsparet pulje til etablering af ny kloakledning.

Der blev opfordret til, at der lægges mere information på vores hjemmeside. Evt.regler for brug af buskrydder og video om brug af branddasker.

Max. grænse på beløb, som bestyrelsen må bruge, blev drøftet.

Medlemmernes kontaktoplysninger blev rundsendt til deltagerne, så der var mulighed for at tilføje eventuelle ændringer.

  • Efter afslutningen af generalforsamlingenkonstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Jette Engelbreth (Navet 22) Kasserer: Kaj Erik Jensen (Navet 10)

Fællesspisning:

Sommerhusforeningen var vært vedsmørrebrød og div. drikkevarer.

Referent: Kenn Høygaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.