Alle indlæg af admin

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet, d. 2-3-2020.

Formanden bød de fremmødte velkommen. Herefter indledtes generalforsamlingen ifølge den udsendte dagsorden.

 1. Valg af dirigent og referent:

Valgt til dirigent: Henrik Skovhus.

Valgt til referent: Kenn Høygaard

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var rettidigt udsendt.

 • Orientering ved formanden:

Formand Jette Engelbreth orienterede om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.

Det skyldes en henvendelse fra vores bank, som fandt enkelte formuleringer i vores forenings vedtægter for uklare. Derfor var der behov for at tilrette teksten, så den blev tidsvarende i forhold til at have en foreningskonto hos banken. I den udsendte indkaldelse var der medsendt et forslag fra bestyrelsen, hvor de nødvendige vedtægtsændringer var anført.

 • Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Disse blev gennemgået, og efter enkelte små justeringer blev de foreslåede vedtægtsændringer enstemmigt godkendt. Eksempelvis blev det anført at det er Vejlauget der afgør, hvad der er passende kvalitet af grus til brug på stikvejene.  De nye vedtægter vil inden længe være tilgængelige på vores hjemmeside: navet.dk

 • Eventuelt:

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dato og underskrifter:

Dirigent: Henrik Skovhus

Formand: Jette Engelbreth

Referent: Kenn Høygaard

Ordinær generalforsamling.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet LØRDAG d. 25. april 2020 kl. 17.30 I Kulturbrugsen, Sebbersund med efterfølgende spisning (tilmelding nødvendig)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 • Beretning ved formanden.
 • Regnskab
 • Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.

Arvid G. Larsen (Navet 24) villig til genvalg

Kenn (Navet 25) villig til genvalg

Elin Holst (Navet 27)

– der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen i år.

Kate Klokkerholm (Navet 26) Villig til genvalg

Gerda Kollerup (Navet 13)

7.  Valg af 2 revisorer og suppleant.

Revisor: Jesper Mølbye (Navet 33) villig til genvalg

Revisor: Arne Sørensen (Navet 39+ 44) villig til genvalg

Suppleant: Anne Mette Larsen (Navet 41) villig til genvalg

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på mail: jette.engelbreth@gmail.com

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød &øl/vand/snaps) skal ske til Gerda Kollerup (mail: kollerupq@gmail.com ) senest søndag d. 18/4-2020.

På bestyrelsens vegne

Jette Engelbreth

Arbejdsdag i Sommerhusforeningen Navet.

Så er det atter tid at trække i arbejdstøjet og tilbringe nogle timer i den friske forårsluft. Vi afholder vores årlige arbejdsdag i foreningen:

Lørdag d. 25. april 2020 kl. 10 – 15.30

Vi mødes til morgenmad kl. 10.00 hos Kenn og Charlotte i nr. 25.

Derefter laves der arbejdshold i henhold til vedligeholdelsesudvalgets beslutninger. Tilkørslen til Navet åbnes samme dag, så man kan aflevere grene mv. ude på bålpladsen.

Til frokost serveres der traditionen tro, Hotdogs m/tilbehør og vi afslutter med eftermiddagskaffe og et stykke kage.

Så kom og vær med og lær dine naboer at kende!

Vi ses….

Besigtigelse okt. 2019

Referat fra besigtigelsesdagen på Navet d. 26-10-19

Deltagere:

Sebber Borgerforening – Hans H. Lassen og Henrik Hansen

Sommerhusforeningen Navet – Arvid Larsen og Kenn Høygaard

Besigtigelsesudvalget samledes til kaffe og rundstykker hos Kenn i Navet 25. Der var kommet enkelte henvendelser fra sommerhusejere som ønskede besøg af udvalget, så ruten blev planlagt herefter.

Herefter iførte udvalget sig vandtæt beklædning og begav sig ud i den silende regn…….

Følgende blev noteret på turen rundt på Navet:

Ved hus nr. 14 – 15 skal gren på egetræ saves væk, således at større køretøjer kan passere.

Ved indkørslen til Festpladsen/overfor hus nr. 8, skal tjørn og syren fjernes for at gøre vejen bredere for lastbiler.

Langs vejen til Navet, ved Lene Bonnes matrikel, er der store udhængende grene/stammer som generer kørsel med skraldebil og slamsuger. Arvid kontakter Lene Bonne vedrørende dette. Vi ønsker at fjerne disse forhindringer for at sikre passage for større køretøjer.

Ved Navet 10 opfordres ejeren til at kontakte Lene Bonne hvis de store ahorntræer volder problemer. Disse står angiveligt i skel. Endvidere skal hybenroser langs grusvejen fjernes da de ridser de forbikørende biler.

I området mellem nr. 50 og 29 fjernes hæg og et afmærket træ. Kalle fjerner de to nederste grene på den store fyr ved hus nr. 27.

Ved hus nr. 29 og 30 fjernes uønsket vækst, således at stien ned mod vandet friholdes. Der står en del hæg og gyvel i området.

Ved hus nr. 18 fælder ejeren selv diverse birketræer, som står tæt op af huset.

Ved hus nr. 20 fjernes udhængende grene fra egetræ således at lastbiler kan passere.

Ved hus nr. 46 (Næsset) blev det aftalt, at de selv fjerner de afmærkede grene, som generer kørsel med lastbil. Endvidere fælder de selv diverse birketræer på grunden.

I Lunden overfor nr. 46 skal de opmærkede birketræer fældes. Endvidere skal de tynde birketræer i området også fældes (disse er dog ikke opmærket, men skal fældes)

Hans Lassen kontakter Arne for at sikre at pileurt igen til foråret bliver nedgræsset. Samtidig undersøger han muligheden for at få afgræsset det nederste stykke langs vejen, hen mod hus nr. 50. Dette lader sig muligvis først gøre i sæsonen 2021.

Langs vejen til hus nr. 50 skal de små birketræer på højre side, langs fjorden, fældes. Hybenroser langs vejen trænger til at blive slået ned.

Ved hus nr. 35 må ejeren selv fælde egetræ til venstre for terrassen og egetræer på hjørnet ved indkørslen til hus nr. 36.

Ved hus nr. 38 fældes et dødt grantræ og flere hæg, som står ved siden af, fældes også.

I området udfor hus nr. 25 og 20 skal en del af hybenroserne graves/rykkes op.

Der opfordres til at alle sommerhusejere gør en indsats for at fjerne hæg og gyvel i nærheden af deres sommerhus. De er begge invasive arter og bør fjernes fra naturen. Se venligst den sidste side hvor der er billeder af de to arter.

Dato for arbejdsdagen i foråret 2020 meddeles i næste nyhedsbrev fra Sommerhusforeningen

Dato for besigtigelsesdagen i 2020 er 31-10-20.

Referent:

Kenn Høygaard, Navet 25

Nyhedsbrev, maj 2019


Allerførst tak for sidst til en velbesøgt og meget regnvåd arbejdsdag, hvor vi fik ryddet grundigt op på Festpladsen og langs stien ved nr. 10 – og ikke mindst en stor tak for forplejningen (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/kager). For første gang afholdt vi den ordinære generalforsamling i forlængelse af arbejdsdagen – og med stort fremmøde også her, må denne ændring vel nærmest karakteriseres som en succes. Referat af generalforsamlingen og det godkendte regnskab vedlægges nyhedsbrevet og referatet vil efterfølgende være at finde på foreningens hjemmeside.
Vedlagt dette nyhedsbrev er en række filer som bilag. Vi gør opmærksom på, at I modtager nyhedsbrev og bilag i jeres mail, men at vi ikke lægger bilagene på foreningens hjemmeside, da hjemmesiden jo er offentlig tilgængelig.
Ansøgninger om byggetilladelser hos Aalborg Kommune inden for rammerne af Lokalplan 87.
Ansøgninger om til-, om- og nybygninger inden for rammerne af lokalplan 87 skal sendes direkte til Aalborg Kommune som myndighed. (udfyldes digitalt via kommunens hjemmeside). I skal udover relevante tegninger mm. vedlægge:
1) Jeres lejekontrakt
2) Evt. allongen, hvis der står et andet navn end jeres på den oprindelige lejekontrakt
3) Kopi af fuldmagt fra de 2 private lodsejere givet til John Jepsen til at underskrive lejekontrakt (vedlagt som bilag 1)
Vedlagt (som bilag 2) er endvidere brevveksling mellem Aalborg Kommunes tekniske Forvaltning og vores advokat, Karen-Marie Hovmøller, der dokumenterer forløbet henimod at sikre en enkel procedure for byggeansøgninger inden for Lokalplan 87. Vi opfordrer alle sommerhusejere til at gemme disse bilag både i papirform og digitalt.
For byggeansøgninger, der ligger ud over Lokalplan 87, skal der derimod fremadrettet indhentes fuldmagter fra samtlige ejere (hhv. Borgerforeningen, de 3 private og Sommerhusforeningen) før ansøgning kan indsendes til Aalborg Kommune.
Har I yderligere spørgsmål, er I velkomne til at ringe til mig (26158855)
Vejlauget
Generalforsamlingen besluttede, at med virkning pr. 1. maj 2019, betales opkrævningen til Sebber Vejlaug samlet af kasseren. I vil således ikke modtage individuelle opkrævninger til vejlauget mere – betalingen sker af foreningen gennem de indbetalte kontingenter. Eller sagt på en anden måde er jeres udgifter til jeres sommerhus på Navet blevet reduceret en smule.
Branddaskere
I forbindelse med arbejdsdagen er der blevet udleveret branddaskere til samtlige sommerhuse. Branddaskeren skal placeres synligt og tilgængeligt uden på sommerhusene og er udlånt af foreningen til de enkelte sommerhuse.
Brugsanvisning til branddaskerne ses her: https://www.youtube.com/watch?v=Sk5pWSNST3A
Såfremt jeres hus ikke har modtaget en branddasker send en mail til Arvid: 4agl@mail.dk
Tilbagebetaling af ekstraordinært kontingent
I lighed med sidste år, har sommerhusejere, der kan dokumentere at have indbetalt ekstraordinært kontingent til advokatbistand omkring tilblivelsen af Samejet, mulighed for at få tilbagebetalt kr. 1000.
Procedure herfor er, at I skal sende en mail til Kaj Erik (kasserer), hvor I beder om refusionen og oplyser såvel bankkonto som telefonnummer, så vi er sikre på at få sendt beløbet den rette vej.
Kaj Eriks mail: kebj1501@stofanet.dk
Med de bedste ønsker om endnu en herlig sommer på Navet sender jeg på vegne af bestyrelsen mange hilsener til jer alle!
Jette Engelbreth (Navet 22)

Referat fra ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet

d. 27-4-19 i Kulturbrugsen, Sebbersund.

Formand Jette Engelbreth bød velkommen.

Alle fremmødte præsenterede sig kort og fortalte,i hvilket sommerhus man var beboer.

 1. Valgaf dirigent:

Valgt blev Elin Holst. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 4 forslag var rettidigt indsendt.

 • Beretning ved formand Jette Engelbreth:

Beretningen var i sagens natur kort, da den efter sidste års vedtægtsændring kun dækkede et halvt år.

Formanden ridsede kort de chikanerier, som Samejet• og altså dermed også Sommerhusforeningen har været ude for fra Samejets fødsel og til nu, og orienterede til sidst om “de privates” (+1 sommerhusejers)sidste forsøg på chikane,• nemlig at forhindre sommerhusejere i at kunne indhente byggetilladelserhos Aalborg Kommune inden for rammerne af Lokalplan 87.

Ved advokat Karen-Marie Hovmøllers bistand er der nu fundet en løsning herpå – en løsning, som bestyrelsen efterfølgende vil orientere om i det kommende nyhedsbrev.

 • Regnskab:

Kasserer Kaj Erik Jensen orienterede de fremmødte om, at han indenfor de næste to år ønsker at fratraede sit hverv somkasserer. Han henviste til forslag nr. 1 under indkomne forslag, hvor bestyrelsen søger om tilladelse til selvsupplering, med henblik på at få en person mere i bestyrelsen. Denne person vil få vejledning i kasserer jobbet, for senere at kunne tiltraede som kasserer ved næste generalforsamling.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Han gjorde opmærksom på, at det er et 8 måneders regnskab, der fremlægges. Det skyldes, at dette års generalforsamlingen er flyttet til foråret 2019, hvor generalforsamlingne i 2018 blev afholdt i efteråret Derved opstår perioden på de 8 måneder. Det blev bemærket, at der mangler kontingent indbetailng fra en sommerhusejer.

En deltager ved generalforsamlingen ønskede at få ført til referat, at alle deltagere ved denne generalforsamling, enstemmigt gav deres opbakning til bestyrelsen i deres ageren og arbejde. Dette blev vedtaget og ingen talte imod dette. Endvidere blev der fremsat forslag om at gå rettens vej ved yderligere chikane af bestyrelsen. Der var opbakning til dette.

Der blev stillet et spørgsmål om, hvem der fastsætter størrelsen af det beløb der udloddes til andelshaverne. Svaret var, at Samejet fastsætter beløbet, under hensyntagen til at der skal være en sund økonomi i Samejet, således at rimelige udgifter kan betales.

Kassereren gennemgik budgettet for perioden 1-4-19 til 1-4-20.

Der blev stillet spørgsmål om størrelsen af lejen fra “Næsset”. Formanden oplyste at beløbet er ca. 12.000 kr. årligt, og at lejeprisen er til genforhandling i øjeblikket.

 • astsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.

 • Behandling af indkomne forslag:

Der var indsendt 4 forslag fra den siddende bestyrelse. Forslag 1:

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at supplere bestyrelsen med en ekstra person, med henblik på overdragelse af kassererposten. Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2:

Bestyrelsen foreslår at medlemmernes kontingent til Vejlauget betales af Sommerhusforeningen. Forslaget blev vedtaget.

Forslag 3:

Bestyrelsen ønskede bemyndigelse til, inden for rammerne af foreningens økonomi, at kunne hente advokatbistand til sikring af sommerhusejernes rettigheder ift. ansøgning om tilbygning, ombygning og andre forhold der relaterer sig til bestyrelsens arbejde og ansvar. Forslaget kom til afstemning: 19 stemte for – 1 stemte imod. Forslaget blev vedtaget.

Forslag 4:

Bestyrelsen foreslår, at det også i regnskabsåret 2019/2020 bliver muligt at ansøge om refusion af ekstraordinært indbetalt kontingent. Der kan maksimalt ansøges om 1.000,00 kr. Nærmere info, følger. Forslaget blev vedtaget.

 • Valg af øvrigebestyrelsesmedlemmerog suppleanter:

Der skulle vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg var:

Kaj Erik Jensen (Navet 2)

Gerda Kollerup (Navet 13)

Begge var villige til genvalg. De blev begge genvalgt

Valg af suppleanter udgik, da valget iht. vedtægterne fandt sted i august 2018. De nuværende suppleanter er Elin Holst og Kate Klokkerholm.

 • Valg af to revisorer og suppleant:

Valg af revisorer og suppleant udgik, da valget iht. vedtægterne fandt sted i august 2018.

De nuværende revisorer er Arne Sørensen og Jesper Mølbye. Suppleant er Anne Mette Larsen.

 • Eventuelt:

Arvid informerede om følgende:

Bestyrelsen har indkøbt branddaskere, som Sommerhusforeningen udlåner til medlemmerne. Disse placeres synligt på sommemusene.

Der blev fremvist et udkast til et skilt som omhandler regulering af færdslen på Navet. Det blev diskuteret, om det er nødvendigt med sådan et skilt. Den videre beslutning vedrørende dette blev overdraget til Samejet.

På arbejdsdagen blev der fældet nogle træer, som blev opskåret til brænde. Dette brænde kan afhentes uden beregning af medlemmer, som deltog i arbejdsdagen.

Desuden blev følgende emner drøftet:

Sommerhusforeningen har indkøbt en buskrydder til brug for foreningensmedlemmer. Den placeres i det aflåste skur hos Kenn og Charlotte, Navet 25.

Vedrørende udlån så kontakt Kenn på mail: kennttoøy@gmail.com

Der blev stillet forslag om et punkt til den næste generalforsamling – Opsparet pulje til etablering af ny kloakledning.

Der blev opfordret til, at der lægges mere information på vores hjemmeside. Evt.regler for brug af buskrydder og video om brug af branddasker.

Max. grænse på beløb, som bestyrelsen må bruge, blev drøftet.

Medlemmernes kontaktoplysninger blev rundsendt til deltagerne, så der var mulighed for at tilføje eventuelle ændringer.

 • Efter afslutningen af generalforsamlingenkonstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Jette Engelbreth (Navet 22) Kasserer: Kaj Erik Jensen (Navet 10)

Fællesspisning:

Sommerhusforeningen var vært vedsmørrebrød og div. drikkevarer.

Referent: Kenn Høygaard

Nyhedsbrev marts 2019

Sommerhusforeningen Navet
Nyhedsbrev marts 2019
1) Så er det tid igen at trække i arbejdstøjet. Sommerhusforeningen holder arbejdsdag
Lørdag d. 27. april kl. 10-15.30.
Vi mødes til morgenmad hos Kenn og Charlotte i nr. 25 kl. 10 og deler os derefter op i arbejdshold i henhold til vedligeholdelsesudvalgets beslutninger. Tilkørslen til Navet åbnes denne dag, så man ved samme lejlighed kan slippe af med grene mm. fra omegnen af ens eget hus. Undervejs serveres der frokost og vi afslutter med eftermiddagskaffe. (det bliver altså ikke fortæring og forkælelse, der mangler denne dag )
2) Der indkaldes ligeledes til Sommerhusforeningens ordinære generalforsamling
Lørdag d. 27. april kl. 17.30 i Kulturbrugsen, Sebbersund.
Med dagsorden i henhold til vedtægterne (se bilag)
3) Efter generalforsamlingen er der spisning, hvor foreningen er vært (smørrebrød, øl/vand og snaps).
Tilmelding hertil er nødvendig og skal ske senest d. 22/4 til Gerda ( på mail: kollerupq@gmail.com).
4) Som en ny praksis vil vi hvert år før generalforsamlingen bede om, at hvert hus sender sine kontaktoplysninger. Vi har brug for et (eller evt. flere navne, f.eks. mand og kone), mailadresse(r), telefonnumre, og postadresse på de enkelte huses ejere, så vi er sikre på fremadrettet at være opdaterede omkring udsendelse af opkrævninger og andre væsentlige informationer.
I henhold til EU-data-forordningen er den udarbejdede liste over sommerhusejere udelukkende til internt brug og opbevares sikkert hos bestyrelsens sekretær og kasserer.
Ovennævnte sendes til Kenn inden 1. april 2019 (på mail: kennhoey@gmail.com)
5) I forbindelse med arbejdsdag og generalforsamling udleveres de på sidste års generalforsamling omtalte BRANDDASKERE.
Branddaskerne er Sommerhusforeningens ejendom og placeres tilgængelige på samtlige sommerhuse.
6) Husk at reservere lørdag d. 27. april til at deltage i samtlige arrangementer.
Det blev på sidste års generalforsamling besluttet at flytte generalforsamlingen til foråret og at placere den i forlængelse af arbejdsdagen i en tro på, at der generelt er flere på Navet i forårssæsonen .…. så kom og vær med og lær dine naboer at kende!
Jette Engelbreth
(ny mail: jette.engelbreth@gmail.com)
Vedtægter for Sommerhusforeningen Navet, Sebbersund.

1. Foreningens navn er Sommerhusforeningen Navet, Sebbersund.
Foreningens formål er at varetage lejernes tarv i almindelighed.
2. Enhver, der er lejer af en grund på Navet (matr. nr. 63a omfattet af lokalplan 87), er pligtig til at være medlem af foreningen. Indmeldelse sker til bestyrelsen. I forbindelse med salg af huset skal udmeldelse af foreningen ske skriftligt til bestyrelsen, og den udmeldte er pligtig til at betale skyldigt kontingent til foreningen.
3. Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves af kassereren direkte eller pr. giro. Foreningens kassebeholdning skal henstå på en foreningskonto i et pengeinstitut. Foreningen skal være registreret med et CVR-nummer.
4. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning indgå gældsforpligtelser. Enhver gæld eller forpligtelse, som foreningen lovligt måtte påtage sig, hæfter alle medlemmer solidarisk for. Ved overdragelse af lejemål skal sælger drage omsorg for, at hans rettigheder over for foreningen overdrages til køberen.
5. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der repræsenterer Sommerhusforeningen. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år, således at 2 af bestyrelsens medlemmer er på valg i ulige år og 3 i lige år. Der vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, hvis funktionstid er 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv – konstituering af formand og kasserer skal allerede ske i forbindelse med generalforsamlingen.
Den samlede bestyrelses underskrifter forpligter foreningen i alle forhold, dog jfr. 4, idet optagelse af lån eller indgåelse af økonomiske forpligtelser kun kan ske med generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
Protokol føres over alle forhandlinger.
Bestyrelsen bemyndiger formand og kasserer til at repræsentere foreningen i Samejets Forretningsudvalg – herunder til at udfærdige og underskrive lejekontrakter og allonger.
6. Foreningen er som ejer af 16 andele af i alt 48 andele af Navet en del af Samejet Navet og omfattet af dets vedtægter, beskrevet i Samejeaftalen. Foreningens bestyrelse repræsenterer foreningen ift. Samejets Årsmøde og Sommerhusforeningens formand og kasserer er fødte medlemmer af Samejets Forretningsudvalg.
Samejet administrerer opkrævning af lejeindtægter, betaling af udgifter og udlodning af overskud samt vedtager en Plejeplan for Navet i henhold til gældende Lokalplan, hvorefter vedligeholdelsen af Navet sker på arbejdsdage i enten hele Samejet eller Sommerhusforeningen Navet.
7. Foreningens medlemmer er forpligtede til at sørge for at relevante oplysninger vedr. ejeren skal tilgå formanden for foreningen: flytning af folkeregisteradresse, ændring af e-mail, samt salg af sommerhus.
Medlemmerne har pligt til at rette sig efter bestyrelsens henstillinger og beslutninger.
Foreningens medlemmer er som udgangspunkt forpligtede til at medvirke på den/de fælles arbejdsdage – arbejdsdage, der skal medvirke til naturpleje og vedligeholdelse af Navet jf. Plejeplan vedtaget i Samejet.
Det er beboerne på de enkelte stikveje, der selv skal varetage vedligeholdelsen af disse.
Foreningens medlemmer er økonomisk forpligtet på rettidigt at betale de udgifter, der er forbundet med lejen af deres sokkelgrund (kontingent til Sommerhusforeningen, leje til Samejet, vand til Vandværket).
Manglende betaling af vand til Vandværket, vil betyde nedtagning af vandur og lukning af vand til sommerhuset. Genetablering af forsyning sker på sommerhusejerens regning jf. Sebber Vandværks takstblad.
Restancer vil medføre, at Sommerhusforeningen først vil underskrive allonge (tillæg til den eksisterende lejekontrakt) ifm. salg, når evt. økonomisk mellemværende med foreningen er bragt ud af verden.
8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Den alene kan give, ophæve og ændre lovene samt fastsætte kontingentet.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj i forbindelse med arbejdsdagen med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og suppleant.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger forinden, således at foreningens medlemmer kan modtage forslagene som mail ca. 1 uge før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen indvarsles mindst 4 uger forud ved indkaldelse pr. e-mail til hvert medlem.
Regnskabet følger kalenderåret.
Afstemningen på generalforsamlingen kan ske skriftligt. Simpelt stemmeflertal er gældende.
Et lejemål giver ret til én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af det fremmødte antal medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne kræver det.
Såfremt der på generalforsamlingen er forslag om at optage lån eller indgå gældsforpligtelser, skal dette udtrykkeligt anføres i indkaldelsen.
Lovændringer skal for at være gyldige vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer efter at alle medlemmer skriftligt mindst 14 dage i forvejen i forbindelse med indvarsling til generalforsamling er blevet gjort bekendt med forslaget.
Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigent, referent, formand og kasserer.
9. Forslag om foreningens opløsning skal behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, hvorefter den endelige beslutning for at have gyldighed skal udsendes skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Den skal i givet fald godkendes af mindst halvdelen af medlemmerne.
I så fald deles foreningens formue ligeligt mellem de på opløsningstidspunktet værende medlemmer
Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. august 1988.
Vedtægter revideret:
– Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 27. juli 2007.
– Revideret og vedtaget navneforandring til “Sommerhusforeningen Navet” på Generalforsamlingen 25. August 2012.
– Revideret på Generalforsamlingen d. 15. august 2015
-Revideret på Generalforsamlingen d. 3. september 2016
-I forbindelse med Samejeaftalens endelige underskrift d. 30.11. 2016, træder også
Sidste afsnit af §5 og hele §6 i kraft jf. godkendelse på generalforsamlingen d. 3. september
2016.
– Revideret og vedtaget på Generalforsamlingen d. 26. august 2017
– Revideret og vedtaget på Generalforsamlingen d. 18. august 2018
Underskrift formand Underskrift kasserer
Underskrift dirigent på generalforsamling d. 18/8-2018
Underskrift referent

Nyhedsbrev November 2018 fra Sommerhusforeningen Navet.

Nyhedsbrev
1) På foreningens ordinære generalforsamling blev det besluttet, at tilbagebetale kr. 1.000 til de sommerhusejere, der i perioden 2014-16 ekstraordinært indbetalte til advokatomkostninger ifm udarbejdelsen af nye lejekontrakter og Samejets tilblivelse.
De sommerhusejere, der dd stadig er ejere af deres sommerhus og i den omtalte periode indbetalte ekstraordinært kontingent til foreningens kasserer, bedes sende en mail til kasserer Kaj Erik Jensen, kebj1501@stofanet.dk, senest den 15. december med oplysning om, hvilken bankkonto pengene ønskes overført til.
2) Det er tid for indbetaling af leje til Samejet – opkrævninger er på vej ud! Vi beder om at betalingsfristen 31/12-2018 overholdes.
3) Vi minder om, at det på den ordinære generalforsamling i august ligeledes blev besluttet, at Sommerhusforeningens generalforsamling fra 2019 skulle afholdes i forbindelse med arbejdsdagen, – hvorefter dagen kunne afsluttes med fællesspisning oven på en velfortjent indsats.
Husk derfor allerede nu at reservere lørdag d. 27. april 2019.
Mange hilsener og tak for året der gik!
På gensyn på Navet, når dagene igen bliver længere
Bestyrelsen/Jette

Referat fra besigtigelsesdagen på Navet d. 20-10-18

Referat:
Tilstede: Arvid Larsen og Kenn Høygaard fra Sommerhusforeningen.
Hans H. Lassen (Sebber Borgerforening), afbud fra Henrik Hansen (Sebber borgerforening)
Udvalget mødtes til kaffe og rundstykker hos Kenn, Navet 25, hvor den kommende gennemgang på Navet blev planlagt. Der var indkommet 5 henvendelser fra sommerhusejere som havde diverse spørgsmål og ønsker. Disse blev drøftet på turen rundt i området.
Der var enighed om at sidste års indsats med fældning og rydning var tilfredsstillende. Der står stadig enkelte træer som sidste år blev opmærket til fældning. Disse må gerne fældes inden foråret.
Afgræsning med får og geder i denne sæson er forløbet fint. I den kommende sæson fokuseres der primært på område 8, også kaldet Birkelunden. I området findes den invasive art, japansk pileurt, som får og geder kan gøre kål på. Græsningsarealet forventes at være område 8 og frem til træ bænken/stien. Endvidere inddrages et lille hybenområde i område 3 til afgræsning.
Det blev besluttet at kørselsvejene skal friholdes for lavt hængende grene mv. Det skal være muligt for skralde bil, slamsuger og andre store køretøjer at færdes i området, uden at der sker skade på disse.
Herefter begav udvalget sig ud på besigtigelsesrunden. Følgende indsats opgaver blev noteret:
Ved Navet 14+15 – Egetræ ved adgangsvejen trimmes således at lastbiler kan passere.
Ved Navet 1 – Skrænten nedenfor er ikke prioriteret som indsatsområde i år, men der opfordres til at de enkelte sommerhusejere på eget initiativ fjerner hybenroser i området.
Ved Navet 3 – Ligeledes kan hybenroser fjernes på eget initiativ. Piletræer i mark skellet fældes.
Ved Navet 5 – Nedhængende grene over vejen fjernes.
På Festpladsen fjernes diverse grene så skraldebilen kan vende på pladsen. Bevoksningen på festpladsen over mod Lene Bonne og ned mod Kaj Erik, Navet 10, skal ryddes. I samme område fældes ahorntræer og syren. Tæt på Navet 10 er der opmærket div. fyr og egetræer som fældes på arbejdsdagen.
I område 3 skal der ryddes en sti så der kan opsættes hegn ned mod Navet 26. Her står en samling hybenroser som ønskes spist af får og geder. De små valnøddetræer i området flyttes ned mod legepladsen. Flytning af træer udføres af Henrik og Hans fra Sebber Borgerforening.
Ved Navet 29 – Ud mod fjorden må diverse glansbladet hæg, gyvel, hybenrose og birk gerne fjernes på eget initiativ. Egetræ/busk ned mod fjorden skal bevares.
Ved birkelunden – Birketræer der er mærket med blå eller gul maling skal fældes. Området fra Navet 46 og frem til stien med træ bænken afgræsses med får og geder. Hans H. Lassen kontakter Arne.
Ved Navet 46 – Birkegrene og 4 stk. birketræer er mærket med gul maling. Disse fjernes/fældes.
Ved Navet 44 – Over mod Navet 46 står to krogede fyrretræer som gerne må fældes på eget initiativ.
Ved Navet 37 – Gran, ahorn og buskads må gerne fjernes på eget initiativ. Hybenroser langs vejen fjernes på arbejdsdagen.
Ved Navet 35 + 36 – Etablering af adgangsvejen mellem husene aftales af parterne.
Hyben på spidsen af område 3 + 6 graves gerne op/ryddes.
Ved Navet 23 + 25 – Hyben langs vejen ryddes. Birketræ ved vejen fældes.
Stien ned mod fjorden langs Navet 47 (Henrik og Lea) skal holdes åben. Sommerhusforeningens medlemmer opfordres til at køre en tur med plæneklipperen dernede.
Afslutningsvis skal det nævnes at Arne Justesen har givet tilsagn om afgræsning på de nye områder. Sommerhusforeningen skal rydde en sti, for at hegnet kan opsættes.
Dato for arbejdsdagen i foråret 2019 anføres i næste nyhedsbrev fra Sommerhusforeningen.
Referent:   Kenn Høygaard
Med sin underskrift godkender Henrik Hansen ovenstående referat.

Besigtigelsesdag 2018.

Der er besigtigelsesdag den 20 oktober, hvor udvalget vil foretage en rundgang på Navet.

Har nogen medlemmer ønsker vedrørende fældning m. v.  bedes de være tilstede i sommerhuset den pågældende dag mellem 1030 og 1200 eller fremsende ønsket på mail til:

Arvid G. Larsen  –   4agl@mail.dk eller

Kenn Høygaard  –  kennhoey@gmail.com